Verlof voor medische bijstand

T18

Laatste update : 01.07.2024

Wat is verlof voor medische bijstand?

Het is een thematisch verlof, dat wil zeggen een specifieke vorm van loopbaanonderbreking die je de mogelijkheid biedt je arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of familielid dat lijdt aan een zware ziekte.

Tijdens die onderbreking kun je maandelijkse uitkeringen krijgen die door de RVA worden betaald.

Opmerking : In de privésector mag verlof voor medische bijstand niet worden verward met tijdskrediet voor het motief 'zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid'. Raadpleeg infoblad nr. T160 voor meer informatie over het tijdskrediet met motief. Een vergelijkende tabel tussen verlof voor medische bijstand en tijdskrediet voor dit motief vind je in onze FAQ.

Wat is, voor het verkrijgen van het verlof, een ernstige ziekte?

Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelend arts van je familie- of gezinslid als zodanig beoordeelt.

Het is noch aan de werkgever, noch aan de RVA om te oordelen of het gezondheidsprobleem waarmee de patiënt te kampen heeft, wordt beschouwd als een ernstige ziekte. Die verantwoordelijkheid wordt overgelaten aan de behandelend arts van de patiënt voor wie de schorsing of de vermindering van je prestaties nodig is.

Welke reglementering is van toepassing?

De toepasselijke reglementering is afhankelijk van de sector waartoe je werkgever behoort.

Voor de toepassing van de reglementering:

 • zijn werknemers uit de privésector werknemers die tewerkgesteld zijn bij een werkgever die onder de toepassing valt van de wet van 05.12.1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. Het betreft:
 • de werknemers uit de privésector (nv, bv, vzw ...);
 • de werknemers van gemengde ondernemingen;
 • de niet-gesubsidieerde contractuele personeelsleden van het vrij onderwijs;
 • het personeel van de vrije universiteiten (ULB, KUL ...);
 • de werknemers van de gemengde intercommunales voor gas- en elektriciteitsvoorziening;
 • de werknemers van gewestelijke en plaatselijke openbare vervoersmaatschappijen = tram, bus en metro (MIVB, TEC, De Lijn);
 • de contractuele personeelsleden tewerkgesteld in een buitenlandse ambassade, een buitenlands consulaat, een diplomatieke missie of een missie bij een internationale instelling met zetel in België;
 • worden met de werknemers van de gemeenten en provincies de contractuele en statutaire werknemers bedoeld die tewerkgesteld zijn in een gemeente- of provinciaal bestuur of in een dienst die ervan afhangt (OCMW's, openbare ziekenhuizen ...).

Voor die twee categorieën van werknemers is het recht op medische bijstand voorzien in het koninklijk besluit van 10.08.1998.

Het recht op onderbrekingsuitkeringen is voorzien in het koninklijk besluit van 02.01.1991 en in het koninklijk besluit van 12.12.2001 voor de werknemers uit de privésector. Voor de werknemers van de gemeenten en provincies is enkel het koninklijk besluit van 02.01.1991 van toepassing.

Voor de toepassing van de reglementering worden met de werknemers uit de overheidssector de contractuele en statutaire werknemers bedoeld die tewerkgesteld zijn bij een federale, regionale of gemeenschapsadministratie of bij een dienst die ervan afhangt (politie, rechterlijke orde, instellingen van openbaar nut ...).

Het recht op verlof voor medische bijstand is voorzien door het besluit waarvan de voogdijoverheid van de administratie afhangt of van de openbare dienst die ervan afhangt, dat wil zeggen, naargelang het geval de federale overheid, de regionale overheid of de gemeenschapsoverheid.

Het recht op onderbrekingsuitkeringen is voorzien door het koninklijk kaderbesluit van 07.05.1999.

Voor de toepassing van de reglementering worden met de werknemers uit de onderwijssector de werknemers bedoeld die benoemd zijn of definitief zijn aangeworven bij een school of bij een CLB.

Het recht op verlof voor medische bijstand is voorzien door het besluit dat van kracht is binnen de gemeenschap waarvan de school of het CLB afhangt, dat wil zeggen, naar gelang het geval, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap (ook Fédération Wallonie-Bruxelles genoemd) of de Duitstalige Gemeenschap.

Het recht op onderbrekingsuitkeringen is voorzien door het koninklijk kaderbesluit van 12.08.1991.

Voor de toepassing van de reglementering worden met de werknemers uit de sector van de autonome overheidsbedrijven de statutaire en contractuele werknemers bedoeld van Proximus, de NMBS, bpost of Skeyes (het vroegere Belgocontrol).

Het verlof voor medische bijstand en het recht op onderbrekingsuitkeringen zijn voorzien door het koninklijk besluit van 10.06.2002.

 • Het koninklijk besluit van 16.11.2009 is van toepassing op de werknemers van de Belgische Technische Coöperatie.
 • Het koninklijk besluit van 24.09.2013 is van toepassing op de werknemers van de Cel voor Financiële Informatieverwerking.
 • Het koninklijk besluit van 12.05.2014 is van toepassing op de contractuele werknemers van de Ombudsdienst voor Energie.
 • Het koninklijk besluit van 10.04.2014 is van toepassing op de werknemers tewerkgesteld binnen de banden van een arbeidsovereenkomst bij een werkgever die niet onder het toepassingsgebied valt van een ander besluit. Het gaat dan onder andere om de contractuele werknemers van de gemeenschapsuniversiteiten, ...

Wie kan medische bijstand verkrijgen en kan het geweigerd worden?

Het is een recht. Deze vorm van loopbaanonderbreking kan je niet worden geweigerd, zolang je aan de werkgever een attest voorlegt van de behandelend arts van de patiënt dat bewijst dat je bereid bent de medische bijstand te verlenen die nodig is voor diens herstel, bovenop de professionele bijstand die de patiënt daarnaast kan genieten (zie hierna de vraag over de aanvraagprocedure).

Behalve in geval van verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind, beschikt de werkgever over de mogelijkheid om het verlof uit te stellen omwille van redenen die verband houden met de goede werking van de dienst of de onderneming.  Indien de werkgever de ingangsdatum van de onderbreking wil uitstellen, moet hij binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw kennisgeving schriftelijk reageren.  De duur van het uitstel bedraagt 7 dagen.

Uitzonderingen voor kmo's

Als je werkgever deel uitmaakt van de privésector en minder dan 10 werknemers tewerkstelt, is de halftijdse of 1/5 onderbreking geen recht. Je hebt er dus het akkoord van je werkgever voor nodig.

Bovendien zouden werkgevers van ondernemingen uit de privésector die maximum 50 werknemers tewerkstellen, om organisatorische redenen, het gebruik van dat recht kunnen weigeren aan werknemers die al 6 maanden volledige onderbreking of 12 maanden gedeeltelijke onderbreking hebben gekregen. Maar wanneer je het verlof voor medische bijstand vraagt voor een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is wegens een zware ziekte of voor een van je kinderen jonger dan 16 jaar dat je uitsluitend en effectief ten laste hebt, mag je werkgever het verlof voor medische bijstand niet weigeren om organisatorische redenen.

Deze specifieke vorm van loopbaanonderbreking kan je niet worden geweigerd als de overheid of de gemeenschap (voor het onderwijs) waarvan je afhangt, dat reglementair heeft voorzien.

Als contractueel personeelslid van een autonoom overheidsbedrijf neem je best contact op met je personeelsdienst om na te gaan of de onderneming de reglementering die geldt voor de statutaire personeelsleden ook toepasbaar heeft verklaard voor de contractuelen.

Voor wie kan je medische bijstand vragen?

Zowel je bloed- als uw aanverwanten worden beschouwd als familieleden.

Opgelet! Aanverwantschap is de juridische band die enkel wordt gecreëerd door het huwelijk in de strikte zin (en niet door wettelijke of feitelijke samenwoonst), tussen een persoon en de bloedverwanten van diens huwelijkspartner en tussen een persoon en de huwelijkspartners van diens aanverwanten.

Als je tot de privésector behoort of tot het personeel van de lokale en provinciale besturen of de diensten die ervan afhangen, worden beschouwd als familielid:

 • de bloedverwanten tot de 2de graad
 • de aanverwanten tot de 1ste graad.

In de andere sectoren (namelijk in de federale, regionale en gemeenschapsadministraties, in de autonome overheidsbedrijven, in het onderwijs en de CLB's ...) worden alle bloed- of aanverwanten tot de 2de graad als familieleden beschouwd.

Opgelet! In de privésector en in de lokale en provinciale besturen en de diensten die ervan afhangen, kun je verlof vragen voor medische bijstand voor de vader, de moeder en de kinderen van de partner met wie je wettelijk samenwoont. Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

Graden van bloedverwantschap

bloedverwanten 1ste graad

je ouders (vader en moeder)

je kinderen

bloedverwanten 2de graad

je grootouders

je kleinkinderen

je broers en zussen

 

Graden van aanverwantschap

aanverwanten 1ste graad 

je schoonouders

je stiefouders

je stiefkinderen

je schoonkinderen

aanverwanten 2de graad

de broers en zussen van je huwelijkspartner

de huwelijkspartner van je broer of zus

de huwelijkspartner van je kleinkind

de kleinkinderen van je huwelijkspartner

de grootouders van je huwelijkspartner

de huwelijkspartners van je grootouders

Gezinsleden zijn de personen met wie je samenwoont, met name alle personen met wie je onder hetzelfde dak woont (ongeacht de band die je met hen hebt).

Voorbeeld: je kunt verlof voor medische bijstand voor je partner aanvragen en dat ongeacht de samenwoonst wettelijk of feitelijk is.

Voor je huwelijkspartner geldt dezelfde regel als voor een gezinslid. Je huwelijskpartner is dus geen familielid.

(...)

Is het mogelijk om verlof voor medische bijstand te verkrijgen voor een minderjarig gehospitaliseerd kind?

Ja. De medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind laat je toe je prestaties volledig te schorsen gedurende een week (aansluitend verlengbaar met een bijkomende week) om een minderjarig kind tijdens of net na zijn hospitalisatie wegens een zware ziekte bij te staan of te verzorgen.

NB Voor de toepassing van deze maatregel moet onder 'minderjarig kind' elk kind jonger dan 18 worden verstaan.

Opgelet!Voor het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind zijn er afwijkende regels (zie hierna).

Wie kan het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind bekomen ?

De mogelijkheid om dit verlof te krijgen staat open:

 • voor de werknemer die bloedverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en met het kind samenwoont;
 • voor de werknemer die samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met zijn dagelijkse opvoeding.

Wanneer de twee voormelde categorieën werknemers geen gebruik kunnen maken van het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind, wordt die mogelijkheid uitgebreid:

 • naar de werknemer die ouder is van het zwaar zieke kind en niet met het kind samenwoont;
 • OF wanneer het laatstgenoemde personeelslid in de onmogelijkheid verkeert dat verlof op te nemen, een familielid van het kind tot de tweede graad.

Opmerking!

Als de ouders gescheiden zijn, kunnen ze tegelijkertijd een week verlof nemen om het ernstig zieke gehospitaliseerde minderjarige kind bij te staan.

Welke vormen van onderbreking zijn mogelijk ?

Er bestaan 3 vormen van onderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand, ongeacht de sector (privé, overheid, onderwijs ...) :

Het gaat om een volledige schorsing van de prestaties. Je kan er aanspraak op maken ongeacht je arbeidsregime (voltijds of deeltijds).

Het gaat om een vermindering van je prestaties tot een halftijdse betrekking.  Je kunt deze onderbreking nemen als je ten minste 3/4 tewerkgesteld bent.

Met deze onderbreking kun je aan 80% van een voltijdse arbeidsregeling blijven werken.

Je kunt deze onderbreking nemen als je voltijds werkt.

Bijzonder geval van bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind

Het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind bestaat enkel in de vorm van een volledige onderbreking van de prestaties. Je prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of met 1/5 is niet voorzien voor de medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind.

Belangrijke opmerking voor de personeelsleden van het onderwijs

De toegangsvoorwaarden in het onderwijs worden bepaald door de bevoegde gemeenschap van de school of het CLB waar je als statutair of tijdelijk personeelslid bent aangesteld.

Voor de gedeeltelijke onderbrekingen is het niet noodzakelijk dat je voltijds werkt om je prestaties te verminderen tot 1/2 of met 1/5.  Al naargelang de voorziene bepaling moet je minstens de helft van een voltijds uurrooster aangesteld zijn en na de vermindering, al naargelang het geval, de helft of 4/5 van een voltijdse aanstelling blijven presteren.

Voorbeeld : je bent vastbenoemd voor 18/20. Aangezien je minstens de helft van een voltijdse aanstelling hebt, kan je je prestaties verminderen.

 • In geval van 1/2 loopbaanonderbreking moet je de helft van een voltijdse aanstelling blijven presteren, namelijk 10/20. In dit geval verminder je 8/20.
 • In geval van 1/5 loopbaanonderbreking moet je 4/5 van een voltijdse aanstelling blijven presteren, namelijk 16/20. In dit geval verminder je 2/20.

Als je in het onderwijs werkt, informeer dan bij de bevoegde gemeenschap voor bijkomende inlichtingen over de toegangsvoorwaarden en andere bijzonderheden eigen aan je sector.

Wat is de duur van het verlof voor medische bijstand?

Je kunt je prestaties volledig onderbreken per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden.

Opmerking: Als je je loopbaan met volledige maanden wil onderbreken, dan moet je een periode aanvragen die loopt van datum tot de dag voor datum. Bijvoorbeeld: 3 maanden van 1 maart tot en met 31 mei (en niet tot en met 1 juni) of 10 maanden van 15 mei tot en met 14 maart van het jaar dat volgt (en niet tot en met 15 maart).

De periodes van volledige onderbreking voor medische bijstand kunnen al dan niet opeenvolgend worden verlengd tot maximum 12 maanden.

Flexibilisering van de volledige onderbreking

Als werknemer heb je voortaan de mogelijkheid om het voltijds verlof voor medische bijstand, met het akkoord van je werkgever, voor kortere periodes te nemen dan de minimumduur van één maand. Je kan dat inkorten tot een week, twee weken of drie weken.

Voor de toepassing van die maatregel is een week gelijk aan 7 kalenderdagen. Dat wil dus zeggen dat de weekends mee in de volledige schorsing zitten.

Wanneer het resterende gedeelte van de maximumperiode van voltijds verlof voor medische bijstand minder bedraagt dan één maand, heb je als werknemer het recht om dat saldo zonder akkoord van je werkgever op te nemen.

Aangezien de werkgever akkoord moet gaan met de flexibilisering van het voltijds verlof voor medische bijstand, kan hij die flexibilisering weigeren. In dat geval moet je werkgever jou zijn beslissing meedelen binnen de 2 werkdagen na de ontvangst van je schriftelijke kennisgeving.

Er is bijgevolg ook geen recht op uitstel omdat het akkoord van de werkgever vereist is om te kunnen flexibiliseren, behalve wanneer het resterende gedeelte van de maximumperiode van voltijds verlof voor medische bijstand minder bedraagt dan één maand en je als werknemer het recht hebt om dat saldo zonder akkoord van je werkgever op te nemen. In dat laatste geval kan de werkgever wel gebruik maken van zijn recht op uitstel.

Toepassingsgebied en inwerkingtreding

De flexibilisering van de voltijdse medische bijstand is sinds 01.06.2019 van toepassing:

 • in de privésector;
 • in de lokale en provinciale besturen en de diensten die ervan afhangen (OCMW's, openbare ziekenhuizen of rusthuizen die afhangen van een OCMW enz.);
 • -      bij werkgevers die contractuele werknemers tewerkstellen die geen andere wettelijke basis hebben voor het bekomen van medische bijstand (bijvoorbeeld de contractuele werknemers van de gemeenschapsuniversiteiten in de Franse Gemeenschap).

De flexibilisering van de voltijdse medische bijstand is sinds 01.08.2019 van toepassing voor de personeelsleden:

 • van de federale overheid;
 • van de gewesten en de gemeenschappen;
 • van het onderwijs;
 • van de autonome overheidsbedrijven.
Uitzonderingen
Voor alleenwonende werknemers die medische bijstand verlenen aan hun kind van maximum 16 jaar

De maximumduur van de volledige onderbreking kan worden verlengd tot maximum 24 maanden, als de 2 onderstaande voorwaarden tegelijk vervuld zijn:

 • Het verlof voor medische bijstand wordt gevraagd voor een kind dat maximum 16 jaar is en dat je uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste hebt.
 • Je bent alleenstaand in de zin dat je uitsluitend en effectief samenwoont met een of meer van je kinderen ten laste.
Als je verlof aanvraagt voor een gehospitaliseerd minderjarig kind

In afwijking op de minimumduur van een maand per aanvraag, kun je je prestaties gedurende één week (= 7 opeenvolgende dagen) volledig schorsen om een minderjarig kind, tijdens of net na zijn hospitalisatie wegens een zware ziekte bij te staan of te verzorgen. Die periode is vervolgens verlengbaar voor een bijkomende week.

Als je onmiddellijk aansluitend op het verlof dat je hebt genomen voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind wegens een zware ziekte, een medische bijstand wil aanvragen voor hetzelfde kind, dan is de minimumduur van 1 maand volledige schorsing niet van toepassing.

Opmerking

De duur van het verlof voor een gehospitaliseerd minderjarig kind (maximum 2 keer een week) wordt afgetrokken van de maximumduur van 12 maanden volledige onderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Je kunt je prestaties per zwaar zieke patiënt verminderen met 1/5 of tot een halftijdse betrekking per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden.

Opmerking: Als je je loopbaan met volledige maanden wil onderbreken, dan moet je een periode aanvragen die loopt van datum tot de dag voor datum. Bijvoorbeeld: 3 maanden van 1 maart tot en met 31 mei (en niet tot en met 1 juni) of 10 maanden van 15 mei tot en met 14 maart van het jaar dat volgt (en niet tot en met 15 maart).

De periodes van halftijdse of 1/5 onderbreking, bekomen in het kader van de medische bijstand, kunnen al dan niet opeenvolgend worden verlengd tot maximum 24 maanden.

Uitzondering

De maximumduur van de gedeeltelijke onderbreking kan worden verlengd tot maximum 48 maanden, als de 2 onderstaande voorwaarden tegelijk vervuld zijn:

 • het verlof voor medische bijstand wordt gevraagd voor een kind dat maximum 16 jaar is en dat je uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste hebt.
 • Je bent alleenstaand in de zin dat je uitsluitend en effectief samenwoont met een of meer van je kinderen ten laste.

Is de maximumduur van de volledige onderbreking cumuleerbaar met die van de gedeeltelijke onderbreking ?

Nee. De maximumduur van 12 (of 24) maanden volledige onderbreking en die van 24 (of 48) maanden halftijdse of 1/5 onderbreking zijn niet cumuleerbaar.

Als je wil overstappen van een volledige onderbreking naar een gedeeltelijke onderbreking of omgekeerd, moet je ervan uitgaan dat een maand volledige onderbreking gelijk is aan 2 maanden halftijdse of 1/5 onderbreking.

Voorbeelden:

 • Als je al 6 maanden 1/5 of halftijdse onderbreking hebt genomen, komt die periode overeen met 3 maanden volledige onderbreking. In die situatie kun je nog 18 maanden 1/5 of halftijdse onderbreking of 9 maanden volledige onderbreking bekomen (of het dubbele als je alleen woont en de medische bijstand aanvraagt voor je kind van maximum 16 jaar).
 • Als je al 5 maanden volledige onderbreking hebt genomen, komt die periode overeen met 10 maanden halftijdse of 1/5 onderbreking. In die situatie kun je nog 7 maanden volledige onderbreking of 14 maanden 1/5 of halftijdse onderbreking bekomen (of het dubbele als je alleen woont en de medische bijstand aanvraagt voor je kind van maximum 16 jaar).
 • Als je 1 week volledige onderbreking hebt genomen in het kader van de flexibilisering, komt die periode overeen met 2 weken halftijdse of 1/5 onderbreking. In die situatie kun je nog 11 maanden en 3 weken volledige onderbreking of 23 maanden en 2 weken 1/5 of halftijdse onderbreking bekomen (of het dubbele als je alleen woont en de medische bijstand aanvraagt voor je kind van maximum 16 jaar).

Welke zijn de voorwaarden om het recht op medische bijstand te bekomen ?

Je hebt recht op medische bijstand als je een attest voorlegt van de behandelend arts van de zwaar zieke persoon voor wie u medische bijstand vraagt.

Opgelet! In geval van medische bijstand aan een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is wegens een zware ziekte, moet je ook een attest bezorgen van het ziekenhuis, waaruit blijkt dat het kind voor wie je het verlof aanvraagt, gehospitaliseerd is.

Welke formaliteiten moet je vervullen ?

Bij elke aanvraag voor medische bijstand moet je 2 aparte stappen ondernemen:

 1. De werkgever schriftelijk op de hoogte brengen dat je medische bijstand wenst te nemen, met het attest van de behandelend arts als bewijs.
 2. Een aanvraag indienen bij de RVA.

De 2 onderdelen van die procedure en het vervolg van je aanvraag bij de RVA, worden uitgelegd in het infoblad T14.

Opgelet! Als u verlof voor medische bijstand wenst voor uw minderjarig kind tijdens een hospitalisatie van 14 dagen, moet u 2 aparte schriftelijke kennisgevingen aan uw werkgever richten én 2 aanvragen indienen bij de RVA, elk voor een periode van 7 dagen. Het is niet mogelijk om deze vorm van medische bijstand te vragen voor een periode van 14 dagen door middel van één enkele aanvraag.

Hoeveel bedraagt de onderbrekingsuitkering betaald door de RVA ?

Principe

De onderbrekingsuitkering is forfaitair. Het bedrag wordt niet berekend in functie van je loon.

Verhoging van de uitkering voor de werknemers die een eenoudergezin vormen

Aanvraag van het verlof voor het kind dat je ten laste hebt

Als je werkt bij een werkgever uit de privésector (nv, bv, vzw ...) en als je een eenoudergezin vormt, kun je een vermeerdering krijgen van het bedrag van de uitkering wanneer je het verlof voor medische bijstand aanvraagt om te zorgen voor het ernstig zieke kind dat je ten laste hebt.

Die vermeerdering heeft betrekking op de 3 vormen van onderbreking, namelijk de volledige onderbreking, de halftijdse onderbreking en de onderbreking met 1/5.

Voor die vermeerdering moet je gelijktijdig voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je moet uitsluitend samenwonen met een of meerdere van je kinderen ten laste;
 • je moet de vader of moeder zijn of belast zijn met de dagelijkse opvoeding van het kind voor wie je het verlof voor medische bijstand vraagt, en met het kind samenwonen.
Aanvraag van het verlof voor een ander familielid

Wanneer je het verlof voor medische bijstand niet aanvraagt voor een kind dat je ten laste hebt, maar voor een ander familielid (bijvoorbeeld voor je vader of moeder), dan kun je ook een vermeerdering van de uitkeringen krijgen als je uitsluitend samenwoont met een of meerdere kinderen ten laste.  

Opgelet: je kunt die vermeerdering enkel genieten in geval van aanvraag om onderbreking met 1/5.

Weet ook dat het bedrag van die verhoogde uitkering verschilt van het bedrag dat voorzien is wanneer het verlof wordt aangevraagd voor het kind dat je ten laste hebt.

Je kunt de vermeerdering van de uitkering enkel krijgen in geval van onderbreking met 1/5. Daarvoor moet je uitsluitend samenwonen met een of meerdere kinderen ten laste. In dat geval hoef je het verlof voor medische bijstand niet per se te nemen om te zorgen voor een kind dat je ten laste hebt.

Wat betekent het begrip 'kinderen ten laste'?

Om de vermeerdering te kunnen genieten, moet het begrip 'kinderen ten laste' worden begrepen in de zin van de fiscale reglementering.  Contacteer voor meer informatie daarover de FOD Financiën.

In geval van co-ouderschap, dat wil zeggen wanneer de huisvesting van een minderjarig kind (niet vrijgesteld van voogdij) gelijk verdeeld is over de ouders op basis van een overeenkomst die geregistreerd is of gehomologeerd is door een rechter of op basis van een gerechtelijke beslissing, kunnen de twee ouders de vermeerdering van de uitkering genieten.

Waar kan je de geldende bedragen vinden ?

Het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen vind je in de rubriek 'barema's. Die rubriek staat in het gedeelte Documentatievan onze site.

Je kan die bedragen ook berekenen via de applicatie Break@work.

Waar moet je wonen tijdens je verlof voor medische bijstand ?

Tijdens je periodes van loopbaanonderbreking, moet je wonen :

 • in België
 • in een ander land van de Europese economische ruimte (dat wil zeggen de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein);
 • of in Zwitserland.

Uitzondering

Als je je huwelijkspartner of je wettelijk samenwonende partner volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van de werkgever naar een land vertrekt buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag je voor de duur van die opdracht daar gedomicilieerd zijn.

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

Je moet bij je aanvraag een attest van de werkgever van je partner toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht niet vereist dat jullie zich definitief in het buitenland vestigen.

Betaling van de onderbrekingsuitkeringen

Onderbrekingsuitkeringen worden met een bankoverschrijving betaald. De uitkeringen kunnen worden betaald op financiële rekeningen in:

 • België
 • een landdat behoort tot de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro, of SEPA (= Single Euro Payments Area)

Het gaat om de volgende landen: België, Frankrijk (inclusief Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion), Italië, Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Mellila), Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar en Noord-Ierland), Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Tsjechië, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland.

Als je geen bankrekening hebt, kun je bij jouw RVA-kantoor een aanvraag indienen voor een uitbetaling met een circulaire cheque. 

Opgelet: de reglementering wijzigt vanaf 01.10.2024: de betaling met een circulaire cheque zal niet meer mogelijk zijn.

Enkel de betaling met een bankoverschrijving zal mogelijk zijn. Die manier van betalen is voordeliger voor u, want ze is gemakkelijker, sneller en veiliger dan een circulaire cheque. Die laatste kan verloren raken of gestolen worden en u moet zich verplaatsen om die te innen.

Indien uw uitkeringen momenteel betaald worden via circulaire cheque, wacht dan niet tot 01.10.2024 om ons een rekeningnummer mee te delen waarop we uw uitkeringen in de toekomst kunnen storten.

Hoe kunt u ons dat rekeningnummer meedelen?

Download en vul de Aangifte van een wijziging betreffende de gegevens loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof | De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (rva.be) in.

Deze verklaring moet bijgevoegd worden aan het contactformulier Contact | De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (rva.be). In dit contactformulier kiest u voor het profiel 'Burger' en dan het thema 'Loopbaanonderbreking | Tijdskrediet.' en vervolgens 'Ik heb al een aanvraag ingediend en ik wil gegevens toevoegen over mijn lopend dossier'. Voeg de aangifte van wijziging betreffende de gegevens toe als bijlage in het contactformulier en klik op verstuur.

Zodra uw rekeningnummer wordt geregistreerd, zullen uw uitkeringen betaald worden per overschrijving en ontvangt u geen circulaire cheque meer.

Met welke inkomsten of activiteiten kan je de onderbrekingsuitkeringen cumuleren ?

Raadpleeg het infoblad T1 over cumulatie op www.rva.be.

Wanneer verlies je je recht op onderbrekingsuitkeringen ?

Je verliest je recht op onderbrekingsuitkeringen:

 • aan het einde van de maximale vergoedbaarheidstermijn of aan het einde van de termijn vermeld in de overeenkomst met je werkgever, tenzij die termijn in onderling overleg wordt verlengd
 • vanaf de dag waarop je het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever;
 • vanaf de dag waarop je arbeidsovereenkomst eindigt;
 • vanaf de dag waarop je een pensioen ontvangt;
 • vanaf de dag waarop je een ander politiek mandaat uitoefent dan gemeenteraadslid of OCMW-raadslid (als je bij een autonoom overheidsbedrijf werkt);
 • vanaf de dag waarop je gedurende meer dan 12 maanden een volledige loopbaanonderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit;
 • vanaf de dag waarop je gedurende meer dan 24 maanden een halftijdse onderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit;
 • vanaf de dag waarop je een zelfstandige activiteit aanvat tijdens een periode van gedeeltelijke loopbaanonderbreking;
 • vanaf de dag waarop je een nevenactiviteit in loondienst aanvat;
 • vanaf de dag waarop je het aantal uren van je nevenactiviteit in loondienst uitbreidt.

Wanneer worden je onderbrekingsuitkeringen teruggevorderd ?

Alle onrechtmatig ontvangen onderbrekingsuitkeringen worden teruggevorderd, onder meer:

 • wanneer je effectieve periode van loopbaanonderbreking met uitkeringen niet de minimumduur van 1 maand bereikt ;

Als je wegens uitzonderlijke omstandigheden die minimumduur niet hebt gerespecteerd, kun je een gemotiveerde aanvraag indienen tot verzaking aan de terugvordering van de uitkeringen. Je moet die aanvraag opsturen naar de directeur van het RVA-kantoor, die ze zal overmaken aan de administrateur-generaal. De administrateur-generaal kan afzien van de terugvordering van de uitkeringen, als hij de omstandigheden als uitzonderlijk beschouwt.

 • wanneer je het RVA-kantoor niet vooraf en schriftelijk op de hoogte brengt van de start of uitbreiding van een nevenactiviteit of van de uitoefening van een zelfstandige activiteit.

Wanneer je bewijst dat je de uitkeringen waarop je geen recht had, te goeder trouw hebt ontvangen, wordt de terugvordering beperkt tot de laatste 150 dagen waarop je onrechtmatig uitkeringen ontving. Die beperking telt niet als er sprake is van cumulatie met een prestatie toegekend op basis van een stelsel van de sociale zekerheid.

Wat gebeurt er als de patiënt overlijdt tijdens de onderbreking ?

Je mag de lopende onderbreking tot de oorspronkelijk gevraagde einddatum voortzetten. Je hoeft dan geen andere formaliteiten te vervullen bij de RVA.

Wens je je lopende onderbreking vóór de einddatum stop te zetten en je prestaties volledig te hervatten? Dan heb je het akkoord van je werkgever nodig. Dat akkoord moet zowel gaan over de vervroegde stopzetting zelf als over de datum ervan. Als je werkgever akkoord gaat, breng je de RVA daar schriftelijk van op de hoogte. Daarvoor kun je het formulier 'aangifte van wijziging van gegevens' gebruiken. Dat vind je op onze website. Het ingevulde en ondertekende formulier stuur je dan naar het RVA-kantoor dat je dossier beheert.

Komen de periodes van loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand in aanmerking voor de berekening van de totale duur van de loopbaanonderbreking of van het tijdskrediet ?

NEE. De onderbrekingsperiodes die je genomen hebt in het kader van een medische bijstand worden niet afgetrokken van de onderbrekingsperiodes die je al hebt genomen in het kader van een tijdskrediet met motief, in de privésector of van een gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector.

Ben je tijdens je medische bijstand beschermd tegen ontslag ?

Zowel bij volledige als bij gedeeltelijke loopbaanonderbreking ben je beschermd tegen ontslag.

Die bescherming gaat in op de dag van het akkoord of, als je gebruik maakt van een recht, op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Ze eindigt 3 maanden na de loopbaanonderbreking.

Tijdens die beschermde periode mag je werkgever je arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen, tenzij om dringende of voldoende redenen.

Als voldoende reden wordt beschouwd een door de rechter als zodanig erkende reden waarvan de aard en de oorzaak vreemd zijn aan de loopbaanonderbreking.

Geeft je werkgever toch een opzegging wanneer je in volledige onderbreking bent, dan kan de opzeggingstermijn pas beginnen lopen na het einde van je volledige onderbreking. De opzeggingstermijn kan daarentegen wel beginnen lopen tijdens een periode van vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking of met een vijfde.

In geval van onmiddellijke verbreking van de overeenkomst (zonder het presteren van de opzegging), is de verbrekingsvergoeding gelijk aan de duur van de opzeggingstermijn (berekend alsof de werknemer de prestaties niet verminderd had) en in functie van het laatste loon (d.w.z. op grond van het verschuldigde loon voor verminderde prestaties).

Ontslaat je werkgever je tijdens de beschermde periode zonder dringende of voldoende reden, dan moet hij je - bovenop de normale opzeggings- of verbrekingsvergoeding - een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan 6 maanden loon op grond van het verminderde loon in geval van vermindering van de prestaties.

Bij ontslag moet je onmiddellijk en schriftelijk het bevoegde RVA-kantoor verwittigen.

Welke invloed hebben de onderbrekingsuitkeringen op je belastingen ?

De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt ze beschouwd als een vervangingsinkomen.

Inhouding van een bedrijfsvoorheffing

De onderbrekingsuitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing.

Door die inhouding aan de bron daalt het bedrag van je onderbrekingsuitkering, maar het voordeel daarvan is dat je minder belastingen zal moeten bijbetalen na de definitieve berekening ervan.

De bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op je uitkering bedraagt :

 • 10,13% als je in volledige loopbaanonderbreking bent ;
 • 17,15% als je in halftijdse of 1/5 onderbreking bent.

Eventuele vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing

Als je een Franse grensarbeider bent of een Franse fiscale inwoner met de Franse nationaliteit en je je loon ontvangt van een Belgische openbare werkgever, kun je een vrijstelling krijgen van de bedrijfsvoorheffing.

Als je tijdens de loopbaanonderbreking dat statuut verliest, moet je het RVA-kantoor daarvan op de hoogte brengen, omdat je dan geen recht meer hebt op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Meer info? Raadpleeg het infoblad T119 'Kun je vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de onderbrekingsuitkeringen?'.

Belastingaangifte

Met de fiche 281.18, waarop het totaal van de ontvangen uitkeringen vermeld staat en, in voorkomend geval, het totaal van de bedrijfsvoorheffing ingehouden tijdens het belastingjaar kun je je belastingaangifte invullen.

Bij een laattijdige betaling zullen de ontvangen bedragen vermeld staan op de fiche 281.18 van het jaar van de betaling.

Die fiche wordt je elektronisch toegestuurd. Je kunt die fiche raadplegen in jouw e-Box via jouw dossier ‘loopbaanonderbreking/tijdskrediet’ of via Tax-on-web / My Minfin.
De 'e-Box' is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een beveiligde en persoonlijke elektronische mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende instellingen van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.
Meer informatie over de e-Box vindt u op www.myebox.be.

Wil je toch nog een papieren exemplaar van jouw fiscale fiche ontvangen? Dan kun je dat opvragen bij jouw RVA-kantoor.

Bijkomende inlichtingen ?

Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de onderbrekingsuitkeringen op de berekening van je belastingen, neem je best contact op met de FOD Financiën.

Welke invloed heeft het verlof voor medische bijstand op je pensioen ?

Heb je vragen over de gelijkstelling van periodes van loopbaanonderbreking voor jouw pensioen? Surf dan naar www.mypension.be of neem contact op met de gratis pensioenlijn 1765.

Heb je recht op een aanmoedigingspremie ?

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden betaalt de Vlaamse Gemeenschap, naast de uitkering van de RVA, een aanmoedigingspremie.

Alle nuttige informatie daarover vind je op de website van de Vlaamse Gemeenschap: Alle nuttige informatie daarover vind je op de website van de Vlaamse Gemeenschap: www.vlaanderen.be. Voor alle verdere inlichtingen kun je bellen naar het gratis nummer 1700 of een mail sturen naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be

Bestaan er andere vormen van loopbaanonderbreking naast die voorzien in het kader van het verlof voor medische bijstand ?

Naast het verlof voor medische bijstand kun je je prestaties onderbreken of verminderen in het kader van andere thematische verloven of van een tijdskrediet (in de privésector) of een gewone loopbaanonderbreking (in de openbare sector).

De thematische verloven zijn specifieke vormen van loopbaanonderbreking om te voldoen aan precieze behoeften. Naast het verlof voor medische bijstand bestaan er nog 3 andere thematische verloven:

 • verlof voor mantelzorg: dat maakt het je mogelijk om te zorgen voor een naaste die, door zijn of haar hoge leeftijd, een handicap enz. in grote mate afhankelijk is;
 • palliatief verlof: dat biedt je de mogelijkheid om bijstand te verlenen aan een persoon die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en terminaal is;
 • ouderschapsverlof: dat maakt het je mogelijk om te zorgen voor je kind(eren) jonger dan 12 jaar (of jonger dan 21 jaar, in geval van een handicap van minstens 66%).

Meer informatie over het palliatief verlof vind je in ons infoblad T20. Informatie over ouderschapsverlof staat in het infobladT19.

Naast de thematische verloven heb je, als je in de privésector werkt, ook de mogelijkheid om tijdskrediet te krijgen.

Tijdskrediet met onderbrekingsuitkeringen kan je enkel krijgen voor een van de motieven voorzien door de reglementering:

 • zorgen voor je kind(eren);
 • zorg of medische bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;
 • palliatieve zorgen;
 • zorgen voor je zwaar ziek minderjarig kind of een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van je gezin;
 • zorgen voor je gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar;
 • een erkende opleiding volgen.

Opgelet! De toegangsvoorwaarden, de duur, de aanvraagprocedure en de onderbrekingsuitkeringen van het tijdskrediet met motief zijn verschillend van wat is voorzien in het kader van het verlof voor medische bijstand. Die verschillen vind je in de FAQ op onze website.

In het infoblad T160 vind je alle details van de reglementering van het tijdskrediet met motief.

Naast de thematische verloven heb je, als je in de openbare sector werkt (dat wil zeggen in een autonoom overheidsbedrijf, in een administratie of een dienst die ervan afhangt of in het onderwijs) ook de mogelijkheid om een gewone loopbaanonderbreking te krijgen.

Gewone loopbaanonderbreking kan voor om het even welk motief worden gevraagd.

Opgelet! De toelatingsvoorwaarden, de duur en de uitkeringen voor de gewone loopbaanonderbreking verschillen van wat er voorzien is bij het verlof voor medische bijstand. Bovendien:

 • variëren in de administraties en de diensten die ervan afhangen de regels, naargelang van de bevoegde overheid (federale, gewestelijke, communautaire overheid ...);
 • variëren in het onderwijs en de CLB's de regels, naargelang van de bevoegde gemeenschap (Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap).

Bijkomende informatie

Als je meer informatie wenst over verlof voor mantelzorg, palliatief verlof, ouderschapsverlof, tijdskrediet (in de privésector) of de gewone loopbaanonderbreking (in de openbare sector), kun je de infobladen op onze website raadplegen.

Kun je verlof voor medische bijstand krijgen tijdens ouderschapsverlof, tijdskrediet of gewone loopbaanonderbreking ?

Als je al ouderschapsverlof, tijdskrediet (in de privésector) of gewone loopbaanonderbreking (in de openbare sector) hebt, is het mogelijk dat je tijdens de lopende periode verlof voor medische bijstand nodig hebt als een gezins- of familielid zwaar ziek is.

Voorbeelden:

 • Je hebt 8 maanden halftijds ouderschapsverlof voor je kind jonger dan 12 jaar en tijdens die periode wordt je kind gehospitaliseerd wegens een zware ziekte en moet je je prestaties gedurende een week volledig schorsen om tijdens het ziekenhuisverblijf of net erna bij je kind te blijven.
 • Je hebt een 1/5 onderbreking voor een periode van 5 jaar (in het kader van een tijdskrediet met motief in de privésector of een gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector) en tijdens die periode heeft een gezinslid dat aan een zware ziekte lijdt een maand voltijdse medische bijstand nodig.

In zulke gevallen moet je de volledige of gedeeltelijke onderbreking die je al hebt vroegtijdig stopzetten, om verlof voor medische bijstand te kunnen aanvragen.

Voor de vroegtijdige stopzetting van de lopende periode heb je de toestemming van je werkgever nodig. Die toestemming moet betrekking hebben op het principe en de datum van de vroegtijdige stopzetting. Als je werkgever akkoord gaat dat je je ouderschapsverlof, je tijdskrediet of je gewone loopbaanonderbreking stopzet, moet je het RVA-kantoor waarvan je afhangt daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.

Tegelijkertijd moet je je aanvraag om verlof voor medische bijstand indienen, volgens de procedure die daartoe is voorzien (zie de vraag: 'Welke formaliteiten moet je vervullen?').

Als je na het verlof voor medische bijstand opnieuw ouderschapsverlof, tijdskrediet of gewone loopbaanonderbreking wenst te nemen, moet je een nieuwe aanvraag in die zin indienen.

Bijzonder geval van medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind tijdens een ouderschapsverlof

Als je ouderschapsverlof hebt en verlof voor medische bijstand wenst te nemen wegens de hospitalisatie van een zwaar ziek minderjarig kind, moet je het ouderschapsverlof vroegtijdig stopzetten, met de toestemming van je werkgever (zie de daarvoor beschreven procedure).

Als je het ouderschapsverlof echter stopzet in de loop van de verplichte periode van één maand, voorzien in geval van volledig ouderschapsverlof of van 2 maanden in geval van halftijds ouderschapsverlof, of van 5 maanden in geval van 1/5 ouderschapsverlof, verlies je het saldo van die periode niet. De RVA gaat er immers van uit dat de niet-naleving van de gevraagde periode van ouderschapsverlof het gevolg is van een specifieke omstandigheid (de hospitalisatie van het kind) en erkent daarom overmacht.

Als je na de medische bijstand aan het gehospitaliseerde minderjarige kind opnieuw ouderschapsverlof wil genieten, moet je daartoe een nieuwe aanvraag indienen. In dat geval kan het saldo van de aangevatte en niet-beëindigde periode ouderschapsverlof worden gevraagd, op voorwaarde dat:

 • alle voorwaarden eigen aan het ouderschapsverlof worden nageleefd (leeftijdsvoorwaarde van het kind enz.) op het ogenblik waarop de nieuwe aanvraag wordt ingediend;
 • en je in hetzelfde type van ouderschapsverlof blijft als het type dat je vroegtijdig had stopgezet (volledig, halftijds of 1/5 ouderschapsverlof).

Bijkomende informatie

Voor meer informatie daarover kun je het infoblad T19 raadplegen over het ouderschapsverlof en, meer bepaald, de vraag 'Wat gebeurt er met het ouderschapsverlof wanneer je de gevraagde periode niet naleeft?'.