Aan welke regeling bent u onderworpen als u tijdelijk werkloos wordt in de bouwsector?

T79

Laatste update : 01.11.2023

Welke formulieren worden gebruikt in de bouwsector?

In de bouwsector ontvangt  u vóór de aanvang van elke maand een controleformulier C3.2A-bouw die op uw naam werd opgesteld.

Hou het formulier de hele maand bij u en vul het de hele maand elke dag in, zelfs indien u nog niet tijdelijk werkloos was in die maand.

Maak het vakje nog niet zwart wanneer u naar de werf vertrekt. Stelt u bij uw aankomst vast dat u niet kan beginnen werken wegens slecht weer, dan mag u die dag blanco laten. U hebt dan geen recht op gewaarborgd loon en uw werkgever kan u die dag nog tijdelijk werkloos stellen. De mobiliteitsvergoeding mag u cumuleren met uw uitkering.

Indien u tijdelijk werkloos bent gesteld, dient u, op het einde van de maand, uw controlekaart in bij uw uitbetalingsinstelling (HVW, ACLVB, ACV, ABVV). Indien u niet tijdelijk werkloos bent gesteld, kunt deze kaart weggooien.

Indien u tijdelijk werkloos bent gesteld, verricht uw werkgever, na afloop van de maand, een elektronische aangifte (via www.socialsecurity.be, ASR scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ of via batch ) met vermelding van het aantal uren dat u tijdelijk werkloos bent gesteld. Hij overhandigt u, ter informatie, een print van de elektronische aangifte die u kunt bewaren.

Aan de hand van de controlekaart C 3.2A-bouw en de ASR scenario 5, kunnen de uitbetalingsinstelling en de RVA het aantal uitkeringen berekenen waarop u recht heeft.

Hoe moet het controleformulier gebruikt worden?

Vóór het begin van de maand ontvangt u van uw werkgever een controleformulier C3.2A-bouw dat op uw naam werd opgesteld door Constructiv (nieuwe benaming sedert 01.10.2016 voor het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bouwsector).

Verandert u van werkgever, en hebt u reeds een controleformulier voor de lopende of de volgende maand, toon die dan aan uw nieuwe werkgever. Deze vermeldt zijn naam op uw formulier en deelt het nummer van het formulier samen met de datum van indiensttreding mee aan de RSZ. Hebt u nog geen formulier, dan krijgt u er één van uw nieuwe werkgever.

Bent u uw formulier kwijt, zeg dit dan onmiddellijk aan uw werkgever. Hij zal u een duplicaat geven nadat hij de RVA op de hoogte heeft gebracht. Een duplicaat is slechts vergoedbaar indien de RVA-directeur daartoe toestemming verleent. Wees dus zorgzaam met uw formulier.

Weigert uw werkgever u een formulier te geven, neem dan contact op met de RVA. De RVA kan u een formulier bezorgen zodat u uw verplichtingen kan nakomen en geen risico loopt.

Hou uw formulier gedurende de hele maand bij u en vul het de hele maand elke dag in, zelfs indien u nog niet tijdelijk werkloos was. Vul de roosters elke dag in zoals vermeld in de invulinstructies. Maak het vakje van de dag zwart vooraleer u begint te werken. Zwart maken wil zeggen dat u het vakje onuitwisbaar doorkrast. Gebruik een zwarte, blauwe of gekleurde kogelpen. Lees aandachtig de uitleg op het controleformulier. Oefent u een bijberoep uit, vraag dan zonodig bijkomende uitleg aan uw uitbetalingsinstelling.

U moet ook de ziektedagen vermelden. Hebt u geen recht op gewaarborgd loon (aangezien u al werkloos was bij de aanvang van de ziekte), neem dan contact op met het ziekenfonds om voor die dagen een uitkering te bekomen.

Was u geen enkele dag werkloos, dan mag u het formulier op het einde van de maand weggooien.

Vergist u zich bij het invullen van de roosters, breng dan geen correcties aan. Meld u zo snel mogelijk aan bij de RVA of bij uw uitbetalingsinstelling om na te gaan of een regularisatie mogelijk is. Doet u dit niet, voeg dan een door u ondertekende brief met uitleg bij uw controleformulier wanneer u die indient. U kan daarin ook een verklaring opnemen van uw werkgever of uw collega’s.

Toon uw formulier aan een sociaal inspecteur, wanneer die daarom vraagt. Stelt een sociaal inspecteur vast dat u werkt zonder dat u het vakje gezwart hebt, dan kan u  gestraft worden. Dat wil zeggen dat u geen uitkeringen zal ontvangen voor de lopende maand en voor een aantal maanden in de toekomst. Bent u ter kwader trouw, dan kan u ook gerechtelijk vervolgd worden.

Een sociaal inspecteur  mag uw formulier in beslag nemen. Hij zal u dan een duplicaat geven dat u verder in die maand kan gebruiken.

Vanaf 1 september 2023, beschikken alle werknemers over de mogelijkheid om gebruik te maken van een elektronische controlekaart (eC3.2). Indien u voor een elektronische controlekaart hebt gekozen, mag uw werkgever u geen papieren controlekaarten meer afleveren. Voor meer informatie, zie volgend infoblad infoblad E74 (“De elektronische controlekaart eC3.2”).

En de elektronische aangifte – ASR scenario 2 “Aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden”?

Uw werkgever verricht een ASR scenario 2 via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be) of per batch:

  • bij uw eerste tijdelijke werkloosheid in uw onderneming;
  • indien u opnieuw tijdelijk werkloos wordt gesteld na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van minstens 36 maanden;
  • indien u opnieuw tijdelijk werkloos wordt gesteld na een wijziging van uw contractuele arbeidsduur (bijv. indien u deeltijds gaat werken of in loopbaanonderbreking of tijdskrediet gaat);
  • bij de eerste tijdelijke werkloosheid na 30/09 (in functie van de eventuele jaarlijkse herziening van het bedrag van de uitkering).

Deze ASR doet dienst als uitkeringsaanvraag en laat toe het dagbedrag van uw uitkering te berekenen.

In geval van staking of lock-out, doet de werkgever de ASR op uw vraag.

De werkgever bezorgt u, ter informatie, een kopie van de elektronische aangifte.

U moet vervolgens zo snel mogelijk contact opnemen met uw uitbetalingsinstelling (HVW, ACLVB, ACV, ABVV) om een formulier C3.2-werknemer (aanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid) in te vullen. De uitbetalingsinstelling zal de ASR scenario 2 ophalen.

De uitkeringsaanvraag moet op het werkloosheidsbureau toekomen uiterlijk op het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin u tijdelijk werkloos wordt gesteld. 

In geval van staking of lock-out moet de uitkeringsaanvraag op het werkloosheidsbureau toekomen ten laatste op het einde van de zesde maand die volgt op de maand tijdens welke u tijdelijk werkloos werd gesteld.

Zijn er nog andere verplichtingen?

Wijzigt er iets in uw persoonlijke toestand (adreswijziging, bijberoep, …), deel dit dan onmiddellijk aan uw uitbetalingsinstelling mee. Het bedrag van uw uitkering kan hierdoor beïnvloed worden.

Wanneer is er recht op loon?

Uw werkgever kan u slechts tijdelijk werkloos stellen wegens werkgebrek of slecht weer indien hij bepaalde formaliteiten respecteert (tijdige kennisgeving aan het personeel en de RVA, maandelijkse mededeling van de eerste werkloosheidsdag aan de RVA, werkhervatting na het bereiken van de maximumduur...). Indien de wetgeving niet gerespecteerd is, heeft u in principe recht op loon.  De eerste week (soms de eerste twee weken) heeft u recht op het normaal loon. Voor de werkloosheidsdagen tot het einde van de maand heeft u in principe recht op een begrensd loon. De brutogrens bedraagt à 3.299,11 euro per maand.