Heeft u recht op beschermingsuitkeringen?

T166

Laatste update : 8.07.2021

Waarover gaat dit infoblad?

Dit infoblad geeft meer info over de erkenning als niet-toeleidbaar werkzoekende en de beschermingsuitkeringen als u inschakelingsuitkeringen krijgt. Als u werkloosheidsuitkeringen krijgt, raadpleeg dan infoblad T165 'Wat zijn de gevolgen als u werkloosheidsuitkeringen krijgt en bent erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende?'.

U wordt door de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem, ADG) erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende als u als werkzoekende:

 • kampt met een combinatie van psycho-medisch-sociale factoren die uw gezondheid en/of maatschappelijke of professionele integratie duurzaam aantasten;
 • met als gevolg dat u niet in staat bent om in het normale economische circuit te werken en ook geen al dan niet betaald aangepast of begeleid werk kunt verrichten.

De bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling identificeert u als niet-toeleidbaar werkzoekende aan de hand van een internationaal erkende screeningstool (ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health).

Beschermingsuitkeringen zijn uitkeringen die de RVA u toekent als u een niet-toeleidbaar werkzoekende bent op het moment waarop uw recht op inschakelingsuitkeringen vervalt (meer uitleg over de beperking van inschakelingsuitkeringen in de tijd vindt u in infoblad T156 'Hoelang hebt u recht op inschakelingsuitkeringen?').

Wanneer heeft u recht op beschermingsuitkeringen?

Om beschermingsuitkeringen te krijgen, moet u aan al deze voorwaarden voldoen:

 • U hebt geen recht meer op inschakelingsuitkeringen.
 • U werd vóór de einddatum van het recht op inschakelingsuitkeringen erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende door de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling nadat u een specifiek of aangepast begeleidingstraject hebt gevolgd.
 • U zit nog in de periode die door die erkenning is gedekt.
 • U werkt actief mee met de specifieke begeleiding die de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling voorstelt.

Hoe vraagt u de erkenning als niet-toeleidbaar werkzoekende en/of beschermingsuitkeringen?

Erkenning als niet-toeleidbaar werkzoekende (toekenning en hernieuwing)

Om te worden erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende of om een hernieuwing te krijgen, gaat u naar de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. U hoeft dus geen nieuwe aanvraag in te dienen bij uw uitbetalingsinstelling (HVW, ACLVB, ACV of ABVV).

Beschermingsuitkeringen

Beschermingsuitkeringen worden toegekend op basis van informatie die de bevoegde gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling aan de RVA bezorgen.

U hoeft dus geen uitkeringsaanvraag in te dienen bij uw uitbetalingsinstelling.

Als u op de einddatum van het recht op inschakelingsuitkeringen een uitkering krijgt van het ziekenfonds, gaat u best naar uw uitbetalingsinstelling. 

Hoelang kunt u erkend worden als niet-toeleidbaar werkzoekende?

U wordt voor een periode van 2 jaar erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende door de gewestelijke dienst van arbeidsbemiddeling.

Die erkenning is telkens hernieuwbaar voor een nieuwe periode van twee jaar met een nieuwe beoordeling van de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling aan de hand van de ICF-screeningstool.

De erkenningsperiode kan ook aflopen wanneer de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling vaststelt dat de werkzoekende opnieuw beschikbaar is voor de voltijdse arbeidsmarkt en een attest aflevert dat dat aantoont. Dat kan worden gerechtvaardigd doordat de werkzoekende nu in staat is om het werk te hervatten. 

Dat attest kan worden afgeleverd in de loop of aan het einde van de eventueel hernieuwbare periode van 2 jaar.

Hoelang kunt u beschermingsuitkeringen krijgen?

U krijgt beschermingsuitkeringen tot het einde van periode van twee jaar waarin u door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling werd erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende. Die periode kan eventueel worden hernieuwd.

Pas op! Als de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling tijdens of na die periode attesteert dat u opnieuw beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt, behoudt u wel het recht op beschermingsuitkeringen tijdens een bijkomende periode van twee jaar.

Heeft u recht op beschermingsuitkeringen als uw vergoeding is onderbroken?

Als u opnieuw beschermingsuitkeringen wilt krijgen na een onderbreking van uw vergoeding van minstens vier weken (werkhervatting, ziekte ...), met u een uitkeringsaanvraag indienen.

Die aanvraag moet bij uw uitbetalingsinstelling worden ingediend.

U kunt opnieuw worden toegelaten tot het recht op beschermingsuitkeringen als u voldoet aan de volgende voorwaarden op het moment van de uitkeringsaanvraag;

 • u heeft minstens één beschermingsuitkering gekregen in de drie jaar vóór de uitkeringsaanvraag;
 • u voldoet opnieuw aan de voorwaarden voor beschermingsuitkeringen (lees 'Wanneer heeft u recht op beschermingsuitkeringen?');
 • u werd niet eerder uitgesloten van het recht op beschermingsuitkeringen doordat u weigerde positief mee te werken aan de begeleidingsacties die zijn aangepast aan uw erkenning als niet-toeleidbaar werkzoekende en die de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling heeft voorgesteld.

Hoeveel bedraagt de beschermingsuitkering?

Het dagbedrag van de beschermingsuitkering is gelijk aan dat van de inschakelingsuitkering (lees infoblad T37 'Hoeveel bedraagt uw uitkering na studies?').

Het bedrag hangt dus af van uw gezinstoestand en uw leeftijd (meer informatie over de gezinstoestand vindt u infoblad T147 'Wat is uw gezinstoestand?').

Het gaat om forfaitaire en geïndexeerde bedragen.

Wat zijn uw rechten en plichten als u bent erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende en/of beschermingsuitkeringen krijgt?

Ingeschreven zijn als werkzoekende

U moet ingeschreven zijn en blijven als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling.

Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief meewerken aan de begeleidingsacties die de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorstelt

U wordt onderworpen aan een passieve beschikbaarheid. Dat betekent dat u elke passende dienstbetrekking moet aanvaarden. U mag geen ongerechtvaardigde bezwaren inroepen (= voorwaarden stellen) voor uw wedertewerkstelling en u moet positief meewerken aan de begeleidingsacties die de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorstelt.

De controle van de actieve beschikbaarheid op de arbeidsmarkt is een bevoegdheid van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling.

De controleprocedure wordt opgeschort gedurende de periode van twee jaar waarin u bent erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende. Die periode kan worden hernieuwd. U wordt dus vrijgesteld van een actieve zoektocht naar werk tijdens de periode waarin u bent erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende.

Zodra die periode afloopt, moet u opnieuw beschikbaar zijn en actief op zoek gaan naar werk.

De procedure voor de controle van de actieve beschikbaarheid wordt opnieuw van toepassing vanaf de eerste dag van de derde maand na de maand waarin de periode van erkenning als niet-toeleidbare werkzoekende afloopt of later als u opnieuw voldoet aan de voorwaarden om opgeroepen te worden.

Om beschermingsuitkeringen te blijven krijgen, moet u actief en positief meewerken aan de begeleidingsacties die zijn aangepast aan uw erkenning als niet-toeleidbaar werkzoekende en die door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling worden voorgesteld.

Een controlekaart bijhouden

U moet in het bezit zijn van een controlekaart. U hebt de keuze tussen een papieren en een elektronische controlekaart.

De papieren controlekaart is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger). Die link is ook toegankelijk via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Het is belangrijk dat u uw controlekaart invult volgens de richtlijnen die erop staan.

U hoeft op uw controlekaart niet te vermelden dat u beschermingsuitkeringen krijgt.

Aan het einde van de maand moet u de papieren controlekaart aan uw uitbetalingsinstelling bezorgen of de gegevens op de elektronische controlekaart bevestigen.

Arbeidsgeschikt zijn 

Werknemers die arbeidsongeschikt zijn (meer dan 66% ongeschiktheid), krijgen geen beschermingsuitkeringen.

In geval van ziekte zal u door uw ziekenfonds worden vergoed. In dat geval moet u binnen de 48 uur een medisch attest naar uw ziekenfonds sturen.

In België verblijven

Om uitkeringen te kunnen krijgen, moet u uw gewone verblijfplaats in België hebben en er werkelijk verblijven.

Vrijstellingen

Niet-toeleidbaar werkzoekenden blijven onderworpen aan de gewone regels voor de vrijstellingen, ook voor de vrijstellingen voor studies, opleidingen of stages (lees infoblad T58 – 'U bent een uitkeringsgerechtigd werkloze en u wenst studies, een opleiding of een stage te volgen?') en de vrijstelling voor mantelzorg (lees infoblad T154 - 'U wenst mantelzorg te verlenen?').

Dat betekent het volgende:

 • Het is niet omdat iemand erkend is als niet-toeleidbaar werkzoekende dat hij geen vrijstelling kan krijgen of behouden als de voorwaarden voor die vrijstelling vervuld zijn.
 • De toekenning of het behoud van een vrijstelling staat de toekenning van en de vergoedbaarheid voor beschermingsuitkeringen niet in de weg. 

Inkomensgarantie-uitkering

Niet-toeleidbaar werkzoekenden kunnen inkomensgarantie-uitkeringen krijgen tegen de gewone voorwaarden (lees infoblad T70 - 'Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?').

Deeltijds werknemers met inkomensgarantie-uitkeringen die erkend zijn als niet-toeleidbaar werkzoekenden behouden hun inkomensgarantie-uitkering.

Kunt u de beschermingsuitkeringen verliezen?

De controle van uw passieve beschikbaarheid op de arbeidsmarkt valt onder de bevoegdheid van de gewestelijke diensten (zie infoblad T47 'In welke gevallen kunt u een sanctie krijgen? (volledige werkloosheid)').

Als u als niet-toeleidbaar werkzoekende met beschermingsuitkeringen niet positief meewerkt aan de aangepaste begeleidingsacties die de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorstelt, kan u uw recht op uitkeringen verliezen.

Bij welke instantie kan ik terecht voor informatie?

De toekenning van de erkenning als niet-toeleidbaar werkzoekende is een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap.

De betaling van de beschermingsuitkeringen is een bevoegdheid van de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.

Afhankelijk van uw woonplaats richt u zich tot de volgende instanties:

U woont in

Voor informatie over de erkenning als niet-toeleidbaar werkzoekende kunt u contact opnemen met:

Voor informatie over de beschermingsuitkering (het bedrag van de uitkering, de controlekaart) kunt u contact opnemen met:

Wallonië

Uw uitbetalingsinstelling

de Forem

Uw uitbetalingsinstelling

 

Brussel

Uw uitbetalingsinstelling

Actiris

Uw uitbetalingsinstelling

 

Een gemeente uit de Duitstalige Gemeenschap

Uw uitbetalingsinstelling

de ADG

Uw uitbetalingsinstelling

 

Vlaanderen

Uw uitbetalingsinstelling

de VDAB

Uw uitbetalingsinstelling

 

de FOREM
www.leforem.be

ACTIRIS
www.actiris.be

Arbeitsamt der DG (ADG
www.adg.be

de VDAB
www.vdab.be

Heeft u recht op beschermingsuitkeringen als u een niet-toeleidbaar werkzoekende bent en u werkloosheidsuitkeringen krijgt?

Nee, als u werkloosheidsuitkeringen krijgt en werd erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende, behoudt u uw werkloosheidsuitkeringen en heeft u dus geen recht op beschermingsuitkeringen (zie infoblad T165 'Wat zijn de gevolgen als u werkloosheidsuitkeringen krijgt en bent erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende?').