Tijdelijke werkloosheid economische oorzaken bedienden – verlenging van cao nr. 159

Waarover gaat het?

Werkgevers die voor bedienden tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen willen inroepen, hoeven niet alleen erkend te zijn als onderneming in moeilijkheden (zie verder), maar moeten ook gebonden zijn door een sectorale of ondernemings-cao of door een ondernemingsplan.

De Nationale Arbeidsraad (NAR) had een aanvullende cao nr. 159 gesloten waarop werkgevers zich konden beroepen als ze zelf geen ondernemings-cao hadden gesloten of zich niet beroepten op een sectorale cao of een ondernemingsplan.

Die aanvullende nationale cao nr. 159 van 15 juli 2021 is op 30 juni 2023 buiten werking getreden.

In de NAR is op 30 mei 2023 een nieuwe aanvullende cao gesloten die de vereenvoudigde toegang tot het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor bedienden verlengt tot 30 juni 2025: cao nr. 172 tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden.  

Cao nr. 172 treedt in werking op 1 juli 2023 en treedt buiten werking op 30 juni 2025.

Wat moeten werkgevers doen die (verder) gebruik willen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid schorsing werkgebrek bedienden?

Algemeen

Werkgevers die tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden willen inroepen, moeten een formulier C106A indienen. Daaruit moet blijken:

  • binnen welk kader ze de tijdelijke werkloosheid invoeren (een sectorale of ondernemings-cao of een ondernemingsplan);
  • dat ze aan de voorwaarden voldoen om als onderneming in moeilijkheden te worden erkend. Ze voldoen aan die voorwaarden als ze een daling van omzet, productie of bestellingen kunnen aantonen, of een zeker percentage van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders bewijzen, of als zodanig erkend zijn door de minister van Werk.

Ze moeten dat formulier indienen bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA of, als ze een ondernemingsplan hebben gesloten, bij de directeur-generaal van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO. In dat laatste geval zal een Commissie Ondernemingsplannen het plan moeten goedkeuren.

Werkgevers die voor de eerste keer een beroep willen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid schorsing werkgebrek bedienden

Werkgevers die in het verleden nog geen formulier C106A hebben ingediend bij de RVA of de Commissie ondernemingsplannen (en dus nog niet erkend zijn als onderneming in moeilijkheden), moeten een formulier C106A indienen.

De werkgevers kunnen zich voor het wettelijk kader beroepen op de aanvullende cao nr. 172 (rubriek II van het formulier C106A).

Opmerking: Als een werkgever vóór 1 juli 2023 al gebruik wil maken van tijdelijke werkloosheid schorsing werkgebrek bedienden, dan moet die werkgever cao nr. 159 aanduiden op het formulier C106A, aangezien cao nr. 172 pas geldig is vanaf 1 juli 2023.

Daarnaast moet die werkgever ook nog aantonen dat hij aan een van de voorwaarden voldoet om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden (rubriek III van het formulier 106A).

Als de werkgever aan alle voorwaarden voldoet, brengt de RVA hem daarvan op de hoogte en kan hij gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid schorsing werkgebrek bedienen vanaf de refertedatum (*) vermeld op de achterzijde van het formulier C106A, tot en met 30 juni 2025.

(*) De refertedatum is de datum waarop de eerste elektronische mededeling van de voorziene economische werkloosheid voor bedienden aan de RVA is verstuurd. Er moeten minstens 14 dagen liggen tussen de datum van verzending van het formulier C106A naar de RVA en het versturen van die eerste elektronische mededeling van de voorziene economische werkloosheid aan de RVA.

Werkgevers die al erkend zijn als onderneming in moeilijkheden op grond van cao nr. 159 en die na 30 juni 2023 verder gebruik willen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid schorsing werkgebrek bedienden 

Werkgevers die na 30 juni 2023 verder gebruik willen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid schorsing werkgebrek bedienden, hoeven niet opnieuw aan te tonen dat ze een onderneming in moeilijkheden zijn. Ze hoeven dus geen nieuw formulier C106A in te dienen bij de RVA.

De RVA zal de einddatum van de erkenning als onderneming in moeilijkheden automatisch verlengen tot 30 juni 2025 (einddatum van cao nr. 172).

Werkgevers die al erkend zijn als onderneming in moeilijkheden op grond van een andere cao (niet cao nr. 159) of een ondernemingsplan waarvan de geldigheidsduur is verstreken

Werkgevers die na het verstrijken van de cao of het ondernemingsplan verder gebruik willen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid schorsing werkgebrek bedienden, hoeven niet opnieuw aan te tonen dat ze een onderneming in moeilijkheden zijn als ze zich voor het wettelijk kader beroepen op cao nr. 172 (en cao nr. 159 als de cao of het ondernemingsplan afloopt voor 1 juli 2023).

Werkgever moeten wel een nieuw formulier C106A indienen bij de RVA waarvan enkel rubriek II (wettelijk kader) is ingevuld.
Als het wettelijk kader wordt aangeduid: ‘cao nr. 172 (en al eerder een goedkeuring op grond van een andere cao of ondernemingsplan waarvan de geldigheidsduur is verstreken)’.

De werkgever zal dan tot 30 juni 2025 (einddatum van cao nr. 172) verder gebruik kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid schorsing werkgebrek bedienden en wordt daar door de RVA van in kennis gesteld.

Voor meer informatie over de preliminaire voorwaarden en de stelsels van schorsing, zie infobladen E54 en E55.