Mag u tijdens uw werkloosheid een nevenactiviteit als zelfstandige in het kader van het voordeel "Springplank naar zelfstandige" uitoefenen?"

T158

Laatste update : 1.11.2023

Wat is het voordeel "Springplank naar zelfstandige"?

Het voordeel "Springplank naar zelfstandige" is een maatregel die toelaat om tijdens de uitoefening van een nevenactiviteit als zelfstandige, het recht op werkloosheidsuitkeringen te behouden gedurende twaalf maanden.

Welke voorwaarden moet u vervullen?

Om van het voordeel "Springplank naar zelfstandige" te genieten, moet u gelijktijdig de volgende voorwaarden vervullen:

 • U moet aangifte doen van uw zelfstandige nevenactiviteit op het ogenblik van uw uitkeringsaanvraag of, indien u al uitkeringen ontvangt, vóór het begin van de activiteit.

  Die aangifte gebeurt met de formulieren C1 en C1C die u indient bij uw uitbetalingsinstelling.

  Het is zeer belangrijk de vragen die op deze beide formulieren staan, correct en nauwkeurig te beantwoorden.

  Indien u een bijberoep uitoefent zonder aangifte ervan te hebben gedaan, zult u immers uw uitkeringen moeten terugbetalen en zult u meerdere weken van het recht op uitkeringen worden uitgesloten. U kunt eveneens worden vervolgd voor een strafrechtbank.

 • Uw werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of de vermindering van arbeid als loontrekkende met het oog op het bekomen van het voordeel "Springplank naar zelfstandige";
 • Gedurende de afgelopen 6 jaar - gerekend van datum tot datum - mag u de nevenactiviteit niet als zelfstandige in hoofdberoep uitgeoefend hebben;
 • U mag de activiteit niet door derden laten uitoefenen, in het bijzonder in het kader van een arbeidsovereenkomst of van een overeenkomst van onderaanneming, behalve heel uitzonderlijk.

  U mag ook geen beroep doen op derden om u de kennis inzake bedrijfsbeheer en de specifieke competenties te bezorgen om uw activiteit uit te oefenen;

 • De activiteiten als loontrekkende mogen niet uitgeoefend worden in het kader van het voordeel "Springplank naar zelfstandige". 

  Als u van plan bent die activiteiten uit te oefenen gedurende uw werkloosheid, lees dan de infobladen "Mag u een nevenactiviteit uitoefenen gedurende uw tijdelijke werkloosheid?" nr. T45 en "Mag u een nevenactiviteit uitoefenen gedurende uw volledige werkloosheid?" nr. T46. Deze kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of op het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website (www.rva.be).

 • U kan geen kunstwerkuitkeringen genieten.

  Voor meer inlichtingen over de kunstwerkuitkeringen, lees de infobladen “U genoot het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit als artiest of als technicus in de artistieke sector - Wat verandert er als gevolg van de hervorming van de reglementering voor werknemers tewerkgesteld in de kunstensector?” nr. T29 en “Wilt u de toepassing genieten van de nieuwe specifieke regels voor kunstwerkers?” nr. T30.

Wat moet u doen om het voordeel te bekomen?

Ter gelegenheid van uw uitkeringsaanvraag of alvorens uw nevenactiviteit aan te vangen, moet u een formulier C1C indienen bij het werkloosheidsbureau via uw uitbetalingsinstelling. 

Wat gebeurt er als u alle voorwaarden vervult?

Als u alle voorwaarden vervult, zal het werkloosheidsbureau u het voordeel toekennen. In principe kunt u uw bijberoep om het even wanneer uitoefenen en toch uitkeringen genieten.

Hoelang duurt het voordeel?

Het voordeel "Springplank naar zelfstandige" wordt toegekend voor 12 maanden, gerekend van datum tot datum, vanaf het begin van de activiteit of vanaf het ogenblik waarop dat voordeel wordt aangevraagd. Het kan niet worden verlengd.

Welke zijn uw verplichtingen wat uw controlekaart betreft?

U moet in het bezit zijn van een controlekaart. U hebt de keuze tussen een papieren controlekaart en een elektronische controlekaart.

De papieren controlekaart (C3A, C3C, ...) is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger), die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Het is belangrijk dat u uw controlekaart invult volgens de richtlijnen die erop zijn vermeld:

 • als het voordeel "Springplank naar zelfstandige" u wordt toegekend, vermeld dan uw zelfstandige nevenactiviteit niet op uw controlekaart;
 • verricht u andere activiteiten, vermeld dit dan op uw controlekaart door de betreffende vakjes zwart te maken. U hebt dan geen recht meer op uitkeringen voor de betreffende dagen;
 • indien u zich effectief vestigt als zelfstandige in hoofdberoep dan heeft u geen recht meer op uitkeringen en mag u dus geen controlekaarten meer indienen. Vestigt u zich in de loop van een maand, maak dan de vakjes van uw controlekaart zwart vanaf de dag van de vestiging.

Welke andere verplichtingen moet u naleven gedurende de duur van het voordeel?

Ingeschreven zijn als werkzoekende

Tenzij u ervan vrijgesteld bent voor een andere reden, moet u als werkzoekende ingeschreven zijn bij uw bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (ACTIRIS, ADG, VDAB of FOREM).

Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt 

Tenzij u ervan vrijgesteld bent voor een andere reden, moet u beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

De controle van uw beschikbaarheid op de algemene arbeidsmarkt, valt voortaan onder de bevoegdheidvan de gewestinstellingen (VDAB, ACTIRIS, FOREM, ADG).

Arbeidsgeschikt zijn 

De werknemer die arbeidsongeschikt is (meer dan 66% ongeschiktheid) kan geen werkloosheidsuitkeringen genieten.

In geval van ziekte zal u door uw ziekenfonds worden vergoed. In dat geval dient u binnen de 48 uur een medisch attest naar uw ziekenfonds te sturen.

In België verblijven

Om uitkeringen te kunnen genieten moet u uw gewone verblijfplaats hebben in België en er werkelijk verblijven.

Wat is de impact van de inkomsten van uw zelfstandige activiteit in bijberoep op het bedrag van uw werkloosheidsuitkeringen?

In het kader van het voordeel "Springplank naar zelfstandige" mag u de inkomsten van de uitgeoefende activiteit cumuleren met de uitkeringen, maar in beperkte mate.

Het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering zal verminderd worden met het deel van het bedrag van het dagelijks inkomen van de nevenactiviteit dat 17,04 euro overschrijdt (volgens de index geldig op 01.11.2023).

Het dagelijks inkomen wordt bekomen door het netto belastbaar jaarinkomen (= bruto - lasten) te delen door 312 (of in geval van een onvolledig jaar, door een evenredig aantal dagen).

U oefent uw nevenactiviteit uit tijdens het hele kalenderjaar?

Dat is het geval, bijvoorbeeld:

 • wanneer u uw zelfstandige activiteit aanvat in het kader van het voordeel 'springplank naar zelfstandige' op 1 januari,
 • als u uw activiteit als zelfstandige in bijberoep heeft uitgeoefend alvorens het voordeel 'springplank naar zelfstandige' te genieten.

Het dagbedrag wordt bekomen door het netto belastbaar jaarinkomen te delen door 312.

Voorbeeld: als u aanspraak kan maken op een werkloosheidsuitkering van dagelijks 38 euro en het jaarlijks netto belastbare bedrag van uw inkomen 9000 euro bedraagt, dan zal het bedrag van uw daguitkeringen worden beperkt tot 22,99 euro. De RVA zal 15,01 euro per uitkering moeten terugvorderen. 

Uitleg: 38- [(9.000/312 ) - 17,04] = 38 – 15,01= 22,99 euro

U oefent uw nevenactiviteit slechts tijdens een gedeelte van het kalenderjaar uit

Dat is het geval, bijvoorbeeld

 • wanneer u uw zelfstandige nevenactiviteit opstart in de loop van het kalenderjaar,
 • wanneer u elke zelfstandige activiteit stopzet in de loop van het kalenderjaar of
 • wanneer u uw zelfstandige activiteit aanvat in het kader van het voordeel 'springplank naar zelfstandige' en u in de loop van het jaar beslist om die activiteit uit te oefenen als zelfstandige in hoofdberoep. (vanaf het moment waarop u zich gevestigd heeft als zelfstandige in hoofdberoep heeft u geen recht meer op werkloosheidsuitkeringen.)

In dat geval verkrijgt men het dagbedrag van het inkomen door het jaarlijks netto belastbaar inkomen van uw activiteit te delen door een aantal dagen evenredig met de periode waarin die zou zijn uitgeoefend.  

Voorbeeld: Als u een zelfstandige nevenactiviteit opstart in het kader van het voordeel 'springplank naar zelfstandige' vanaf 01.11.2023 en dat het jaarlijks netto belastbaar bedrag van uw inkomen 3000 euro bedraagt, zullen de 26 uitkeringen die u heeft ontvangen tussen 01.11.2023 en 30.11.2023 worden teruggebracht naar 0 euro. De RVA zal elke uitkering moeten terugvorderen die u in de loop van die periode zal hebben ontvangen. 

Uitleg: 38 – [(3.000 /26) – 17,04] = 38 – 98,34= 0 euro.

Kan u meerdere keren genieten van het voordeel "Springplank naar zelfstandige"?

Ja , u kan het voordeel  "Springplank naar zelfstandige" meerdere keren genieten.

Om opnieuw van het voordeel te kunnen genieten mag u er de voorbije 6 jaar - gerekend van datum tot datum -  niet van hebben genoten.

Wat moet u doen als u uw zelfstandige activiteit beëindigt gedurende het genot van het voordeel?

Als u uw activiteit stopzet gedurende het genot van het voordeel, biedt u zich aan bij uw uitbetalingsinstelling.

Wat gebeurt er wanneer het voordeel wordt beëindigd?

U vestigt zich als zelfstandige in hoofdberoep

Van zodra u zich effectief als zelfstandige in hoofdberoep vestigt, heeft u geen recht meer op werkloosheidsuitkeringen. Vestigt u zich in de loop van een maand, maak dan de vakjes van uw controlekaart zwart vanaf de dag van de vestiging. Voor de hierop volgende maanden mag u geen controlekaarten meer indienen.

U vestigt zich niet als zelfstandige in hoofdberoep en wenst verder werkloosheidsuitkeringen te ontvangen

Als u uw nevenactiviteit stopzet, kunt u blijven uitkeringen genieten. Ga in dat geval zo snel mogelijk naar uw uitbetalingsinstelling.

Als u uw activiteit voortzet, kunt u geen uitkeringen meer genieten. Als het voordeel wordt beëindigd in de loop van een maand, maak dan de vakjes van uw controlekaart zwart vanaf de dag volgend op het einde van het voordeel. Voor de hierop volgende maanden mag u geen controlekaarten meer indienen.

Er kan evenwel afgeweken worden van die regel als u, vooraleer het voordeel te genieten, uw nevenactiviteit reeds tijdens uw werkloosheid uitoefende met toelating van de RVA. Neem in dat geval contact op met uw uitbetalingsinstelling.  

En als u niet voldoet aan de voorwaarden om het voordeel te bekomen?

Als u niet voldoet aan de voorwaarden om het voordeel te bekomen, ontvangt u een beslissing van weigering.

U kunt dan binnen de 3 maanden een beroep indienen tegen deze beslissing bij de arbeidsrechtbank.

U wilt meer informatie?

Ga voor meer informatie rechtstreeks naar uw uitbetalingsinstelling of werkloosheidsbureau van de RVA. Daar kunt u infobladen krijgen met gedetailleerde informatie over de verschillende aspecten van de werkloosheidsverzekering.

Voor meer informatie en voor het formulier C1C kunt u eveneens terecht op de website van de RVA (http://www.rva.be).