Wat zijn uw verplichtingen als tijdelijk werkloze?

T50

Laatste update : 20.02.2024

Wat zijn uw verplichtingen gedurende de maand waarin er tijdelijke werkloosheid voorkomt?

Controlekaart

U moet ten laatste op de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand en vóór het normale uur van aanvang van de arbeid in het bezit zijn van een controlekaart C 3.2 A.

Vanaf de eerste werkloosheidsdag moet u de controlekaart C 3.2 A invullen volgens de instructies vermeld op de kaart:

  • In geval van arbeid, maakt u het corresponderend vakje op de kaart zwart met onuitwisbare inkt. Al de arbeidsprestaties voor rekening van uw werkgever moeten worden vermeld in rooster 1 vóór de aanvang van de arbeid. Al de arbeidsprestaties voor uzelf of voor een derde (zie volgend punt) moeten worden aangegeven in rooster 2, tenzij het gaat om prestaties verricht in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige”. Voor meer inlichtingen over dat voordeel, lees het infoblad  “Mag u tijdens uw werkloosheid een nevenactiviteit in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige” uitoefenen?” nr. T158. Dat is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of op het werkloosheidsbureau van de RVA of kan u downloaden van de website  www.rva.be.
  • In geval van arbeidsongeschikt (ziekte, ongeval, bevallingsverlof) vermeldt u de letter Z, ook voor de de weekends en de feestdagen;
  • Indien u vakantie neemt (betaald of onbetaald), vermeldt u de letter V;
  • Voor niet-gewerkte dagen met loon (feestdagen, inhaalrust, opleiding met loon, verbrekingsvergoeding, ...), verlof zonder wedde, ongewettigde afwezigheid, gevangenzetting, vermeldt u de letter A;
  • Voor dagen werkloosheid, tijdskrediet of loopbaanonderbreking laat u het vakje blanco.

U moet de controlekaart bij u houden tot op het einde van de maand en voorleggen aan iedere sociaal controleur op zijn verzoek.

Op het einde van de maand moet u de kaart ondertekenen en bij uw uitbetalingsinstelling indienen.

Het niet-naleven van deze verplichtingen kan gesanctioneerd worden met uitsluiting van het recht op uitkeringen gedurende meerdere weken, met terugvordering van de onrechtmatig verkregen uitkeringen. U kunt zelfs voor een strafrechtbank worden vervolgd.

Indien de werkgever u de controlekaart niet overhandigt moet u contact opnemen met het werkloosheidsbureau om een vervangend controlekaart te bekomen.

Vanaf 1 september 2023, beschikken alle werknemers over de mogelijkheid om gebruik te maken van een elektronische controlekaart (eC3.2). Indien u voor een elektronische controlekaart hebt gekozen, mag uw werkgever u in principe geen papieren controlekaarten meer afleveren. Voor meer informatie, zie het infoblad E74 (“De elektronische controlekaart eC3.2”).

 

U moet zonder arbeid en zonder loon zijn

U bent niet vergoedbaar tijdens de periode waarin u nog recht hebt op loon (bijvoorbeeld de door een andere werkgever verschuldigde verbrekingsvergoeding).

U hebt geen recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor dagen waarop:

  • u voor uzelf een activiteit verricht die ingeschakeld kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt is tot het gewoon beheer van eigen bezit, tenzij deze activiteit wordt verricht in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige”;
  • u voor een derde een activiteit verricht waarvoor u enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot uw levensonderhoud of dat van uw gezin bijdraagt.

Deze prestaties moeten in principe worden aangeduid in het rooster 2 van de controlekaart C3.2 A.

U moet arbeidsgeschikt zijn

In geval van ziekte tijdens uw tijdelijke werkloosheid kunt u geen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen. Om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen moet u arbeidsgeschikt zijn in de zin van de ziekte-en invalidiveitsverzekering.

U zult in principe door uw ziekenfonds worden vergoed (artikel 56 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). U moet een medisch getuigschrift opsturen naar uw ziekenfonds binnen de 48 uren en uw werkgever verwittigen van de ziektedagen.

U bent verplicht de ziektedagen op uw controlekaart C 3.2A aan te duiden met de letter Z (zie supra).

U moet in België verblijven

Om uitkeringen te genieten moet u een gewone verblijfplaats hebben in België en er effectief verblijven

Door de reglementering zijn op deze regel uitzonderingen voorzien.

Grensarbeiders die in het buitenland verblijven en die tijdelijk werkloos worden in België worden vrijgesteld van de verplichting om in België te verblijven.

U mag de leeftijd van 65 jaar niet bereikt hebben

 U kunt geen uitkeringen meer genieten vanaf de maand volgend op de maand waarin u 65 jaar wordt.

Hierop bestaat  een uitzondering.  Indien u geen pensioen  geniet (een volledig, onvolledig of overlevingspensioen),  kunt u na uw 65 jaar nog uitkeringen als tijdelijk werkloze genieten.  U kunt evenwel géén uitkeringen genieten indien de tijdelijke werkloosheid het gevolg is van een schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens medische  overmacht.

Moet u ingeschreven zijn als werkzoekende?

Indien u tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht of op grond van gebrek aan werk wegens economische oorzaken, dan moet u zich na de eerste 3 maanden als werkzoekende inschrijven bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

Deze verplichting geldt niet indien u tijdelijk werkloos werdt gesteld wegens medische overmacht.

Indien u gedurende twee opeenvolgende weken het werk volledig hervat, stopt de periode van 3 maanden en begint een nieuwe periode van 3 maanden te lopen.

Voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid (slecht weer, technische stoornis) bent u vrijgesteld van de verplichting om ingeschreven te zijn als werkzoekende.