U bent een uitkeringsgerechtigd werkloze en u wenst studies, een opleiding of een stage te volgen?

T58

Laatste update : 1.09.2022

Waarover gaat dit infoblad?

Wie tijdens zijn werkloosheid wil studeren of een opleiding of stage wil volgen en zijn werkloosheidsuitkeringen wenst te behouden, dient vrijgesteld te worden van een aantal verplichtingen.

In dit infoblad leest u:

 • waar u de vrijstelling kan bekomen;
 • wat de gevolgen zijn van de vrijstelling op uw verplichtingen als werkloze;
 • wat de mogelijke gevolgen zijn van de vrijstelling op het bedrag van uw werkloosheidsuitkeringen;
 • wat u moet doen na afloop van uw studie, opleiding of stage.

Over welke studies, opleidingen en stages gaat het?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • de beroepsopleiding: een opleiding voorzien in een overeenkomst afgesloten tussen uzelf en de bevoegde dienst voor beroepsopleiding (VDAB, Forem, Bruxelles Formation of ADG);
 • studies met volledig leerplan: studies ingericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap en gevolgd in het secundair onderwijs of in het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten);
 • de opleiding tot zelfstandige: de opleidingen georganiseerd door SYNTRA, het IFAPME, EFP‑SFPME, IAWM, die voorbereiden op het uitoefenen van een leidinggevende functie in een kleine of middelgrote onderneming, op het opleiden van gekwalificeerde medewerkers van de KMO's of op het uitoefenen van een zelfstandig beroep;
 • de alternerende opleiding: opleidingen in de zin van de geldende reglementering inzake leerovereenkomsten;
 • de voorbereiding op een zelfstandige activiteit d.m.v. een overeenkomst met een activiteitencoöperatie;
 • elke andere studie, opleiding of stage.

Waar kan u de vrijstelling bekomen?

Ingevolge de zesde staatshervorming is de bevoegdheid inzake de toekenning van een vrijstelling voor het volgen van studies, een opleiding of een stage overgeheveld van de RVA naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Afhankelijk van uw woonplaats dient u zich te richten tot de hiernavolgende instanties:

U woont in

U wenst inlichtingen omtrent de voorwaarden
om de vrijstelling te bekomen en de aanvraagprocedure,
kunt u contact opnemen met:

U wenst inlichtingen omtrent de gevolgen van de
vrijstelling (bedrag van de uitkeringen, controlekaart),
kunt u contact opnemen met:

Vlaanderen

 • Uw uitbetalingsinstelling
 • VDAB

Uw uitbetalingsinstelling

Brussel

 • Uw uitbetalingsinstelling
 • ACTIRIS

Uw uitbetalingsinstelling

een Duitstalige gemeente

 • Uw uitbetalingsinstelling
 • ADG

Uw uitbetalingsinstelling

Wallonië

 • Uw uitbetalingsinstelling
 • FOREM

Uw uitbetalingsinstelling

 

Van welke verplichtingen wordt u vrijgesteld?

Indien u een vrijstelling hebt bekomen voor het volgen van studies, een opleiding of een stage bent u vrijgesteld van bepaalde verplichtingen als werkzoekende. De inhoud van de vrijstelling hangt af van uw woonplaats. 

 • Woont u in Brussel of in Vlaanderen of in een Duitstalige gemeente
  • moet u ingeschreven blijven als werkzoekende;
  • bent u onderworpen aan specifieke regels inzake de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt,
  • mag u een aangeboden dienstbetrekking weigeren;
  • moet u niet actief naar werk zoeken.
 • Woont u in Wallonië
  • moet u niet meer ingeschreven blijven als werkzoekende; 
  • mag u een aangeboden dienstbetrekking weigeren;
  • moet u niet actief naar werk zoeken.

Wat zijn de financiële gevolgen van de vrijstelling?

Tijdens de studie, opleiding of stage die u volgt en waarvoor u een vrijstelling werd toegekend, blijft u verder werkloosheidsuitkeringen genieten.

Hoe evolueert het bedrag van uw uitkeringen tijdens de vrijstelling?

 • Indien u een vrijstelling hebt bekomen voor het volgen van een voltijdse beroepsopleiding:
  • dan blijft het bedrag van uw uitkeringen behouden en zal het bedrag dus niet dalen door de degressiviteit, op voorwaarde dat de beroepsopleiding minstens 4 weken heeft geduurd. 
 • Indien u een vrijstelling hebt bekomen voor het volgen van:
  • studies met volledig leerplan die voorbereiden op een knelpuntberoep
  • de opleiding tot zelfstandige
  • de voorbereiding tot een zelfstandige activiteit d.m.v. een activiteitencoöperatie

zal het bedrag van uw uitkeringen als volgt behouden blijven:

  • indien u in de eerste vergoedingsperiode zit, zal het bedrag van uw uitkeringen zakken tot aan de tweede periode. Vanaf de tweede periode blijft het bedrag van uw uitkeringen behouden.
  • Indien u zich in de tweede periode bevindt, dan blijft het bedrag van uw uitkeringen behouden.

Dit voordeel wordt u automatisch toegekend.

Indien u slaagt, en indien u verder werkloosuitkeringen ontvangt, kunt u dit voordelige bedrag vanaf het einde van uw vrijstelling nog gedurende een periode van 6 maanden "bonus 6 maanden" behouden.

U vraagt deze bonus aan door een formulier C114-Bonus in te dienen bij uw uitbetalingsinstelling.

 • Indien u een vrijstelling hebt verkregen voor het volgen van een andere opleiding, heeft deze geen impact op de evolutie van het bedrag van uw uitkeringen.

Mag u de financiële voordelen toegekend tijdens de studie, opleiding of stage cumuleren met uw uitkeringen?

De voordelen toegekend in het kader van of ingevolge een opleiding, studies, een leertijd of een stage kunnen gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen op voorwaarde dat u een vrijstelling hebt gekregen van de gewestinstelling en dat u de opleiding effectief volgt.

Het gebruik van de controlekaart

Niettegenstaande u een studie, opleiding of stage volgt met een vrijstelling, dient u steeds een controlekaart bij te houden.

U kan gebruik maken van een papieren controlekaart (beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling).

 • Woont u in Brussel of in Vlaanderen of in een Duitstalige gemeente dan gebruikt u de gewone controlekaart C3A.
 • Woont in Wallonië en volgt u
  • een beroepsopleiding dan gebruikt u de gewone controlekaart C3A,
  • in de andere gevallen gebruikt u de controlekaart C3C.

U kan ook gebruik maken van de elektronische controlekaart. Deze is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger), die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Het is van belang de richtlijnen op de controlekaart aandachtig te lezen. U moet onder meer het vakje van uw controlekaart zwart maken als u aan het werk bent buiten het kader van de studie, opleiding of stage waarvoor u vrijgesteld bent, zelfs al werkt u op een zaterdag, een zondag of een feestdag. U dient tevens melding te maken van ziekte. De niet-naleving van deze verplichtingen kan aanzienlijke sancties met zich brengen.

Op het einde van de maand dient u uw papieren controlekaart in bij uw uitbetalingsinstelling. Gebruikt u een elektronische controlekaart dan dient u op het einde van de maand de gegevens te bevestigen.

Wat moet u doen op het einde van de vrijstelling?

 • Woont u in Brussel of in Vlaanderen of in een Duitstalige gemeente dan moet u zich op het einde van de vrijstelling niet opnieuw inschrijven als werkzoekende, behalve als de opleiding gevolgd wordt door een niet-vergoede werkloosheidsperiode van minstens 28 dagen.

  Volgde u een beroepsopleiding dan ontvangt u op het einde van de opleiding een formulier C91. U moet zich met dit formulier aanmelden bij uw uitbetalingsinstelling.

 • Woont u in Wallonie
  • en volgde u een beroepsopleiding dan ontvangt u op het einde van de opleiding een formulier C91. U moet zich met dit formulier aanmelden bij uw uitbetalingsinstelling.
  • en maakte u gebruik van een papieren controlekaart C3C, dan biedt u zich aan bij uw uitbetalingsinstelling die u een andere controlekaart zal geven.
  • U hoeft zich niet opnieuw in te schrijven als werkzoekende.

Wat zijn de gevolgen indien u een studie, opleiding of stage volgt zonder dat u hiervoor een vrijstelling hebt bekomen?

 • Indien u de hierna volgende studies volgt zonder dat u hiervoor een vrijstelling hebt bekomen dan verliest u het recht op werkloosheidsuitkeringen:
  • studies met volledig leerplan;
  • de opleiding tot zelfstandige;
  • de alternerende opleiding of een leertijd;
  • de voorbereiding op een zelfstandige activiteit d.m.v. een overeenkomst met een activiteitencoöperatie.
 • Indien u een andere studie of stage volgt zonder dat u hiervoor een vrijstelling hebt bekomen, behoudt u uw werkloosheidsuitkeringen maar dan bent u van geen enkele verplichting als werkzoekende vrijgesteld.
  • u moet ingeschreven zijn en blijven als werkzoekende;
  • u moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
  • u moet actief naar werk zoeken;
  • u mag geen aangeboden dienstbetrekking weigeren. 
 • Indien u financiële voordelen ontvangt in het kader van een opleiding of van een stage zonder een vrijstelling of een toelating te hebben verkregen van de gewestinstelling (VDAB, Actiris, Bruxelles Formation, Forem of ADG), verliest u het recht op werkloosheidsuitkeringen.