Vereenvoudigde betalingsprocedure

27-03-2020

[Update 25/05/2020] - COVID-19 - De procedure voor de betaling van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid werd zo veel mogelijk vereenvoudigd.

Procedure voor de betaling van uitkeringen tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronacrisis (update 25/05/2020)

De procedure voor de betaling van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid werd zo veel mogelijk vereenvoudigd.

De werknemer moet een uitkeringsaanvraag indienen bij een uitbetalingsinstelling (een vakbond: ACLVB, ACV, ABVV, of openbaar: HVW). Hij moet daarvoor een vereenvoudigd formulier invullen. Dat vindt hij op de homepage van de website van zijn uitbetalingsinstelling. Op dat formulier vermeldt hij:

  • de datum van de uitkeringsaanvraag, namelijk de eerste dag tijdelijke werkloosheid
  • zijn rekeningnummer
  • zijn identificatiegegevens

Hij bezorgt dat formulier aan zijn uitbetalingsinstelling via de procedure die ook op die website staat. Als hij wil, kan de werknemer via de website van de RVA gaan, rubriek Hoe vraagt u als werknemer uitkeringen als tijdelijk werkloze aan? op de homepage. Via die pagina wordt hij onmiddellijk naar de website van zijn uitbetalingsinstelling geleid. Sommige werknemers zijn vrijgesteld van de verplichte indiening van een uitkeringsaanvraag (zie infoblad T2).

De werkgever die de werknemer tijdelijk werkloos stelt, moet een elektronische aangifte doen van de uren tijdelijke werkloosheid in de loop van de betrokken maand. Hiervoor heeft hij de keuze tussen twee communicatiekanalen : ofwel via een webtoepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden ASR Scenario 5 , ofwel door een gestructureerd batch-bestand te sturen (meestal via een sociaal secretariaat of dienstverlener). De werkgever hoeft niet te wachten tot het einde van de maand om die aangifte te doen en mag dat doen zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn. Die aangifte wordt automatisch overgemaakt aan de uitbetalingsinstelling.

Wanneer de uitbetalingsinstelling over die twee documenten beschikt, kan ze de uitkeringen voor de betrokken maand betalen, ten vroegste in het begin van de volgende maand. Ze hoeft niet te wachten op een beslissing van de RVA.

Daarom wordt aan werknemers en werkgevers sterk aangeraden om die formaliteiten zo snel mogelijk te vervullen. Snelle en volledige aanvragen en aangiftes zorgen ervoor dat de uitkeringen sneller kunnen worden betaald.

De uitkering tijdelijke werkloosheid bedraagt 70% van het gemiddelde begrensde loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. De werknemer zal een dagelijkse uitkering krijgen tussen de € 55,59 (minimum) en € 74,17 (maximum). Voor een volledige maand zal hij gemiddeld 26 daguitkeringen* krijgen.

De werknemer heeft recht op een supplement van € 5,63 per dag als hij tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht. Ook dat bedrag wordt betaald door de uitbetalingsinstelling. Hij heeft recht op een supplement van minstens € 2 per dag als hij tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische redenen. Dit wordt betaald door de werkgever of door een Fonds van bestaanszekerheid.

Op die bedragen wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden. Voor de uitkeringen voor de maanden mei 2020 tot en met december 2020 werd deze inhouding verlaagd tot 15%.

*Maandelijkse bedragen: het zijn louter indicatieve bedragen. Een werknemer in tijdelijke werkloosheid wordt namelijk zelden voor een volledige maand (gemiddeld 26 dagen) vergoed, maar enkel voor de dagen in een maand waarop hij tijdelijk werkloos is (in werkelijkheid de uren tijdelijke werkloosheid omgezet in dagen). Het gaat om bedragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus. Die bedragen kunnen licht verschillen voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (het supplement is namelijk anders, zoals hierboven wordt uitgelegd).

  • Minimum: 55,59 x 26 = 1.445,34 + 146,38 (5,63 x 26) = 1.591,72 bruto15% = 1.352,96 netto
  • Maximum: 74,17 x 26 = 1.928,42 + 146,38 (5,63 x 26) = 2.074,80 bruto15% = 1.763,58 netto