Mag u een activiteit uitoefenen tijdens uw volledige werkloosheid?

T41

Laatste update : 1.12.2022

U werkt voor eigen rekening?

(= een activiteit verricht voor zichzelf zonder dat een derde er voordeel bij heeft en die gewoonlijk tegen betaling wordt verricht)

U hebt geen recht op uitkeringen indien u voor eigen rekening een activiteit verricht die kan worden ingeschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten, d.w.z. die normaal wordt uitgevoerd tegen bezoldiging en die niet is beperkt tot het gewone beheer van het eigen bezit (ongeacht de dag - zelfs tijdens het weekend - en het uur waarop de activiteit wordt verricht). Een activiteit als zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap (al dan niet bezoldigd) wordt beschouwd als een activiteit voor eigen rekening.

Een activiteit valt onder het gewone beheer van het eigen bezit en mag worden gecumuleerd met het genot op uitkeringen indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de activiteit is niet daadwerkelijk ingeschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en wordt niet uitgeoefend met het oog op het verkrijgen van een opbrengst;
  • de activiteit is alleen bestemd om de waarde van uw bezit in stand te houden of in beperkte mate te verhogen;
  • de activiteit is niet te belangrijk en voor u geen beletsel om een betrekking uit te oefenen of te zoeken.

Bijgevolg mag u bijvoorbeeld:

  • alle huishoudelijke taken verrichten, een moestuin bebouwen en onderhouden, zo u de oogst ervan niet verkoopt;
  • onderhouds- en herstelwerken aan een gebouw verrichten met het oog op het behoud of verbetering van uw comfort (zoals herschilderen, behangen,...).

U mag geen werken uitvoeren:

  • die de waarde van het bezit aanzienlijk verhogen (bv.: het optrekken van een garage of van een bijgebouw);
  • met het oog op het verhuren of verkopen van een gebouw.

U kunt voorafgaandelijk aan de directeur van het werkloosheidsbureau vragen om u schriftelijk te laten weten of de door u overwogen uitoefening van een activiteit voor eigen rekening al dan niet verenigbaar is met het genot op uitkeringen (formulier C 45 C, beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling)

U werkt voor rekening van een derde?

= een activiteit al dan niet in loondienst voor of ten voordele van iemand anders.

U hebt geen recht op uitkeringen indien u voor rekening van een derde een activiteit uitoefent waarvoor u enig loon of materieel voordeel ontvangt (ongeacht de dag - zelfs tijdens het weekend - en het uur waarop deze activiteit wordt verricht en ongeacht of deze activiteiten al dan niet tegen loon worden uitgevoerd).

Elke activiteit voor een derde wordt, tot bewijs van het tegendeel, geacht loon op te leveren (het is aan de werkloze om het tegenbewijs te leveren).

U werkt occasioneel?

= een activiteit die bij gelegenheid wordt verricht.

Indien u occasioneel een activiteit verricht voor eigen rekening die verder reikt dan het gewone beheer van uw eigen bezit of indien u een bezoldigde activiteit voor een derde verricht, dan moet u voorafgaandelijk het overeenstemmend vakje op uw controlekaart zwart maken, zelfs als de activiteit uitgeoefend wordt op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag (ongeacht het uur of de uren van de dag waarop de arbeid wordt uitgevoerd).

Uw uitkeringen worden dan met één eenheid verminderd per dag activiteit (ongeacht de duur van de arbeidsprestatie en de opbrengst ervan). De directeur kan beslissen dat uw activiteit niet occasioneel is, doch als een bijberoep moet beschouwd worden. Dit kan een grote invloed hebben op uw uitkering. Neem eventueel contact op met uw uitbetalingsinstellingen.

U oefent een bijberoep uit?

De uitoefening van een bijberoep is onderworpen aan bijzondere regels. Voor meer inlichtingen lees de infobladen " Mag u een bijberoep uitoefenen tijdens uw volledige werkloosheid?” nr T46 en “Mag u tijdens uw werkloosheid een nevenactiviteit in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige” uitoefenen?” nr. T158. Die infobladen zijn beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of op het werkloosheidsbureau van de RVA of kan u downloaden van de website  www.rva.be.

U ontvangt kunstwerkuitkeringen?

De cumulatie van het uitoefenen van activiteiten met kunstwerkuitkeringen is onderworpen aan bijzondere regels. Voor meer inlichtingen, lees de infobladen “U genoot het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit als artiest of als technicus in de artistieke sector - Wat verandert er als gevolg van de hervorming van de reglementering voor werknemers tewerkgesteld in de kunstensector?” nr. T29 en “Wilt u de toepassing genieten van de nieuwe specifieke regels voor kunstwerkers?” nr. T30. Dat is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of op het werkloosheidsbureau van de RVA of kan u downloaden van de website www.rva.be.

U oefent een mandaat als lid van een adviesorgaan in de culturele sectoren aangewezen door de gemeenschappen of een mandaat als lid van de Commissie Kunstenaars uit?

De uitoefening van een mandaat als lid van een adviesorgaan in de culturele sectoren aangewezen door de gemeenschappen krachtens de decreten die die sectoren regelen, of een mandaat als lid van de Commissie Kunstenaars mag verricht worden met behoud van de werkloosheidsuitkeringen op voorwaarde dat u aangifte doet van dit mandaat bij uw uitbetalingsinstelling en dat de inkomsten die uit het (de) mandaat(en) voortvloeien het bedrag van 2.010,26 euro niet overschrijden (bedrag geldig op 1 december 2022).

U oefent een activiteit uit vrijgesteld van sociale bijdragen in de sport- of socioculturele sector?

De uitoefening van een activiteit die is vrijgesteld van sociale bijdragen in de sport- of socioculturele sector is onderworpen aan specifieke regels en vooral aan de indiening van een formulier C44.

U mag, met behoud van het recht op uitkeringen, een activiteit uitoefenen die is vrijgesteld van sociale bijdragen in de sport- of socioculturele sector, op voorwaarde dat het gaat om de voortzetting van een lopende overeenkomst die al werd uitgeoefend vóór uw uitkeringsaanvraag en dat die uitkeringsaanvraag wordt vergezeld van een schriftelijke verklaring.

Als de overeenkomst niet vóór de uitkeringsaanvraag is ingegaan, kunt u geen uitkeringen genieten in de periode die gedekt is door die arbeidsovereenkomst..

Vragen over de activiteiten vrijgesteld van sociale bijdragen? Raadpleeg de website www.bijklussen.be, een initiatief van de RSZ, de FOD Financiën, het RSVZ en belgium.be, of neem contact op met de RSZ (contactcenter: 02 509 90 91).

U oefent een onbezoldigde activiteit uit?

De uitoefening van niet vergoede activiteiten (vrijwilligerswerk) is onderworpen aan bijzondere regels. Voor meer inlichtingen lees het infoblad " Mag u vrijwilligerswerk verrichten voor een privé-persoon of een organisatie?” nr T42. Dit infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of op het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website  www.rva.be.