Wat zijn uw verplichtingen als tijdelijk werkloze?

T50

Laatste update : 01.09.2023

Wat zijn uw verplichtingen gedurende de maand waarin er tijdelijke werkloosheid voorkomt?

Controleformulier

U moet ten laatste op de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand en vóór het normale uur van aanvang van de arbeid in het bezit zijn van het controleformulier C 3.2 A.

Vanaf de eerste werkloosheidsdag moet u dit formulier C 3.2 A invullen volgens de instructies vermeld op het formulier:

  • In geval van arbeid, maakt u het corresponderend vakje op het formulier zwart met onuitwisbare inkt. Al de arbeidsprestaties voor rekening van uw werkgever moeten worden vermeld in rooster 1 vóór de aanvang van de arbeid. Al de arbeidsprestaties voor uzelf of voor een derde (zie volgend punt) moeten worden aangegeven in rooster 2, tenzij het gaat om prestaties verricht in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige”. Voor meer inlichtingen over dat voordeel, lees het infoblad  “Mag u tijdens uw werkloosheid een nevenactiviteit in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige” uitoefenen?” nr. T158. Dat is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of op het werkloosheidsbureau van de RVA of kan u downloaden van de website  www.rva.be.
  • In geval van arbeidsongeschikt (ziekte, ongeval, bevallingsverlof) vermeldt u de letter Z, ook voor de de weekends en de feestdagen;
  • Indien u vakantie neemt (betaald of onbetaald), vermeldt u de letter V;
  • Voor niet-gewerkte dagen met loon (feestdagen, inhaalrust, opleiding met loon, verbrekingsvergoeding, ...), verlof zonder wedde, ongewettigde afwezigheid, gevangenzetting, vermeldt u de letter A;
  • Voor dagen werkloosheid, tijdskrediet of loopbaanonderbreking laat u het vakje blanco.

U moet dit controleformulier bij u houden tot op het einde van de maand en voorleggen aan iedere sociaal controleur op zijn verzoek.

Op het einde van de maand moet u het formulier ondertekenen en bij uw uitbetalingsinstelling indienen.

Het niet-naleven van deze verplichtingen kan gesanctioneerd worden met uitsluiting van het recht op uitkeringen gedurende meerdere weken, met terugvordering van de onrechtmatig verkregen uitkeringen. U kunt zelfs voor een strafrechtbank worden vervolgd.

Indien de werkgever u het controleformulier niet overhandigt moet u contact opnemen met het werkloosheidsbureau om een vervangend controleformulier te bekomen.

Opmerking: tot 31.12.2022 moet u niet in het bezit zijn van een controleformulier C3.2A. Het gaat hier om een maatregel die nog het gevolg is van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid die werd ingevoerd bij de aanvang van de coronacrisis.

Vanaf 1 september 2023, beschikken alle werknemers over de mogelijkheid om gebruik te maken van een elektronisch controleformulier (eC3.2). Indien u voor een elektronisch controleformulier hebt gekozen, mag uw werkgever u geen papieren controleformulieren meer afleveren. Voor meer informatie, zie volgend infoblad E74 (“De elektronische controlekaart eC3.2”).

 

U moet zonder arbeid en zonder loon zijn

U bent niet vergoedbaar tijdens de periode waarin u nog recht hebt op loon (bijvoorbeeld de door een andere werkgever verschuldigde verbrekingsvergoeding).

U hebt geen recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor dagen waarop:

  • u voor uzelf een activiteit verricht die ingeschakeld kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt is tot het gewoon beheer van eigen bezit, tenzij deze activiteit wordt verricht in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige”;
  • u voor een derde een activiteit verricht waarvoor u enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot uw levensonderhoud of dat van uw gezin bijdraagt.

Deze prestaties moeten in principe worden aangeduid in het rooster 2 op uw formulier C 3.2 A.

U moet arbeidsgeschikt zijn

In geval van ziekte tijdens uw tijdelijke werkloosheid kunt u geen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen. U zult in principe door uw ziekenfonds worden vergoed. U moet een medisch getuigschrift opsturen naar uw ziekenfonds binnen de 48 uren en uw werkgever verwittigen van de ziektedagen. In een aantal situaties heeft u recht op gewaarborgd loon betaald door uw werkgever. Dit is bijvoorbeeld het geval indien uw ziekte is aangevangen vóór de tijdelijke werkloosheid of indien u uw ziekte heeft gemeld aan uw werkgever vooraleer hij de mededeling van de eerste werkloosheidsdag van de maand aan de RVA heeft gemeld.

U bent verplicht de ziektedagen op uw controlekaart C 3.2A aan te duiden met de letter Z (zie supra).

U moet in België verblijven

Om uitkeringen te genieten moet u een gewone verblijfplaats hebben in België en er effectief verblijven

Door de reglementering zijn op deze regel uitzonderingen voorzien.

Grensarbeiders die in het buitenland verblijven en die tijdelijk werkloos worden in België worden vrijgesteld van de verplichting om in België te verblijven.

U mag de leeftijd van 65 jaar niet bereikt hebben

 U kunt geen uitkeringen meer genieten vanaf de maand volgend op de maand waarin u 65 jaar wordt.

Hierop bestaat  een uitzondering.  Indien u geen pensioen  geniet (een volledig, onvolledig of overlevingspensioen),  kunt u na uw 65 jaar nog uitkeringen als tijdelijk werkloze genieten.  U kunt evenwel géén uitkeringen genieten indien de tijdelijke werkloosheid het gevolg is van een schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens medische  overmacht.

Opmerking: tot 31.12.2022 kunt u de uitkeringen tijdelijke werkloosheid (behalve uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht) cumuleren met een pensioen, ongeacht uw leeftijd.  

Moet u ingeschreven zijn als werkzoekende?

Indien u tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht of op grond van gebrek aan werk wegens economische oorzaken, dan moet u zich na de eerste 3 maanden als werkzoekende inschrijven bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

Deze verplichting geldt niet indien u tijdelijk werkloos werdt gesteld wegens medische overmacht.

Indien u gedurende twee opeenvolgende weken het werk volledig hervat, stopt de periode van 3 maanden en begint een nieuwe periode van 3 maanden te lopen.

Voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid (slecht weer, technische stoornis) bent u vrijgesteld van de verplichting om ingeschreven te zijn als werkzoekende.