Tijdskrediet / loopbaanonderbreking / thematisch verlof in geval van deeltijdse tewerkstelling bij twee verschillende werkgevers

T163

Laatste update : 24.02.2023

Principe

De deeltijds tewerkgestelde werknemers bij twee verschillende werkgevers hebben de mogelijkheid om hun prestaties volledig te onderbreken of om ze te verminderen tot de helft of met 1/5 onder bepaalde voorwaarden en modaliteiten die in dit infoblad worden toegelicht. In dat kader kunnen ze onderbrekingsuitkeringen krijgen van de RVA.

Toepassingsgebied

De mogelijkheid om een volledige loopbaanonderbreking te nemen of om zijn arbeidsprestaties te verminderen tot een halftijdse of 4/5 betrekking in geval van tewerkstelling bij twee verschillende werkgevers is van toepassing in alle sectoren (privésector, openbare sector, sector van autonome overheidsbedrijven, onderwijs ...) en voor alle onderbrekingsstelsels (tijdskrediet, gewone loopbaanonderbreking, landingsbaan of eindeloopbaan, thematische verloven).

Volledige onderbreking van de prestaties in geval van deeltijdse tewerkstelling bij twee werkgevers

U werkt deeltijds bij twee juridisch verschillende werkgevers en u wenst uw arbeidsprestaties volledig te onderbreken. In dat geval heeft u de mogelijkheid om een volledige onderbreking te verkrijgen van uw prestaties bij beide werkgevers tegelijkertijd of op verschillende momenten. Als de volledige onderbrekingen op verschillende momenten worden genomen bij de twee werkgevers, is het niet verplicht ze na elkaar te nemen.

Het is mogelijk om onderbrekingsuitkeringen te krijgen. Die worden toegekend in verhouding tot uw tewerkstellingsbreuk bij de werkgever(s) bij wie u uw prestaties volledig onderbreekt.

Let op! De regels met betrekking tot cumulatie met een nevenactiviteit zijn niet van toepassing aangezien de 2 tewerkstellingen als een geheel worden beschouwd. Dat impliceert dat de tweede deeltijdse tewerkstelling niet kan worden beschouwd als een nevenactiviteit, die ervoor zou kunnen zorgen dat de uitkeringen zouden worden geweigerd.

Wat zijn de mogelijkheden van volledige onderbreking en hoe worden uw uitkeringen berekend?

 • U onderbreekt uw prestaties volledig bij de twee werkgevers tegelijkertijd. U kunt in dat geval, als aan alle voorwaarden is voldaan, uitkeringen verkrijgen voor een volledige onderbreking (100%). Let op! Als de som van de twee tewerkstellingen bij uw twee werkgevers groter is dan een voltijdse betrekking, zal u nooit meer ontvangen dan het bedrag dat voorzien is voor een volledige onderbreking.
 • U onderbreekt uw prestaties volledig bij werkgever A, en daarna, al dan niet volgend op de eerste onderbreking, onderbreekt u uw prestaties volledig bij werkgever B.In dat geval kunt u voor elke periode van volledige onderbreking die u heeft genomen, uitkeringen verkrijgen in verhouding tot uw tewerkstellingsbreuk bij elk van de werkgevers.

Voorbeeld : een werknemer werkt bij werkgever A 19/38 en bij werkgever B 19/38. Hij neemt een voltijds tijdskrediet bij A voor 3 maanden van 1 januari tot 31 maart en daarna neemt hij voltijds tijdskrediet voor 6 maanden bij werkgever B van 1 juni tot 31 november. Voor elk van de periodes van voltijds tijdskrediet die de werknemer heeft genomen, kan hij uitkeringen verkrijgen in verhouding tot zijn tewerkstellingsbreuk bij elk van die werkgevers. Dat is de helft van het barema dat voorzien is voor een voltijds tijdskrediet (bedrag van het barema voor een voltijds tijdskrediet x 19/38).

 • U onderbreekt uw prestaties volledig bij uw twee werkgevers met begin- en einddata die niet samenvallen. In dat geval kunt u, tijdens de periode(s) van onderbreking bij één van uw twee werkgevers – als alle voorwaarden vervuld zijn – uitkeringen bekomen die berekend zijn in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk bij die werkgever. Tijdens de periode van onderbreking bij beide werkgevers samen (100% schorsing) is het toegekende bedrag dat van de uitkering voor een volledige onderbreking. Als de som van de twee tewerkstellingen bij uw twee werkgevers groter is dan een voltijdse betrekking, zal u nooit meer ontvangen dan het bedrag dat voorzien is voor een volledige onderbreking.

Voorbeeld:

De werknemer werkt 19/38 bij werkgever A en 19/38 bij werkgever B. Hij wenst voltijds tijdskrediet te nemen bij werkgever A van 01.01 tot en met 28.02, alsook een voltijds tijdskrediet bij werkgever B van 01.02 tot en met 31.03.

De werknemer heeft recht op onderbrekingsuitkeringen (50%) voor de periode van 01.01 tot en met 31.01 tijdens dewelke hij een voltijds tijdskrediet neemt bij werkgever A.

De werknemer heeft recht op onderbrekingsuitkeringen (100%) voor de periode van 01.02 tot en met 28.02 tijdens dewelke hij een voltijds tijdskrediet neemt bij de twee werkgevers samen.

 De werknemer heeft recht op onderbrekingsuitkeringen (50%) voor de periode van 01.03 tot en met 31.03 tijdens dewelke hij een voltijds tijdskrediet neemt bij werkgever B.

Hoe vraagt u de onderbreking aan bij uw werkgever(s)?

U wenst uw prestaties volledig te onderbreken bij de 2 werkgevers samen(tegelijkertijd of met begin- en/of einddata die niet samenvallen)

In dat geval moet u de twee werkgevers schriftelijk op de hoogte brengen van het feit dat u uw prestaties volledig wenst te onderbreken.

U wenst uw prestaties volledig te onderbreken bij één van de 2 werkgevers

In dat geval moet u enkel de werkgever bij wie u de prestaties volledig wenst te onderbreken schriftelijk op de hoogte brengen.

Wat is de aanvraagprocedure bij de RVA?

U kunt slechts een aanvraag indienen bij de RVA als uw werkgever(s) zijn/hun akkoord hebben gegeven. Deze procedure moet worden gevolgd voor elke aanvraag (eerste aanvraag, verlenging of nieuwe aanvraag).

U wenst uw prestaties volledig te onderbreken bij de 2 werkgevers samen(tegelijkertijd of met begin- en/of einddata die niet samenvallen)

Als u een positief antwoord heeft gekregen van de twee werkgevers, moet u ten vroegste 6 maanden vóór de aanvangsdatum van de onderbreking en ten laatste 2 maanden na de aanvangsdatum twee aanvraagformulieren indienen bij de RVA. Elk formulier moet door uzelf en door de betrokken werkgever worden ingevuld en ondertekend. De RVA kan uw aanvragen pas behandelen als de twee formulieren tijdig en behoorlijk ingevuld werden ingediend.

Let op! Ook al vraagt u geen onderbrekingsuitkeringen, toch bent u verplicht om de aanvraagformulieren te versturen naar de RVA.

U wenst uw prestaties volledig te onderbreken bij één van de 2 werkgevers

Als de werkgever bij wie u uw arbeidsprestaties volledig wenst te onderbreken zijn akkoord heeft gegeven, moet u één aanvraagformulier indienen dat door uzelf en door die werkgever is ingevuld en ondertekend.

Bij het aanvraagformulier moet u ook een verklaring voegen van de andere werkgever waarin gegevens staan vermeld met betrekking tot die tweede tewerkstelling. Op de website van de RVA is een model van een aangifte van tewerkstelling.

Wat zijn de cumulregels bij een zelfstandige activiteit ?

De regels die u moet naleven, hangen af van de activiteitssector waartoe u behoort (cf. infoblad T1).

Als u kiest voor een volledige onderbreking van uw prestaties bij elk van uw werkgevers, gelden voor een zelfstandige activiteit dezelfde cumulregels als voor een volledige onderbreking.

Voorbeeld :

De onderbreker maakte gebruik van zijn recht op een volledige onderbreking met 4 maanden ouderschapsverlof bij elke werkgever voor elk kind. De bepalingen van de volledige onderbreking zijn dus van toepassing en daarom heeft hij slechts in het totaal recht op 12 maanden cumulatie van de uitkering met zijn zelfstandige activiteit voor al zijn loopbaanonderbrekingen tezamen.

Vermindering van de prestaties in geval van deeltijdse tewerkstelling bij twee werkgevers

Hoe kunt u uw prestaties verminderen in geval van deeltijdse tewerkstelling bij twee werkgevers?

Als alle voorwaarden vervuld zijn (zie volgende vraag), kan het tijdskrediet, de loopbaanonderbreking of het thematisch verlof worden genomen:

 • ofwel enkel bij een van de twee werkgevers;
 • ofwel bij elk van de twee werkgevers.

Voorbeeld 1: de werknemer werkt bij werkgever A 19/38 en bij werkgever B 19/38. Hij wil 1/5 tijdskrediet nemen. In dat geval kan hij, naar keuze, ofwel enkel bij A zijn prestaties verminderen met 1/5 of enkel bij B; ofwel bv. zijn prestaties met. 1/10 verminderen bij A en met bv1/10 bij B.

Voorbeeld 2: de werknemer werkt bij werkgever A 19/38 en bij werkgever B 19/38. Hij wil een halftijds tijdskrediet nemen. In dat geval kan hij, naar keuze, ofwel enkel bij A zijn prestaties tot een halftijdse betrekking verminderen of enkel bij B; ofwel zijn prestaties met bv. 20% verminderen bij A en met 30% bij B

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om een vermindering van de prestaties tot een halftijdse of tot 4/5 te verkrijgen in geval van deeltijdse tewerkstelling bij twee werkgevers?

 • U moet deeltijds tewerkgesteld zijn bij twee juridisch verschillende werkgevers.
 • De som van de contractuele tewerkstellingsbreuken van de deeltijdse betrekkingen moet overeenstemmen met:
 • minstens een voltijdse betrekking voor de vermindering met 1/5;

Let op! In geval van tijdskrediet, moet er bovendien een werkregime zijn dat verdeeld is over minimum 5 dagen per week.

 • minstens 3/4 van een voltijdse betrekking voor een vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking.
 • De werkgever(s) bij wie u een prestatievermindering aanvraagt, moet/moeten zijn/hun akkoord geven.
 • De vermindering van de prestaties met 1/5 ten belope van één dag of twee halve dagen moet zorgen voor een vermindering van de arbeidsduur van 1/5 ten opzichte van de voltijdse arbeidsduur bij de werkgever bij wie de vermindering van de arbeidsprestaties wordt genomen.

De vermindering van de prestaties met 1/5 kan bij één van beide werkgevers of bij elk van de twee werkgevers worden opgenomen. Ingeval de vermindering wordt genomen bij elk van de werkgevers, moeten de twee loopbaanverminderingen een identieke begin- en einddatum hebben en moeten ze samen een prestatievermindering met 1/5 vormen.

Bovendien mag de werknemer tijdens de periode van vermindering van de prestaties niet meer dan 4/5 van het totaal bij de twee werkgevers samen werken. Ingeval de tewerkstelling van de werknemer meer bedraagt dan een voltijdse betrekking, moet het aantal werkuren van de vermindering van de prestaties groter zijn dan 1/5. Het bedrag van de uitkering wordt berekend vanuit een voltijdse tewerkstelling (100%), ook al is de werknemer meer dan voltijds tewerkgesteld.

 • De vermindering van de prestaties tot een halftijdse leidt tot een vermindering van de helft van het voltijdse uurrooster. De halftijdse vermindering kan bij één of bij beide werkgevers worden opgenomen. Ingeval de vermindering bij de beide werkgevers wordt opgenomen, moet de aanvang en de duurtijd van beide loopbaanverminderingen identiek zijn en samen een halftijdse loopbaanvermindering vormen. Tijdens de periode van vermindering mag de werknemer bovendien niet meer dan een halftijdse betrekking verrichten bij de twee werkgevers samen.

Alle andere voorwaarden in verband met de vorm van vermindering van de prestaties (anciënniteit, tewerkstellingsvoorwaarde ...) moeten exact vervuld zijn zoals dat het geval is voor een werknemer die voltijds werkt bij één werkgever.

De prestatievermindering wordt toegepast in overeenstemming met de modaliteiten (duur, drempel ...)die van toepassing zijn bij de werkgever bij wie de onderbreking wordt genomen.

Indien een einde wordt gesteld aan een van beide tewerkstellingen, komt er ook een einde aan de 1/5 of halftijdse loopbaanvermindering, aangezien de voorwaarden niet langer vervuld zijn.

Hoe vraagt u de onderbreking aan uw werkgever?

U wenst uw prestaties te verminderen bij de 2 werkgevers samen

In dat geval moet u uw twee werkgevers schriftelijk op de hoogte brengen dat u uw arbeidsprestaties wenst te verminderen. Bovendien moet u aan elke werkgever een tewerkstellingsbewijs bezorgen van de tewerkstelling bij de andere werkgever (bv. kopie van de arbeidsovereenkomst, tewerkstellingsattest).

U wenst uw prestaties te verminderen bij één van de twee werkgevers

In dat geval moet u enkel de werkgever bij wie u de prestaties wenst te verminderen schriftelijk op de hoogte brengen. Bovendien moet u aan die werkgever een tewerkstellingsbewijs bezorgen van de tewerkstelling bij de andere werkgever (bv. kopie van de arbeidsovereenkomst, tewerkstellingsattest).

Wat is de aanvraagprocedure bij de RVA?

Pas wanneer uw werkgever(s) u de onderbreking heeft toegekend, moet u een aanvraag indienen bij de RVA. Deze procedure moet worden gevolgd voor elke aanvraag (eerste aanvraag, verlenging of nieuwe aanvraag).

U wenst uw prestaties te verminderen bij de 2 werkgevers samen

Als u een positief antwoord heeft gekregen van de twee werkgevers, moet u ten vroegste 6 maanden vóór de aanvangsdatum van de onderbreking en ten laatste 2 maanden na de aanvangsdatum of de datum van verlenging twee aanvraagformulieren indienen bij de RVA. Elk formulier moet door uzelf en door de betrokken werkgever worden ingevuld en ondertekend. De RVA kan uw aanvragen pas behandelen als de twee formulieren in de juiste vorm op de juiste manier werden ingediend.

U wenst uw prestaties te verminderen bij één van de 2 werkgevers

Als de werkgever bij wie u uw arbeidsprestaties volledig wenst te onderbreken zijn akkoord heeft gegeven, moet u één aanvraagformulier indienen dat door uzelf en door die werkgever is ingevuld en ondertekend.

Bij het aanvraagformulier moet u ook een verklaring voegen van de andere werkgever waarin alle gegevens staan vermeld met betrekking tot die tweede tewerkstelling. Op de website van de RVA is een model van een aangifte van tewerkstelling beschikbaar (http://www.rva.be/nl/formulieren/verklaring-tewerkstelling-bij-twee-verschillende-werkgevers-vermindering-van-de-arbeidsprestaties).

Let op!

Ook al vraagt u geen onderbrekingsuitkeringen, toch bent u verplicht om het/de aanvraagformulier(en) te versturen naar de RVA.

Verplichting om een papieren aanvraag te gebruiken

U kunt uw aanvraagformulier niet online indienen omdat er bijzondere bepalingen en procedures zijn in het geval van tewerkstelling bij twee werkgevers.

U moet dus de papieren aanvraagformulieren gebruiken. Die formulieren vindt u in de rubriek 'Formulieren - Attesten' onder 'Documentatie', op de RVA-website.