Palliatief verlof

T20

Laatste update : 05.03.2024

Wat is palliatief verlof ?

Het is een thematisch verlof. Dat betekent dat het een specifieke vorm van loopbaanonderbreking is die je de mogelijkheid biedt je arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen  om palliatieve zorgen te verstrekken aan iemand die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en terminaal is.

Die palliatieve zorgen beogen het instaan voor de globale begeleiding op het einde van het leven van de patiënt, zowel op het vlak van het omgaan met de fysieke symptomen en de pijn als een psychologische of spirituele ondersteuning of een administratieve of familiale bijstand.

Tijdens die onderbreking kun je maandelijkse uitkeringen krijgen die door de RVA worden betaald. 

Opmerking: in de privésector mag palliatief verlof niet worden verward met tijdskrediet voor het motief 'palliatieve zorgen verlenen'. Raadpleeg infoblad T160 voor meer informatie over het tijdskrediet met motief.

Welke reglementering is van toepassing ?

Het recht op het verlof is voorzien in de artikelen 100bis en 102bis van de herstelwet van 22.01.1985 houdende sociale bepalingen.

Het recht op onderbrekingsuitkeringen hangt af van de sector waaronder je werkgever valt.

 • De koninklijke besluiten van 02.01.1991 en van 12.12.2001 zijn van toepassing:
 • op de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever die onder de toepassing valt van de wet van 05.12.1968 betreffende de cao's en de paritaire comités. Het betreft:
  • de werknemers van de privésector in de strikte zin (nv, bvba, vzw ...);
  • de werknemers van gemengde ondernemingen;
  • de niet-gesubsidieerde contractuele personeelsleden van het vrij onderwijs;
  • het personeel van de vrije universiteiten;
  • de werknemers van de gemengde intercommunales voor gas- en elektriciteitsvoorziening;
  • de werknemers van gewestelijke en plaatselijke openbare vervoersmaatschappijen = tram, bus en metro.
 • Het koninklijk besluit van 02.01.1991 is van toepassing:
  • op de contractuele en statutaire personeelsleden van de lokale en provinciale besturen;
  • op de contractuele personeelsleden van het onderwijs; 
  • op de contractuele personeelsleden van de openbare diensten. 
 • Het koninklijk besluit van 07.05.1999 is van toepassing op de statutaire personeelsleden van de openbare diensten.
 • Het koninklijk besluit van 12.08.1991 is van toepassing op de vastbenoemde of definitief aangeworven personeelsleden in het onderwijs en de CLB's van de gemeenschappen.
 • Het koninklijk besluit van 10.06.2002 is van toepassing op de statutaire en contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven, d.w.z. bpost, Proximus, de NMBS en Skeyes.

Wie kan palliatief verlof nemen ?

Alle werknemers tewerkgesteld bij een werkgever (privé en publiek) kunnen palliatief verlof nemen. 

Kan het palliatief verlof je worden geweigerd ?

Deze vorm van loopbaanonderbreking kan je niet worden geweigerd.

Deze specifieke vorm van loopbaanonderbreking kan je niet worden geweigerd als de overheid waarvan je afhangt, dat reglementair heeft voorzien.

Als je een contractueel personeelslid bent van een autonoom overheidsbedrijf, neem je best contact op met je personeelsdienst om na te gaan of de mogelijkheid bestaat.

Welke vormen van onderbreking zijn mogelijk ?

Er bestaan 3 vormen van onderbreking in het kader van palliatief verlof, ongeacht de sector (privé, overheid, onderwijs ...) :

Het gaat om een volledige schorsing van de prestaties. Je kan er aanspraak op maken ongeacht je arbeidsregime (voltijds of deeltijds). 

Met deze onderbreking kan je aan 50% van een voltijdse arbeidsregeling blijven werken.

Je kunt deze onderbreking nemen als je minstens ¾ tewerkgesteld bent. 

Met deze onderbreking kun je aan 80% van een voltijdse arbeidsregeling blijven werken.

Je kunt deze onderbreking nemen als je voltijds werkt.

Opmerking voor de personeelsleden van het onderwijs

De toegangsvoorwaarden tot de verschillende onderbrekingsvormen worden bepaald door de bevoegde gemeenschap van de school of het CLB waar je statutair of tijdelijk bent aangesteld.

Voor de gedeeltelijke onderbrekingen is het niet noodzakelijk dat je voltijds werkt om je prestaties te verminderen naar 1/2 of met1/5. Al naargelang de voorziene bepaling moet je minstens de helft van een voltijds uurrooster aangesteld zijn en na de vermindering, al naargelang het geval, de helft of 4/5 van een voltijdse aanstelling blijven presteren.

Voorbeeld: je bent vastbenoemd voor 18/20. Aangezien je minstens de helft van een voltijdse aanstelling hebt, kan je je prestaties verminderen.

 • In geval van 1/2 loopbaanonderbreking moet je de helft van een voltijdse aanstelling blijven presteren, namelijk 10/20. In dit geval verminder je 8/20.
 • In geval van 1/5 loopbaanonderbreking moet je 4/5 van een voltijdse aanstelling blijven presteren, namelijk 16/20. In dit geval verminder je 2/20.

Als je in het onderwijs werkt, informeer dan bij de bevoegde gemeenschap voor bijkomende inlichtingen over de toegangsvoorwaarden en andere bijzonderheden eigen aan je sector.

Wat is de duur van het palliatief verlof ?

Per aanvraag kan je het palliatief verlof verkrijgen voor een duur van een maand. Die duur is dezelfde in geval van een volledige onderbreking als in geval van een gedeeltelijke onderbreking, tot een halftijdse of met een vijfde.

Na de eerste aanvraag van een maand, kan het palliatief verlof indien nodig worden verlengd. Sinds 01.02.2017 zijn twee verlengingen van een maand mogelijk.

Per patiënt die palliatieve zorgen nodig heeft, beschik je dus over een maximumduur van 3 maanden verlof, ofwel in de vorm van een volledige onderbreking, ofwel in de vorm van een gedeeltelijke onderbreking, halftijds of met een vijfde.

Je hebt de mogelijkheid om, in overleg met je werkgever, je prestaties te verdelen over een periode van een maand. Die verdeling is enkel mogelijk als het gemiddelde van de verminderde prestaties overeenstemt met de vermindering van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking.

Welke zijn de voorwaarden om het recht op palliatief verlof te krijgen ?

Je hebt recht op palliatief verlof als je een attest voorlegt van de behandelend arts van de patiënt waaruit blijkt dat je bereid bent om palliatieve verzorging te verstrekken. 

Welke formaliteiten moet je vervullen ?

Bij elke aanvraag voor thematisch verlof moet je 2 aparte stappen ondernemen :

 1. De werkgever schriftelijk op de hoogte brengen dat je palliatief verlof wenst te nemen, met het attest van de behandelend arts als bewijs.
 2. Een aanvraag indienen bij de RVA.

De 2 onderdelen van die procedure en het vervolg van je aanvraag bij de RVA, worden uitgelegd in het infoblad T14

Hoeveel bedraagt de onderbrekingsuitkering betaald door de RVA ?

Principe

De onderbrekingsuitkering is forfaitair. Het bedrag wordt niet berekend in functie van je loon.

Verhoging van de uitkering voor de werknemers die een eenoudergezin vormen

Aanvraag van het verlof voor het kind dat je ten laste hebt

Als je werkt bij een werkgever uit de privésector (nv, bvba, vzw ...) en als je een eenoudergezin vormt, kun je een vermeerdering krijgen van het bedrag van de uitkering wanneer je het palliatief verlof aanvraagt om te zorgen voor het kind dat je ten laste hebt.

Die vermeerdering heeft betrekking op de 3 vormen van onderbreking, namelijk de volledige onderbreking, de halftijdse onderbreking en de onderbreking met 1/5.

Voor die vermeerdering moet je gelijktijdig voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je moet uitsluitend samenwonen met een of meerdere van je kinderen ten laste;
 • je moet de vader of moeder zijn of belast zijn met de dagelijkse opvoeding van het kind voor wie je het palliatief verlof vraagt, en met het kind samenwonen.
Aanvraag om het verlof voor een andere persoon dan je kind ten laste

Wanneer je het palliatief verlof niet vraagt voor het kind dat je ten laste hebt maar voor eender welke andere persoon, kun je ook een vermeerdering van de uitkering krijgen als je uitsluitend samenwoont met een of meerdere kinderen ten laste.  

Opgelet, je kunt die vermeerdering enkel krijgen als je een onderbreking met 1/5 aanvraagt. 

Weet ook dat het bedrag van die verhoogde uitkering verschilt van het bedrag dat voorzien is wanneer het verlof wordt aangevraagd voor het kind dat je ten laste heeft.

Ongeacht de persoon voor wie je het palliatief verlof vraagt, kun je enkel een vermeerdering van de uitkeringen krijgen in geval van een onderbreking met een vijfde.  Daarvoor moet je uitsluitend samenwonen met een of meerdere kinderen ten laste.

Wat betekent het begrip 'kinderen ten laste' ?

Om de vermeerdering te kunnen genieten, moet het begrip 'kinderen ten laste' worden begrepen in de zin van de fiscale reglementering. Contacteer voor meer informatie daarover de FOD Financiën.

In geval van co-ouderschap, dat wil zeggen wanneer de huisvesting van een minderjarig kind (niet vrijgesteld van voogdij) gelijk verdeeld is over de ouders op basis van een overeenkomst die geregistreerd is of gehomologeerd is door een rechter of op basis van een gerechtelijke beslissing, kunnen de twee ouders de vermeerdering van de uitkering genieten.

Waar kan je de geldende bedragen vinden ?

Het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen vind je in de rubriek "Barema’s". Die rubriek staat in het gedeelte 'Documentatie' van onze website.

Je kan die bedragen ook berekenen via de applicatie “Breakatwork”.

Waar moet je wonen tijdens de loopbaanonderbreking ?

Om een onderbrekingsuitkering te ontvangen, moet je wonen:

 • in België;
 • in een ander land van de Europese economische ruimte (dat wil zeggen de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein);
 • in Zwitserland.

Uitzondering

Als je je huwelijkspartner of je wettelijk samenwonende partner volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van de werkgever naar een land vertrekt buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag je voor de duur van die opdracht daar gedomicilieerd zijn.

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

Je moet bij je aanvraagformulier een attest van de werkgever van je partner toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht niet vereist dat jullie zich definitief in het buitenland vestigen.

Als je je wettelijk samenwonende partner volgt, moet je ook een bewijs van wettelijke samenwoning bij je uitkeringsaanvraag voegen.

Betaling van de onderbrekingsuitkeringen via circulaire cheque of via overschrijving ?

De onderbrekingsuitkeringen kunnen met een circulaire cheque of via overschrijving worden betaald.

Bij een overschrijving kan de betaling worden uitgevoerd op een financiële rekening in:

 • België;
 • een land dat behoort tot de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro, of SEPA (= Single Euro Payments Area)

Het gaat om de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Mellila), Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar en Noord-Ierland), Zweden, Zwitserland.

Met welke inkomsten of activiteiten kan je de onderbrekingsuitkeringen cumuleren ?

Raadpleeg het infoblad T1 iver cumulatie op www.rva.be.

Wanneer verlies je je recht op onderbrekingsuitkeringen ?

Je verliest je recht op onderbrekingsuitkeringen :

 • aan het einde van de maximale vergoedbaarheidstermijn of aan het einde van de termijn vermeld in de overeenkomst met je werkgever, tenzij die termijn in onderling overleg wordt verlengd;
 • vanaf de dag waarop je het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever;
 • vanaf de dag waarop je arbeidsovereenkomst eindigt;
 • vanaf de dag waarop je een pensioen ontvangt;
 • vanaf de dag waarop je gedurende meer dan 12 maanden een volledige loopbaanonderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit;
 • vanaf de dag waarop je gedurende meer dan 24 maanden een halftijdse onderbreking of 60 maanden een 1/5 onderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit;
 • vanaf de dag waarop je een zelfstandige activiteit aanvat tijdens een periode van gedeeltelijke loopbaanonderbreking;
 • vanaf de dag waarop je een nevenactiviteit in loondienst aanvat;
 • vanaf de dag waarop je het aantal uren van je nevenactiviteit in loondienst uitbreidt.

Wanneer worden je onderbrekingsuitkeringen teruggevorderd ?

Alle onrechtmatig ontvangen onderbrekingsuitkeringen worden teruggevorderd, onder meer :

 • wanneer je effectieve periode van loopbaanonderbreking met uitkeringen niet de minimumduur van één maand bereikt;

Als je wegens uitzonderlijke omstandigheden die minimumduur niet hebt gerespecteerd, kun je een gemotiveerde aanvraag indienen tot verzaking aan de terugvordering van de uitkeringen. Je moet die aanvraag opsturen naar de directeur van het RVA-kantoor, die ze zal overmaken aan de administrateur-generaal. De administrateur-generaal kan afzien van de terugvordering van de uitkeringen, als hij de omstandigheden als uitzonderlijk beschouwt.

 • wanneer je het RVA-kantoor niet vooraf en schriftelijk op de hoogte brengt van de start of uitbreiding van een nevenactiviteit of van de uitoefening van een zelfstandige activiteit tijdens een gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

Wanneer je bewijst dat je de uitkeringen waarop je geen recht had, te goeder trouw hebt ontvangen, wordt de terugvordering beperkt tot de laatste 150 dagen waarop je onrechtmatig uitkeringen ontving. Die beperking telt niet als er sprake is van cumulatie met een prestatie toegekend op basis van een stelsel van de sociale zekerheid.

Wat gebeurt er als de patiënt overlijdt tijdens de onderbreking ?

Je mag de lopende onderbreking tot de oorspronkelijk gevraagde einddatum voortzetten.  Je hoeft dan geen andere formaliteiten te vervullen bij de RVA.

Wens je je lopende onderbreking vóór de einddatum stop te zetten en prestaties volledig te hervatten? Dan heb je het akkoord van je werkgever nodig. Dat akkoord moet zowel gaan over de vervroegde stopzetting zelf als over de datum ervan. Als je werkgever akkoord gaat, breng je de RVA daar schriftelijk van op de hoogte. 

Daarvoor kun je het formulier 'aangifte van wijziging van gegevens' gebruiken. Dat vind je op onze website. Het ingevulde en ondertekende formulier stuur je dan naar het RVA-kantoor dat je dossier beheert.

Komen de periodes van loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof in aanmerking voor de berekening van de totale duur van de loopbaanonderbreking of van het tijdskrediet ?

De onderbrekingsperiodes die je genomen hebt in het kader van een palliatief verlof worden niet afgetrokken van de onderbrekingsperiodes die je al hebt genomen in het kader van een tijdskrediet met motief, in de privésector of van een gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector.

Ben je tijdens het palliatief verlof beschermd tegen ontslag ?

Zowel bij volledige als bij gedeeltelijke loopbaanonderbreking ben je beschermd tegen ontslag.

Die bescherming gaat in op de dag van het akkoord of, indien je gebruik maakt van een recht, op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Ze eindigt 3 maanden na de loopbaanonderbreking.

Tijdens die beschermde periode mag je werkgever je arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen, tenzij om dringende of voldoende redenen.

Als voldoende reden wordt beschouwd een door de rechter als zodanig erkende reden waarvan de aard en de oorzaak vreemd zijn aan de loopbaanonderbreking.

Ontslag wegens conventioneel brugpensioen geldt onder meer als voldoende reden.

Geeft je werkgever toch een opzegging wanneer je in volledige onderbreking bent, dan kan de opzeggingstermijn pas beginnen lopen na het einde van je volledige onderbreking. De opzeggingstermijn kan daarentegen wel beginnen lopen tijdens een periode van vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking of met een vijfde.

In geval van onmiddellijke verbreking van de overeenkomst (zonder het presteren van de opzegging), is de verbrekingsvergoeding gelijk aan de duur van de opzeggingstermijn (berekend alsof de werknemer de prestaties niet verminderd had) en in functie van het laatste loon (d.w.z. op grond van het verschuldigde loon voor verminderde prestaties).

Ontslaat je werkgever je tijdens de beschermde periode zonder dringende of voldoende reden, dan moet hij je - bovenop de normale opzeggings- of verbrekingsvergoeding - een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan 6 maanden loon op grond van het verminderde loon in geval van vermindering van de prestaties.

Bij ontslag moet je onmiddellijk en schriftelijk het bevoegde RVA-kantoor verwittigen.

Welke invloed hebben de onderbrekingsuitkeringen op je belastingen ?

De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt ze beschouwd als een vervangingsinkomen.

Alle onderbrekingsuitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing.

Door die inhouding aan de bron daalt het bedrag van je onderbrekingsuitkering, maar het voordeel daarvan is dat je minder belastingen zal moeten bijbetalen na de definitieve berekening ervan.

De bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op je uitkering bedraagt :

 • 10,13% als je in volledige loopbaanonderbreking bent ;
 • 17,15% als je je prestaties verminderd hebt tot de helft of met 1/5.

Als je een Franse grensarbeider bent of een Franse fiscale inwoner met de Franse nationaliteit en je je loon ontvangt van een Belgische openbare werkgever, kun je een vrijstelling krijgen van de bedrijfsvoorheffing.

Als je tijdens de loopbaanonderbreking dat statuut verliest, moet je het RVA-kantoor daarvan op de hoogte brengen, omdat je dan geen recht meer hebt op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Meer info? Raadpleeg het infoblad T119 'Kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de onderbrekingsuitkeringen?'.

Belastingaangifte

Met de fiche 281.18, waarop het totaal van de ontvangen uitkeringen vermeld staat en, in voorkomend geval, het totaal van de bedrijfsvoorheffing ingehouden tijdens het belastingjaar kun je je belastingsaangifte invullen.

Bij een laattijdige betaling zullen de ontvangen bedragen vermeld staan op de fiche 281.18 van het jaar van de betaling.

Die fiche wordt naar je e-Box’ gestuurd. Je kunt de fiche raadplegen in je dossier 'loopbaanonderbreking/tijdskrediet'. Dat kan ook via ‘Tax-on-web/My Minfin’.

Als je toch nog een papieren exemplaar van je fiscale fiche wil ontvangen, dan kan je dat vragen aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor je woonplaats.

Wat is de "e-Box"?

De "e-Box" is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een beveiligde en persoonlijke elektronische mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende instellingen van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

De "e-Box" is beschikbaar op de website www.mysocialsecurity.be. Om hem te activeren, hoef je enkel je e-mailadres mee te delen. Vervolgens zal je per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw "e-Box". Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, hoef je je enkel aan te melden met je elektronische identiteitskaart (eID) of via "Itsme". 

Bijkomende inlichtingen?

Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de onderbrekingsuitkeringen op de berekening van je belastingen, neem je best contact op met de Federale Overheidsdienst Financiën: http://www.financien.belgium.be.

Welke invloed heeft het palliatief verlof op je pensioen ?

Voor alle vragen over de gelijkstelling van periodes van loopbaanonderbreking voor de toekenning van je pensioen, moet je je wenden tot de Federale Pensioendienst (FPD). Dat kan via het gratis nummer 1765 of via hun contactformulier op www.sfpd.fgov.be.

Heb je recht op een aanmoedigingspremie ?

In sommige gevallen, en onder bepaalde voorwaarden, betaalt de Vlaamse Gemeenschap, bovenop de uitkering van de RVA, een aanmoedigingspremie.

Alle nuttige informatie daarover vind je op de website van de Vlaamse Gemeenschap: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-aanmoedigingspremie.  Voor alle verdere inlichtingen kun je bellen naar het gratis nummer 1700 of een mail sturen naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be

Bestaan er andere vormen van loopbaanonderbreking naast die voorzien in het kader van het palliatief verlof?

Naast het palliatief verlof kun je je prestaties onderbreken of verminderen in het kader van andere thematische verloven of van een tijdskrediet (in de privésector) of een gewone loopbaanonderbreking (in de openbare sector).

De thematische verloven zijn specifieke vormen van loopbaanonderbreking om te voldoen aan precieze behoeften. Naast het palliatief verlof bestaan er ook nog 3 andere thematische verloven :

 • verlof voor medische bijstand: dat maakt het je mogelijk om te zorgen voor een zwaar ziek familielid of een zwaar ziek gezinslid;
 • verlof voor mantelzorg: dat maakt het je mogelijk om te zorgen voor een naaste die, door zijn of haar hoge leeftijd, een handicap enz. in grote mate afhankelijk is;
 • ouderschapsverlof: dat maakt het je mogelijk om te zorgen voor je kind(eren) jonger dan 12 jaar (of jonger dan 21 jaar, in geval van een handicap van minstens 66%).

Naast de thematische verloven heb je, als je in de privésector werkt, ook de mogelijkheid om tijdskrediet te krijgen.

Tijdskrediet kun je enkel krijgen voor een van de motieven voorzien door de reglementering:

 • zorgen voor zijn kind(eren);
 • zorg of medische bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;
 • palliatieve zorgen;
 • zorgen voor je zwaar ziek minderjarig kind of een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van je gezin;
 • zorgen voor je gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar;
 • een erkende opleiding volgen.

OPGELET! De toelatingsvoorwaarden, de duur, de aanvraagprocedure en het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen van het tijdskrediet met motief zijn verschillend van wat is voorzien voor palliatief verlof. 

Raadpleeg infoblad nr. T160 voor meer informatie over het tijdskrediet met motief.

Naast de thematische verloven heb je, als je in de openbare sector werkt (dat wil zeggen in een autonoom overheidsbedrijf, in een administratie of een dienst die ervan afhangt of in het onderwijs) ook de mogelijkheid om een gewone loopbaanonderbreking te krijgen.

Gewone loopbaanonderbreking kan voor om het even welk motief worden gevraagd.

OPGELET! De toelatingsvoorwaarden, de duur en het bedrag van de uitkeringen voor de gewone loopbaanonderbreking verschillen van wat voorzien is voor palliatief verlof. Bovendien:

 • variëren in de administraties en de diensten die ervan afhangen de regels, naargelang van de bevoegde overheid (federale, gewestelijke, communautaire overheid ...);
 • variëren in het onderwijs en de CLB's de regels, naargelang van de bevoegde gemeenschap (Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap).

Bijkomende informatie

Als je meer informatie wenst over ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, verlof voor mantelzorg, tijdskrediet (in de privésector) of de gewone loopbaanonderbreking (in de openbare sector), kun je de infobladen op onze website raadplegen.