FAQ Tijdelijke werkloosheid

Deze FAQ wordt constant bijgewerkt aan de hand van vragen van het terrein.

Deze versie is geactualiseerd op 02.05.2023.

Algemene context: wat verandert er vanaf 01.01.2023 ?

Vanaf 01.01.2023 treden er een aantal wijzigingen in werking :

 • Enerzijds lopen een aantal maatregelen die tijdens de coronapandemie waren ingevoerd definitief af op 31.12.2022 (zie de mededeling daarover op 01.12.2022 gepubliceerd op de RVA-site).
 • Anderzijds wijzigen ook de procedures en de termijnen voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken aangezien de overgangsregeling tijdelijke werkloosheid economische oorzaken afloopt op 31.12.2022.

Dat wil dus zeggen dat vanaf 01.01.2023 het wettelijke stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor arbeiders en bedienden (zoals voorzien in artikel 51 en artikel 77/1 tot 77/8 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) opnieuw van toepassing is.

Enkel het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid energie blijft verder van toepassing tot 31.03.2023.

Afloop van de begeleidende maatregelen voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid

Ja. U moet opnieuw genummerde controlekaart C3.2A afleveren aan de werknemers die u vanaf 01.01.2023 tijdelijk werkloos stelt. U moet de controlekaart C3.2A overhandigen ten laatste op de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand, zonder dat de werknemer daarom vraagt.
Indien de tijdelijke werkloosheid de volgende maand voortduurt, moet u de werknemer een nieuwe controlekaart C3.2A overhandigen, vóór de eerste effectieve werkloosheidsdag van die maand.
Vanaf de eerste werkloosheidsdag tot het einde van de maand, moet de werknemer de controlekaart C3.2A invullen volgens de instructies die erop vermeld staan. Op het einde van de maand moet de werknemer zijn controlekaart C3.2A indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV, HVW).
Aangezien het gaat om ‘genummerde’ controlekaarten, kunt u die niet zelf drukken. U kunt gratis blanco exemplaren bekomen bij het werkloosheidsbureau van de RVA. U kunt ook contact opnemen met uw sociaal secretariaat om controlekaarten te bestellen.
Voor de bouwsector levert Constructiv nominatieve controlekaarten C3.2A-BOUW af.

Voor recent gestarte werkgevers die nog niet gekend zijn bij Constructiv, kan Constructiv voor de pas aangeworven werknemers nog geen controlekaarten-BOUW afleveren. De werkgever (of zijn sociaal secretariaat) moet in dergelijk geval contact opnemen met het plaatselijk RVA-kantoor. Het RVA-kantoor levert blanco controlekaarten-BOUW af voor de maand van indienstneming en de volgende maand nadat het de naam van de werkgever, de naam van de werknemer en de maand heeft ingevuld.
De controlekaarten worden opgestuurd naar de werkgever. Aan de werkgever (of het sociaal secretariaat) wordt vermeldt dat hij de nummer van de kaart moet vermelden in de DIMONA-aangifte. Indien de kaarten worden gevraagd door het sociaal secretariaat, worden de nummers van de kaarten aan het sociaal secretariaat meegedeeld.

Ja. U bent verplicht de genummerde controlekaarten C3.2A die u aflevert aan de werknemers in te schrijven in een validatieboek.
U heeft de keuze tussen een elektronisch validatieboek (zie www.socialsecurity.be) of een papieren validatieboek.
Die verplichting geldt in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken en tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer.
U moet de controlekaarten inschrijven in het validatieboek ten laatste de dag waarop u de kaarten overhandigt aan de werknemers. U mag per werknemer, per maand, maar één kaart inschrijven in het validatieboek.
Indien u voor de eerste keer een papieren validatieboek gebruikt, moet u dat eerst laten valideren door het plaatselijk werkloosheidskantoor van de RVA.
Voor meer info, zie het infoblad E20.

Ja. Dat is bijvoorbeeld het geval indien u de werknemer voor de eerste keer tijdelijk werkloos stelt of indien er na een wijziging in de tewerkstellingsbreuk (factor Q/S) voor het eerst opnieuw tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd. Na het einde van elke maand moet u ook een ASR-scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ versturen, maar die verplichting bestond ook tijdens corona.

Nee. Vanaf 01.01.2023 kunnen werknemers ouder dan 65 jaar die een pensioen genieten, geen aanspraak meer maken op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Ja. Werknemers moeten opnieuw een formulier C1 - aangifte van de persoonlijke en familiale toestand invullen en desgevallend de uitoefening van bijkomende activiteiten of de ontvangst van inkomsten aangeven die een invloed kunnen hebben op hun recht op de uitkeringen aangezien de normale cumulregels weer van toepassing zijn.
De werknemer kan daarvoor contact opnemen met zijn uitbetalingsinstelling.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken algemeen stelsel

Inleiding : wat verandert er vanaf 01.01.2023 ?

De overgangsregeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken (zie het infoblad E4) die na afloop van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona werd ingevoerd, loopt af op 31.12.2022. Vanaf 01.01.2023 is dus het wettelijke stelsel opnieuw van toepassing, zowel voor arbeiders als voor bedienden (artikel 51 en artikel 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). !!! Uitzondering: het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven (zie het infoblad E5) blijft van toepassing tot 31.03.2023 (zie verder).

Tijdelijke werkloosheid economische oorzaken arbeiders en bedienden

Ja. Daaruit volgt dat :

 • voor mededelingen verstuurd vanaf 01.01.2023 opnieuw de wettelijke mededelingstermijn van zeven dagen van toepassing is (of eventueel een andere termijn indien er voor uw onderneming een afwijkende regeling geldt);
 • voor mededelingen verstuurd uiterlijk op 31.12.2022 de verkorte mededelingstermijn van drie dagen nog van toepassing is.

Het gaat daarbij steeds om kalenderdagen, de dag van de mededeling en de eerst voorziene werkloosheidsdag niet meegerekend.


Bijvoorbeeld : De mededeling wordt verstuurd op maandag 02.01.2023 -> de regeling kan ingaan op dinsdag 10.01.2023 (7 kalenderdagen later).
De mededeling wordt verstuurd op vrijdag 30.12.2022 -> de regeling kan ingaan op dinsdag 03.01.2023 (3 kalenderdagen later).


Opmerking : Indien u een elektronische mededeling verstuurt vóór 31.12.2022 met een ingangsdatum gelegen in 2023, kan het zijn dat u een waarschuwingsboodschap krijgt dat de indieningstermijn is overschreden. U kunt die waarschuwingsboodschap uitzonderlijk negeren. Indien het werkloosheidsbureau van de RVA een foutboodschap krijgt, dan kan die ook worden genegeerd (shift F1).

Ja. Het is mogelijk dat u bijvoorbeeld voor de werknemers van afdeling A  een volledige schorsing aanvraagt voor vier weken en voor de werknemers  van afdeling B voor dezelfde periode een grote schorsing aanvraagt waarbij  nog minder dan drie arbeidsdagen per week of één arbeidsweek op twee  weken wordt voorzien.

Aangezien het gaat om twee verschillende schorsingsregelingen (een  volledige schorsing en een grote schorsing) moet u twee verschillende  mededelingen van de voorziene economische werkloosheid versturen naar  de RVA.

Tijdelijke werkloosheid economische oorzaken arbeiders

Nee. Het is vanaf 01.01.2023 niet meer mogelijk een volledige schorsing voor 8 respectievelijk 12 weken in te voeren, gevolgd door 2 respectievelijk 3 weken werkhervatting.
Vanaf 01.01.2023 moet u, als de wettelijke schorsingsduur (4 weken volledige schorsing of 3 maanden gedeeltelijke arbeid) is bereikt, een verplichte werkweek invoeren vooraleer een nieuwe regeling kan ingaan. Indien bij KB voor uw sector een afwijkende regeling geldt die in een langere schorsingsduur voorziet, dan is die van toepassing.

Indien de begindatum van de regeling nog gelegen is in 2022, dan geldt tot afloop van de regeling nog de afwijkende termijn van de overgangsregeling.


Bijvoorbeeld :
Op donderdag 15.12.2022 verstuurt u een mededeling waarin u een volledige schorsing voor 4 weken aanvraagt (van maandag 19.12.2022 t.e.m. vrijdag 13.01.2023), onmiddellijk aansluitend op 8 weken volledige schorsing. Die mededeling kan nog worden aanvaard aangezien op het ogenblik van de aanvang van de regeling (maandag 19.12.2022) de overgangsregeling nog van toepassing is. Na afloop van de regeling moet u eerst een verplichte werkweek (van 16.01.2023 t.e.m. 20.01.2023) invoeren (geen drie werkweken) vooraleer u een nieuwe regeling kunt aanvragen.

Indien de begindatum van de regeling gelegen is in 2023, dan gelden opnieuw de wettelijke termijnen (of de afwijkende termijnen indien er voor uw onderneming afwijkende termijnen gelden).
Bijvoorbeeld: Op donderdag 29.12.2022 verstuurt u een mededeling voor een volledige schorsing die ingaat op maandag 02.01.2023 -> die regeling kan worden aangevraagd voor maximum 4 weken, gevolgd door een verplichte werkweek (tenzij er voor uw onderneming een afwijkende maximumduur geldt).

Tijdelijke werkloosheid economische oorzaken bedienden

Ja. Daaruit volgt :

 • dat u zich vanaf 01.01.2023 niet meer kunt beroepen op het corresponderende kwartaal van 2019 om een daling van de omzet, productie of bestellingen van minstens 10% aan te tonen;
 • dat indien u zich beroept op minstens 10% tijdelijke werkloosheid in het RSZ-kwartaal vóór de verzending van het formulier C106A, u zich niet meer kunt beroepen op de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne (DMFA-dagen code 77).

Vanaf 01.01.2023 moet u dus opnieuw voldoen aan de algemene preliminaire voorwaarden zoals voorzien in artikel 77/1, §4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (zie het infoblad E54). Daaruit volgt dat u zich nog enkel kunt beroepen op het corresponderende kwartaal van de laatste twee kalenderjaren voor het bewijs van minstens 10% daling van de omzet, productie of bestellingen en dat er enkel rekening wordt gehouden met de dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken (DMFA-dagen code 71) voor het bewijs van minstens 10% tijdelijke werkloosheid.

Neen. U kunt verder gebruik maken van de regeling schorsing bedienden werkgebrek tot de afloop van de cao of het ondernemingsplan.

Indien u na afloop van de cao of het ondernemingsplan verder gebruik wilt maken van de regeling schorsing bedienden werkgebrek, dan moet u een nieuw formulier C106A indienen waarin u aantoont dat u voldoet aan de algemene preliminaire voorwaarden.

Indien u een formulier C106A indient bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA waarin u aantoont dat u voldoet aan de algemene preliminaire voorwaarden, dan kunt u de eerste mededeling schorsing bedienden versturen zodra u door de RVA in kennis bent gesteld van de aanvaarding van de preliminaire voorwaarden.

Ja. Voor de bedienden geldt er een krediet per kalenderjaar (16 weken volledige schorsing of 26 gedeeltelijke arbeid). Vanaf 01.01.2023 begint voor elke bediende die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken een nieuw krediet van 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke arbeid te lopen (zie het infoblad E55).

Opmerking: indien u zich voor het wettelijk kader voor het invoeren van een regeling schorsing werkgebrek bedienden gebaseerd heeft op de aanvullende cao nr.159 en deze cao verlengd wordt tot 30.06.2025, dan hoeft u geen nieuw formulier C106A in te dienen bij de RVA en kunt u tot 30.06.2025, zonder bijkomende formaliteiten, verder gebruik maken van de regeling schorsing werkgebrek bedienden.

Indien de aanvullende cao afloopt, moet u een nieuw formulier C106A indienen bij de RVA (als u zich beroept op een cao) of bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO (als u een ondernemingsplan heeft opgesteld).

Indien u zich baseert op een nieuwe cao die  onmiddellijk aansluit op de aanvullende cao,  dan moet u niet opnieuw aantonen dat u een onderneming in moeilijkheden bent. U moet enkel rubriek II van het formulier C106A invullen met vermelding van het registratienummer van de nieuwe cao, de datum van de neerlegging op de griffie van de dienst Collectieve arbeidsbetrekkingen en de geldigheidsduur van de cao. De RVA zal dan de einddatum van de erkenning als onderneming in moeilijkheden verlengen tot de einddatum van de nieuwe cao.

Opgepast! Indien u zich na afloop van de aanvullende cao beroept op een nieuwe cao of een nieuw ondernemingsplan, dan begint geen nieuw krediet van 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke arbeid te lopen.
Het krediet van 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke arbeid wordt berekend per bediende en per kalenderjaar (artikel 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Er wordt dus rekening gehouden met een reeds eventueel uitgeput krediet van 01.01.2023 tot 30.06.2023.
Voor meer info, zie de infobladen E54 en E55.

Tijdelijke werkloosheid economische oorzaken voor energie intensieve bedrijven

Algemeen

Het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven is op een aantal punten soepeler dan het wettelijk stelsel tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.
Vooraleer u gebruik kunt maken van het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid energie, moet u aantonen dat u voldoet aan de definitie van een energie-intensief bedrijf.
Verder gelden de volgende versoepelingen: er geldt een verkorte mededelingstermijn voor het verzenden van de mededelingen van de voorziene economische werkloosheid en er zijn geen verplichte werkweken indien de maximale schorsingsduur is bereikt.
De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld in dit bijzondere stelsel, ontvangt een werkloosheidsuitkering waarvan het bedrag gelijk is aan 70% (in plaats van 65%) van zijn gemiddelde begrensde loon.
Bovenop zijn werkloosheidsuitkering ontvangt de werknemer voor elke dag waarop hij tijdelijk werkloos wordt gesteld een supplement van 6,47 euro (geïndexeerd bedrag). Dat supplement wordt betaald door de werkgever of kan geheel of gedeeltelijk ten laste worden genomen van een Fonds voor Bestaanszekerheid.
Voor meer info, zie het infoblad E5.

U kunt gebruik maken van het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid energie van 01.10.2022 tot 31.03.2023.

Ja. Er geldt één uniforme procedure voor arbeiders en bedienden.

U moet kunnen aantonen :

 • dat de aankoop van energieproducten voor het kalenderjaar 2021 ten minste 3% bedraagt van de toegevoegde waarde

of

 • dat de definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin u gebruik maakt van de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid energie is verdubbeld ten opzichte van de definitieve energierekening van het overeenstemmende trimester van het voorgaande jaar.

U moet op voorhand een formulier C106A-ENERGIE indienen bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA waarin u op eer verklaart dat u voldoet aan de definitie van een energie-intensief bedrijf.

Onder toegevoegde waarde wordt het verschil verstaan tussen de volgende totaalbedragen :

 • het totaalbedrag van de omzet, vermeerderd met de andere bedrijfsopbrengsten, de productie in voorraad en de geproduceerde vaste activa (met uitzondering van de exploitatiesubsidies en compenserende bedragen) ;
 • het totaalbedrag van de aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen, vermeerderd met de aankoop van diensten en diverse goederen.

U kunt de verdubbeling van uw definitieve energiefactuur bewijzen aan de hand van de energierekening die u zou hebben betaald in het overeenstemmende trimester van het voorgaande jaar op basis van de toen geldende energieprijzen.

Ja. Ook andere energieproducten dan aardgas en elektriciteit, zoals diesel en benzine, kunnen in aanmerking worden genomen om aan te tonen dat de aankoop van energieproducten minstens 3% uitmaakt van de toegevoegde waarde van het kalenderjaar 2021.

Neen. Het formulier C106A-ENERGIE heeft als doel formeel vast te stellen dat u onder de toepassingsvoorwaarden van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie valt. Dat is gebeurd bij de eerste indiening van het formulier.
Bij nieuwe tijdelijke werkloosheid energie in het eerste kwartaal 2023 moet u dus niet opnieuw een formulier C106A-ENERGIE indienen bij de RVA.

Ja. Het is wettelijk gezien niet mogelijk om over te schakelen van de gewone regeling tijdelijke werkloosheid economische oorzaken naar het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie, zonder dat er nieuwe mededelingen van de voorziene economische werkloosheid worden verstuurd.
De RVA gaat voor elke mededeling van de voorziene economische werkloosheid die vanaf 01.10.2022 wordt verstuurd, na of u een formulier C106A-ENERGIE heeft ingediend bij de RVA.

Als dat zo is, dan vallen alle mededelingen die verstuurd worden na de goedkeuring van het formulier C106A-energie door de RVA, onder het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid energie.

U kunt de eerste elektronische mededeling van de voorziene economische werkloosheid in kader van het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid energie versturen zodra de RVA u in kennis heeft gesteld van de goedkeuring van het formulier C106A-energie.

Ja. Er geldt tot 31.03.2023 een verkorte mededelingstermijn van drie kalenderdagen.

Ja. Indien de formaliteiten zijn vervuld (voorafgaande indiening van het formulier C106A-ENERGIE en versturen van een (nieuwe) mededeling van de voorziene economische werkloosheid na de goedkeuring van het formulier C106A-ENERGIE door de RVA), kunt u onmiddellijk overschakelen naar het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid energie. Eventueel verplichte werkweken vervallen.

Bijvoorbeeld : U heeft in het kader van de overgangsregeling tijdelijke werkloosheid economische oorzaken een volledige schorsing ingevoerd voor 8 weken. Indien u erkend bent als een energie-intensief bedrijf, kunt u onmiddellijk aansluitend op de periode van 8 weken een volledige schorsing voor 4 weken aanvragen in het kader van het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid energie, zonder eerst een verplichte werkweek in te voeren.

Ja. Indien u zou beslissen de productie volledig stil te leggen en te sluiten omdat u anders met verlies zou produceren, kunt u ook gebruik maken van het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid energie.

Ja. Welke regeling van toepassing is, hangt af van het tijdstip van het versturen van de mededelingen van de voorziene economische werkloosheid :

 • Mededelingen van de voorziene economische werkloosheid verstuurd vóór de goedkeuring van het formulier C106A-ENERGIE door de RVA en die niet worden stopgezet, blijven verder lopen en vallen verder onder het algemene stelsel tijdelijke werkloosheid economische oorzaken.
 • Alle mededelingen van de voorziene economische werkloosheid verstuurd na de goedkeuring van het formulier C106A-ENERGIE door de RVA vallen onder het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid energie. Het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid energie is dan van toepassing op alle werknemers vermeld in die mededelingen.

Ja. U moet de RVA daarvan in kennis stellen zodat de erkenning als energie-intensief bedrijf kan worden stopgezet. Alle nieuwe mededelingen tijdelijke werkloosheid verstuurd na de stopzetting van de erkenning als energie-intensief bedrijf vallen dan opnieuw onder de gewone regeling tijdelijke werkloosheid economische oorzaken. Eventueel lopende mededelingen die nog onder het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid energie vallen, kunnen worden stopgezet.

Neen. U kunt aaneensluitende regelingen van volledige schorsing (voor vier weken) of van grote schorsing (voor drie maanden) aanvragen zonder eerst een werkweek te moeten invoeren. Er gelden geen verplichte werkweken in het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid energie.

Neen. Er wordt niet gewerkt met een krediet per kalenderjaar (16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke arbeid).

Ja. Het gaat om een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. Dezelfde voorwaarden zijn dus van toepassing. Dat wil o.a. zeggen dat de uitzendkracht moet zijn tewerkgesteld met doorlopende weekcontracten, een anciënniteit van drie maanden bij dezelfde gebruiker moet hebben en samen met de vaste werknemers tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Ja. Het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid energie wordt, wat de rechten van de werknemers betreft, gelijkgesteld met tijdelijke werkloosheid gebrek aan werk wegens economische oorzaken zoals voorzien in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Daaruit volgt dat de artikelen 51bis en 77/5 van voornoemde wet van toepassing zijn en dat de werknemer eerst zijn volledig verworven dagen inhaalrust (ingevolge het presteren van overuren, zondagsarbeid…) moet opnemen vooraleer hij tijdelijk werkloos kan worden gesteld in het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid energie.

 • De gebruiker dient het formulier C106A-ENERGIE in aangezien het de gebruiker is die moet aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarden van een energie-intensief bedrijf.
 • Het uitzendkantoor verstuurt de mededeling van de voorziene economische werkloosheid.
 • Het uitzendkantoor verstuurt de mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag.
 • Het uitzendkantoor verstuurt de ASR scenario 5 en moet in de zone 00131 ONDERNEMINGSNUMMER VAN DE GEBRUIKENDE ONDERNEMING verplicht het KBO-nummer van de gebruiker vermelden zodat de uitbetalingsinstelling kan nagaan of de uitzendkracht tewerkgesteld is bij een gebruiker die erkend is als energie-intensief bedrijf.

Opmerkingen :

 • Indien het uitzendkantoor het KBO-nummer van de gebruikende onderneming niet vermeld heeft in de ASR scenario 5, dan kan dat worden rechtgezet door de indiening van een wijzigende ASR scenario 5;
 • Indien de uitzendkracht in plaats van 70% maar 65% aan werkloosheidsuitkeringen zou hebben ontvangen omdat de uitbetalingsinstelling niet wist dat de uitzendkracht tewerkgesteld was in een energie-intensief bedrijf, dan kan de uitzendkracht aan het uitzendkantoor een attest vragen waarop wordt bevestigd dat hij tewerkgesteld is bij een energie-intensief bedrijf. De uitzendkracht kan dat attest dan indienen bij zijn uitbetalingsinstelling.

Een mededeling tijdelijke werkloosheid energie die wordt verstuurd en effectief ingaat vóór 01.04.2023, kan nog worden aanvaard voor de volledig aangevraagde periode (maximum 4 weken volledige schorsing of 13 weken grote schorsing).

Bijvoorbeeld : u vraagt op 23.03.2023 een regeling van volledige schorsing aan voor 4 weken (van 27.03.2023 t.e.m. 23.04.2023). De mededeling wordt nog aanvaard t.e.m. 23.04.2023.

Ja.

Bijvoorbeeld : u vraagt op 23.03.2023 in het stelsel van tijdelijke werkloosheid energie een regeling van volledige schorsing aan voor 4 weken (van 27.03.2023 t.e.m. 23.04.2023). Vanaf 24.04.2023 kunt u onmiddellijk aansluitend een nieuwe regeling van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken laten ingaan (bijvoorbeeld een volledige schorsing voor vier weken), op voorwaarde dat u hiervoor tijdig (minstens 7 kalenderdagen op voorhand) een nieuwe mededeling van de voorziene economische werkloosheid verstuurt.

Neen. De periodes tijdelijke werkloosheid energie gelegen in 2023 worden niet geïmputeerd op het saldo van het krediet van de bedienden (16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke arbeid). Het gaat hier om twee aparte stelsels met een eigen berekening van de maximale schorsingsduur.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Neen. Het gaat om het principe van het wettelijke “recht op afwezigheid” (vergoed onder de vorm van tijdelijke werkloosheid) voor de opvang van een kind als gevolg van de sluiting van een school, kinderdagverblijf of instelling of als gevolg van quarantaine van het kind als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat principe is voorzien in artikel 12 van de wet van 30 juli 2022 houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid. Die wet loopt af op 31.12.2022 en is niet verlengd.

Ja. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van quarantaine van de werknemer zelf, valt onder de normale definitie van overmacht.

Situatie tot 26.04.2023

Die mogelijkheid van vergoeding in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht blijft dus na 31.12.2022 verder bestaan, voor zover aan de volgende voorwaarden zijn voldaan :

 • de werknemer kan niet telewerken;
 • de werknemer is niet arbeidsongeschikt in de zin van de ZIV-wetgeving;
 • de quarantaine of isolatie blijkt uit een quarantaine-attest of isolatie-attest waarop vermeld staat dat de werknemer arbeidsgeschikt is maar de woning niet mag verlaten aangezien hij:

• symptomen heeft die kunnen wijzen op een besmetting (quarantaine) of
• besmet is met het coronavirus (isolatie);

 • de duur van de aangevraagde periode is beperkt tot 7 dagen (op voorwaarde dat de werknemer de laatste drie dagen geen koorts meer heeft en geen symptomen meer vertoont). In collectiviteiten voor kwetsbare personen (zoals woonzorgcentra) bedraagt de duur van isolatie 10 dagen (mits 3 dagen koortsvrij en klinische verbetering van de klachten).

Werknemers die een hoog risicocontact gehad hebben, moeten niet meer in quarantaine. Er kan voor hen dus geen tijdelijke werkloosheid overmacht quarantaine meer worden aangevraagd.
De werkgever moet een elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen naar de RVA, samen met het quarantaine-attest/isolatie-attest, waaruit de overmacht blijkt.

Opmerking : voor uitzendkrachten is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet mogelijk indien de quarantaine/isolatie van de uitzendkracht de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur onmiddellijk definitief onmogelijk maakt.

Situatie vanaf 26.04.2023

Vanaf 26.04.2023 moeten personen die een positieve coronatest afleggen, niet meer in isolatie of in quarantaine. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid op 26.04.2023 beslist. Hieruit volgt dat vanaf 26.04.2023 tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op grond van quarantaine of isolatie te wijten aan corona, niet meer mogelijk is.

Neen. Corona bestaat reeds sinds maart 2020. Het gaat bijgevolg niet  meer om een ‘tijdelijke’ situatie. De definitie van ‘overmacht’ wordt sinds  01.07.2022 terug geïnterpreteerd in de normale betekenis van het  woord en impliceert een ‘tijdelijke’ volledige onmogelijkheid voor het  uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. Bovendien zijn er geen  specifieke bepalingen meer die nog een quarantaine opleggen voor  risicopatiënten. Risicopatiënten kunnen onder bepaalde voorwaarden  het huis verlaten (zie de aanbevelingen van sciensano hierover). Bijgevolg is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet  volledig onmogelijk en niet voldaan aan definitie van overmacht.

Opmerking: Er kan ook geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht  worden aangevraagd voor de volgende situatie: werknemers kunnen  binnen een bedrijf maximum drie dagen per week telewerken. Er kan  geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden gevraagd voor  de twee dagen waarop de risicopatiënt niet kan telewerken. De  uitvoering van de arbeidsovereenkomst is in deze situatie niet volledig  onmogelijk, bijgevolg is ook niet voldaan aan de definitie van  overmacht.