Tijdelijke werkloosheid als gevolg van een staking of lock-out (sociale actie)

E25

Laatste update : 1.05.2024

Waarom dit infoblad?

Om u informatie te geven over de voorwaarden waaraan u moet voldoen en de formaliteiten die u moet vervullen wanneer werknemers tijdelijke werkloosheid vragen als gevolg van een staking of lock-out (sociale actie).

Wat wordt verstaan onder “staking” en “lock-out”?

Het gaat om sociale acties in de ruime zin.

Staking:

Een collectieve en georganiseerde werkneerlegging door een groep werknemers om de werking van de onderneming te blokkeren. Doel: druk uitoefenen op de werkgever of op een derde.

In praktijk kan de sociale actie verschillende vormen aannemen, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend):

 • het werk volledig stilleggen (voor korte of langere tijd);
 • het werk beurtelings stilleggen in verschillende afdelingen;
 • het werk op ongeregelde tijdstippen voor korte tijd onderbreken;
 • het bedrijf tijdelijk sluiten tijdens sociale onderhandelingen;
 • een stiptheidsactie houden;
 • betogen;
 • werknemers van externe bedrijven tegenhouden;
 • geen werkvergunningen uitreiken aan werknemers van externe bedrijven;
 • werken volgens zondagdienst;
 • een bedrijfssite of een weg blokkeren.

Een actie kan beperkt zijn (een dienst, een deel van het bedrijf, één bedrijf) of uitgebreider (meerdere bedrijven, een sector, meer of alle sectoren). Indien de actie wordt gevoerd door werknemers van meerdere sectoren spreekt men van een interprofessionele actie.

Ook een buitenlandse actie die in België tijdelijke werkloosheid veroorzaakt, valt onder de bepalingen van dit infoblad.

Lock-out:

Het feit dat één of meer werkgevers een groep werknemers beletten te werken met het onmiddellijke doel hun loon in te houden. Doel: druk uitoefenen op deze werknemers of op derden.

Op welke manier kan een sociale actie werkloosheid veroorzaken?

Een werknemer kan op verschillende wijzen werkloos zijn als gevolg van een sociale actie.

Voorbeeld:

 • Er waren stakersposten of het bedrijf bleef gesloten.
 • Er was geen activiteit in het stakende bedrijf, waardoor er geen taken te verrichten waren door de eigen werkwilligen of de externe werkwilligen.
 • Er was geen productie, waardoor er geen producten te verwerken of te vervoeren waren door de eigen of door de externe werknemers.
 • Er was geen productie, waardoor er geen bevoorrading was van diensten van de stakende of van de externe bedrijven.
 • Er kon niet worden geproduceerd op een niet-stakende dienst, omdat de stakende dienst niet langer producten afnam.
 • Er waren blokkades op de weg, waardoor werknemers hun bedrijf niet konden bereiken.
 • Er reden geen treinen of bussen, waardoor werknemers geen vervoer hadden naar het werk.
 • De wet op de uitzendarbeid verbiedt de uitzendkracht het werk aan te vatten tijdens een sociaal conflict.
 • De werkgever belet de werknemers te werken en sluit de deuren van het bedrijf.

Voor welke werknemers kunt u tijdelijke werkloosheid als gevolg van een sociale actie invoeren?

Tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out kan worden ingevoerd voor:

 • arbeiders;
 • bedienden;
 • uitzendkrachten;
 • leerlingen die een alternerende opleiding volgen beoogd in artikel 1bis van het KB van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders der arbeiders (met name de leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap en met een overeenkomst van alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap);

Studenten kunnen niet tijdelijk werkloos worden gesteld zolang ze studies met volledig leerplan volgen (behalve tijdens de maanden juli, augustus en september die volgen op het einde van hun studies, indien ze nog verbonden zijn door een studentenovereenkomst).

Wie beslist er over het recht op tijdelijke werkloosheid in geval van een sociale actie?

Het  Beheerscomité van de RVA beslist over het recht.

Onder welke voorwaarden heeft men recht op tijdelijke werkloosheid als gevolg van een sociale actie?

Een werknemer die werkloos was door een sociale actie, kan maar recht hebben op tijdelijke werkloosheid indien hij

 • niet behoorde tot de arbeidseenheid waarin zich stakende werknemers bevonden en
 • geen belang kon hebben bij de inwilliging van de eisen van de stakers. 

De stakende arbeidseenheid

Dat is de groep van mensen die werd opgeroepen tot de sociale actie en waarvan enkele of alle leden hebben deelgenomen.

Een arbeidseenheid kan zijn: een dienst of verschillende diensten, een beroepsgroep (zoals: de arbeiders, de bedienden, de verplegers, de cipiers ...), een volledig bedrijf, enkele bedrijven, een sector of enkele sectoren, alle sectoren.

Ook een werknemer die niet zelf deelneemt aan de actie, kan tot de stakende arbeidseenheid behoren. Bijvoorbeeld: een werkwillige arbeider behoort tot de stakende arbeidseenheid als arbeiders van alle bedrijfsafdelingen tot de actie werden opgeroepen en er op alle afdelingen werd gestaakt.

Het belang bij de inwilliging van de eisen

Wat wordt verkregen na een staking, is niet bepalend. Belangrijk is wat wordt gevraagd, ongeacht of de eisen al dan niet effectief worden ingewilligd.

Het feit dat een werknemer niet achter de eisen staat, is evenmin bepalend. Belangrijk is of hij de voordelen van wat werd gevraagd, kan genieten.

Bij een interprofessionele actie worden er in principe eisen gesteld die van belang zijn voor werknemers van alle tot de actie opgeroepen sectoren. Het betreft immers doorgaans eisen over de lonen en de koopkracht, de sociale zekerheid, de werkgelegenheid, het behoud van de werkzekerheid ...

Wie vervult de nodige formaliteiten in geval van tijdelijke werkloosheid?

De formaliteiten worden vervuld, hetzij door u, hetzij door uw sociaal secretariaat (als gemandateerde).

Indien u met uitzendkrachten werkt, kunnen bepaalde formaliteiten naar keuze vervuld worden hetzij door u (of uw sociaal secretariaat), hetzij door het uitzendbureau, terwijl andere formaliteiten verplicht moeten worden vervuld door het uitzendbureau (zie verder, onder de betreffende formaliteiten).

Welke formaliteiten moet u vervullen?

U moet voor de maand waarin de actie plaatsvindt:

 • een controleformulier C3.2A afleveren aan elke werknemer die erom verzoekt;
 • de tijdelijke werkloosheid die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een sociale actie aan de RVA meedelen;
 • een elektronische aangifte doen (ASR scenario 2), op verzoek van de werknemer, indien deze een uitkeringsaanvraag moet indienen;
 • na afloop van de maand en op verzoek van de werknemer, een elektronische aangifte doen (ASR scenario 5)

Het controleformulier C3.2A

U moet een controleformulier C3.2A uitreiken aan de werknemer die hierom verzoekt. U kunt gratis blanco exemplaren van het controleformulier C3.2A verkrijgen bij de dienst economaat van het werkloosheidsbureau van de RVA.

Indien het uitzendkrachten betreft, kan het controleformulier C3.2A hetzij door u (of uw sociaal secretriaat), hetzij door het uitzendburau worden uitgereikt.

U mag per maand en per werknemer maar één controleformulier C3.2A uitreiken, zelfs indien er zich tijdens de maand verschillende vormen van tijdelijke werkloosheid hebben voorgedaan.

De werknemer moet het formulier steeds in zijn bezit hebben en kunnen voorleggen aan de sociaal controleur, wanneer deze erom verzoekt.

Op het einde van de maand moet de werknemer zijn controleformulier indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (ACV, ABVV, ACLVB of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen).

Vanaf 1 september 2023, beschikken alle werknemers over de mogelijkheid om gebruik te maken van een elektronisch controleformulier (eC3.2). Indien de werknemer voor een elektronisch controleformulier heeft gekozen, mag u aan deze geen papieren controleformulieren meer afleveren. Voor meer informatie, zie volgend infoblad E74 (“De elektronische controlekaart eC3.2”).

De mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA

Wanneer moet de mededeling gebeuren?

De reglementering bepaalt geen termijn voor het verrichten van de mededeling.

Het tijdstip waarop de mededeling wordt verricht, is evenwel bepalend voor het tijdstip waarop, na de beslissing van het Beheerscomité van de RVA, een eventuele betaling van de werkloosheidsuitkering kan gebeuren.

U moet daarom de mededeling onmiddellijk verrichten van zodra de omstandigheden van de sociale actie zijn gekend, en de werknemers die als gevolg van de staking of lock-out op een uitkering aanspraak wensen te maken.

Wie moet de mededeling doen voor uitzendkrachten?

U (of uw sociaal secretariaat) of het uitzendbureau. Indien u de mededeling verstuurt, vermeldt u in de mededeling de hoedanigheid van de uitzendkracht en het KBO-nummer van het uitzendkantoor.

Hoe moet de mededeling gebeuren?

De mededeling moet verplicht elektronisch worden verstuurd (via het web) of via een gestructureerde elektronische boodschap (via batch).

Via het web?

Ga naar de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be > rubriek Onderneming > Sociale risico’s > Tijdelijke werkloosheid).

Om een elektronische aangifte te kunnen verrichten, moet u toegang hebben tot de beveiligde onlinediensten van de Sociale Zekerheid.

 • Indien u al over een toegang voor uw onderneming beschikt, kunt u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart of met uw gebruikersnaam en een wachtwoord (www.socialsecurity.be > rubriek Onderneming > aanmelden);
 • Indien u nog niet over een toegang voor uw onderneming beschikt, moet een verantwoordelijke van uw onderneming een elektronische aanvraag tot registratie indienen (www.socialsecurity.be > rubriek Onderneming > accountbeheer van mijn onderneming > registreren) en deze:
  • ofwel ondertekenen met zijn elektronische identiteitskaart en online versturen;
  • ofwel afdrukken, ondertekenen en per post opsturen.

Als u problemen heeft in verband met de toegang, kunt u het contactcenter Eranova contacteren (tel. 02 511 51 51, of via het contactformulier op de portaalsite).

Via batch?

U vindt alle nodige informatie voor het versturen van een gestructureerde boodschap op de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be > rubriek Onderneming > Sociale risico’s > Tijdelijke werkloosheid > Help > Helpcentrum).

Zijn er uitzonderingen op het elektronisch verzenden van de mededeling?

U kunt de elektronische mededeling vervangen door:

 • ofwel een mededeling die aangetekend per post wordt verstuurd;
 • ofwel een fax naar het werkloosheidsbureau van de RVA van de plaats waar de exploitatiezetel van de onderneming is gevestigd.

Dat is enkel mogelijk in de volgende 3 gevallen:

Eerste mededeling:

U verricht voor het eerst een mededeling tijdelijke werkloosheid of u verricht opnieuw een mededeling tijdelijke werkloosheid na een periode van onderbreking van 24 maanden (berekend van datum tot datum).

Bij ontvangst van uw mededeling per aangetekend schrijven of per fax, zal het werkloosheidsbureau u een brief sturen met informatie over de verplichting om de mededeling elektronisch te verrichten en over de uitzonderingen op dat principe, zodat u er zich bij een volgende mededeling kunt naar richten.

Ontbreken van de nodige informaticamiddelen:

U beschikt niet over de nodige informaticamiddelen om een elektronische mededeling te verrichten en u heeft een vrijstelling van elektronische mededeling gekregen van de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA.

U kunt die vrijstelling aanvragen met een gewone brief gericht aan de dienst Tijdelijke Werkloosheid van het werkloosheidsbureau van de RVA van de plaats waar uw onderneming is gevestigd.

De aanvraag om vrijstelling bevat de volgende verklaring op eer: ‘Ik bevestig op eer dat ik niet over de nodige informaticamiddelen beschik voor het verzenden van een elektronische mededeling aangezien … (u vermeldt de redenen, bv. … ik niet over een internetverbinding beschik). Ik vraag dan ook een vrijstelling van het elektronisch verrichten van mijn mededelingen tijdelijke werkloosheid vanaf DD/MM/JJ, en dit voor een periode van 24 maanden, berekend van datum tot datum.’

De vrijstelling wordt toegekend voor een periode van 24 maanden en kan opnieuw worden toegekend op voorwaarde dat er een nieuwe aanvraag is ingediend.

Technische problemen:

U kunt de mededeling niet elektronisch verrichten omwille van technische problemen (tijdelijk probleem met de internetverbinding, computerpanne ...)

In dat geval vermeldt u in de aangetekende zending of in de fax die de mededeling bevat met welk technisch probleem u geconfronteerd wordt.

Welke vermeldingen moet de mededeling bevatten?

De mededeling aan de RVA moet de volgende vermeldingen bevatten:

 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de onderneming;
 • de naam, voornaam en het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werknemers die werkloos zijn zonder loon ten gevolge van de staking of lock-out en die u gevraagd hebben een controleformulier C3.2A te ontvangen;
 • de eerste dag waarop de arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemers geschorst wordt ten gevolge van de staking of lock-out;
 • het volledig adres van de plaats waar de werknemers die dag normaal zouden hebben gewerkt;
 • de omschrijving en de aard van de staking of lock-out;
 • het feit of de werknemers behoren tot de stakende eenheid en tewerkgesteld zijn in de stakende eenheid;
 • de omstandigheden waardoor het voor de werknemers onmogelijk is om de arbeidsovereenkomst uit te voeren.
Wat gebeurt er na het verzenden van de mededeling?

Van elke elektronische mededeling ontvangt u een ontvangstbericht met vermelding van een uniek nummer en de inhoud van de mededeling. U heeft de mogelijkheid om de elektronische mededelingen te consulteren (via de portaalsite van de sociale zekerheid of via batch, afhankelijk van de manier van communicatie die u heeft gebruikt). Indien nodig kunt u, tot de datum van de beslissing van het beheerscomité, de mededeling nog wijzigen of toevoegingen doen.

Op basis van de mededeling en van eventueel nog bijkomende inlichtingen die indien nodig worden opgevraagd door het werkloosheidsbureau, zal het Beheerscomité van de RVA een beslissing nemen over de vergoedbaarheid van de tijdelijke werkloosheid als gevolg van de staking of lock-out.

Deze beslissing wordt ingebracht in een databank die ter beschikking staat van de uitbetalingsinstellingen (HVW, ACLVB, ACV, ABVV). Zij raadplegen die gegevens met het oog op het al dan niet uitbetalen van een uitkering aan de betreffende werknemers.

De elektronische aangifte - ASR scenario 2 ‘Aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden’

U moet, op verzoek van de werknemer, een ASR scenario 2 doen via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be > Onderneming > Sociale risico’s > ASR > Werkloosheid > Scenario 2 ‘Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden’) of via batch. Op grond hiervan kan de RVA het bedrag van de uitkering berekenen waarop de werknemer recht heeft. U overhandigt, ter informatie, een print van de elektronische aangifte aan de werknemer.

Indien het om uitzendarbeiders gaat, moet de ASR altijd verricht worden door het uitzendkantoor.

Een ASR scenario 2 is enkel vereist indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen. Dit is het geval:

 • bij de eerste tijdelijke werkloosheid van de arbeider in de onderneming;
 • indien de werknemer opnieuw tijdelijk werkloos wordt gesteld na een onderbreking van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid van minstens 36 maanden;
 • indien de werknemer opnieuw tijdelijk werkloos wordt gesteld na een wijziging van zijn contractuele arbeidsregeling (de factor Q of S) (bv. indien hij deeltijds gaat werken of in loopbaanonderbreking of tijdskrediet gaat);
 • bij de eerste tijdelijke werkloosheid na 30/09 (in functie van de mogelijke jaarlijkse herziening van het bedrag van de uitkering).

In dat geval contacteert de werknemer zo snel mogelijk zijn uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV, HVW) om een formulier C3.2-werknemer (aanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid) in te vullen.

De uitbetalingsinstelling zal de ASR scenario 2 ophalen.

Een ASR scenario 2 met als oorzaak van de tijdelijke werkloosheid staking of lock-out, moet door de werknemer die een uitkeringsaanvraag moet doen bij het werkloosheidsbureau worden ingediend uiterlijk de laatste dag van de zesde maand volgend op de maand waarvoor de uitkering wordt aangevraagd.

Voorbeelden:

De werknemer wordt voor het eerst tijdelijk werkloos gesteld op 16 februari. De uitkeringsaanvraag moet ten laatste op 31 augustus op het werkloosheidsbureau toekomen.

De werknemer wordt voor het eerst tijdelijk werkloos gesteld op 1 april. De uitkeringsaanvraag moet ten laatste op 31 oktober op het werkloosheidsbureau toekomen.

De werknemer wordt voor het eerst tijdelijk werkloos gesteld op 30 april. De uitkeringsaanvraag moet ook ten laatste op 31 oktober op het werkloosheidsbureau toekomen.

De elektronische aangifte - ASR scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’

Na afloop van de maand verricht u, op verzoek van de werknemer, een elektronische aangifte via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be > Onderneming > Sociale risico’s > ASR > Werkloosheid > Scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’) of via batch. Deze ASR herneemt het aantal uren dat de werknemer tijdelijk werkloos is geweest. U overhandigt, ter informatie, een print van de elektronische aangifte aan de arbeider.

Indien het om uitzendarbeiders gaat, moet de ASR altijd verricht worden door het uitzendkantoor.

Aan de hand van de controlekaart C3.2A en de ASR scenario 5, kunnen de uitbetalingsinstelling en de RVA het aantal uitkeringen berekenen waarop de werknemer recht heeft.

Welke dagen kunnen niet als tijdelijke werkloosheid worden opgegeven?

 • Dagen waarvoor gewaarborgd dagloon verschuldigd is.
 • Onvolledige arbeidsdagen.

  De werknemers kunnen maar tijdelijk werkloos worden gesteld voor een volledige arbeidsdag zoals bepaald in het arbeidsreglement. Het is dus niet mogelijk de werknemers tijdelijk werkloos te stellen voor een halve dag indien zij normaal een hele dag werken.

 • De feestdagen gelegen in de periode van 30 dagen die volgt op de aanvang van de schorsing. Voor deze dagen hebben de werknemers recht op loon.
 • Dagen waarop de werknemers normaal niet werken (bijv. de zaterdag indien dat de gebruikelijke inactiviteitsdag is, of betaalde of niet-betaalde compenserende rustdagen toegekend in het kader van een regeling van arbeidsduurvermindering).

Wat indien er in uw bedrijf een samenloop is met een andere vorm van tijdelijke werkloosheid?

Er heerste al tijdelijke werkloosheid door economische oorzaken vóór de aankondiging van de staking

De werkloosheid op de stakingsdag wordt beschouwd als economische werkloosheid.

De voorafgaandelijke mededeling van de tijdelijke werkloosheid door economische oorzaken dateert van vóór de stakingsaankondiging

De werkloosheid op de stakingsdag wordt eveneens beschouwd als economische werkloosheid.

de mededeling van de tijdelijke werkloosheid door economische oorzaken is gelegen ná de stakingsaankondiging

De inactiviteit op de stakingsdag wordt beschouwd als het gevolg van de staking (ook indien u deze dag als een dag economische werkloosheid heeft aangeduid).

Werkloosheidsdagen die volgens de hierboven uiteengezette principes vergoedbaar zijn, zijn niet vergoedbaar indien er sprake is van misbruik

Dat is het geval in de volgende situaties:

 • Een mededeling tijdelijke werkloosheid door werkgebrek wordt énkel gebruikt voor de stakingsdagen.
 • De normale werkloosheidsdagen door werkgebrek - economische oorzaken worden verplaatst naar de stakingsdagen. 

De bovenvermelde bepalingen gelden maar voor zover er ook effectief een samenloop van verschillende vormen van tijdelijke werkloosheid is

De vraag of er samenloop is, hangt af van de feitelijke situatie.

Het is aan het werkloosheidsbureau bevoegd voor de exploitatiezetel van het bedrijf om uit te maken of er effectief sprake is van een samenloop met stakingsacties.

Indien duidelijk blijkt dat een bedrijf niet met de staking geconfronteerd werd (er was geen staking in het bedrijf en in de sector, en het industrieterrein was niet afgesloten), dan kan een eventuele mededeling van tijdelijke werkloosheid door economische oorzaken niet afgewezen worden op basis van het feit dat zij werd verstuurd na de datum van de stakingsaanzegging.

Indien er niet wordt aangetoond dat er geen samenloop was, dan is de werknemer bij mededeling na de aankondiging van de staking niet vergoedbaar.

Specifieke situatie van de tijdelijk werkloze door slecht weer

De tijdelijke werkloosheid door slecht weer is in principe niet vergoedbaar, behalve indien

 • ofwel, er reeds werkloosheid door slecht weer was op de werkdag ervoor;
 • ofwel, u kunt aantonen en de directeur aanvaardt dat er in de onderneming geen sprake was van staking en dat er dus geen samenloop is.

Wat indien uw werknemers op een dag van sociale actie een geprogrammeerde winteropleiding in de bouw volgen?

Voor de werknemers die op een actiedag een geprogrammeerde winteropleiding in de bouw volgen, wordt deze dag verder als een opleidingsdag beschouwd.

De regels van samenloop met een andere schorsingsgrond zoals staking zijn bijgevolg niet van toepassing. Deze dag kan verder als een dag tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer worden opgegeven.

Het feit dat de werknemer de opleiding effectief gevolgd heeft, moet blijken uit een vermelding in de ASR scenario 5.

In geval van twijfel, kan via een controle in het bedrijf de aanwezigheidslijst geconsulteerd worden van de werknemers die die dag de opleiding gevolgd hebben.

Wat indien uw werknemers een beroepsopleiding volgen op dagen van sociale acties?

De dagen van stakingsacties zijn vergoedbaar

 • op voorwaarde dat het centrum attesteert dat het gesloten was op die dag(en);
 • indien het centrum niet gesloten was: op voorwaarde dat de betrokkene op eer verklaart dat hij / zij niet heeft deelgenomen aan de acties op die dag(en) en dat hij / zij het centrum niet heeft kunnen bereiken door omstandigheden los van zijn / haar wil.

Hebben de werknemers onmiddellijk recht op werkloosheidsuitkeringen?

Voor tijdelijk werkloze werknemers wegens staking of lock-out geldt een vrijstelling van wachttijd.  Dat betekent dat zij onmiddellijk uitkeringen kunnen genieten zonder dat zij eerst hun toelaatbaarheid moeten aantonen.

Hoeveel bedraagt de uitkering tijdelijke werkloosheid?

In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangen de werknemers een bedrag gelijk aan 60% van hun gemiddeld loon (begrensd tot 3.365,16 euro per maand).

Op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden.

De leerlingen beoogd in artikel 1bis van het voormelde KB van 28 november 1969 ontvangen een  forfaitair bedrag.

Hebben uw werknemers recht op een supplement bovenop hun uitkering?

De wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen (BS 23.11.2023) voorziet dat uw werknemers vanaf 1 januari 2024 mogelijks (*) recht hebben op een bijkomende toeslag van 5,10 euro per dag (geïndexeerde bedrag, geldig vanaf 1 mei 2024) voor elke dag die gedekt wordt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering:

 • Indien het bruto maandloon van uw werknemers niet hoger is dan 4.000 euro, hebben ze recht op deze toeslag vanaf de eerste werkloosheidsdag voor elke dag gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering;
 • Indien het bruto maandloon van uw werknemers hoger is dan 4.000 euro, hebben ze recht op deze toeslag vanaf de 27ste dag tijdelijke werkloosheid in hetzelfde kalenderjaar bij dezelfde werkgever. Voor de telling van de tijdelijke werkloosheidsdagen wordt geen rekening gehouden met de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Deze toeslag compenseert het feit dat het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen (met uitzondering van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) vanaf 1 januari 2024 60 % van het gemiddelde dagloon bedraagt.
U moet deze toeslag betalen, tenzij de betaling ervan door een algemeen verbindend verklaarde cao ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

(*) Uitzondering: u moet deze toeslag niet betalen indien door een cao bij tijdelijke werkloosheid een percentage van het loon wordt gewaarborgd waardoor uw werknemers een supplement ontvangen dat ten minste gelijk is aan de bijkomende toeslag.

Moet de tijdelijke werkloze beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt?

Gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid omwille van staking of lock-out moet de werknemer niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Schematisch overzicht van de formaliteiten per type tijdelijke werkloosheid

 

 

Oorspronkelijke / voorafgaandelijke mededeling

Mededeling 1ste effectieve dag TW in de maand (*)

Afleveren C3.2A (****)

ASR 5
(uren werkloosheid)

ASR 2 (uitkerings-aanvraag)

TW
staking of
lock-out
(zie infoblad E25)

NEEN

Ja, geen termijn voorzien, per staking eenmalige mededeling van het begin van de werkloosheid

 

JA, op vraag van de werknemer

JA, op vraag van de werknemer

Ja, op vraag van de werknemer, bij de 1ste TW binnen de onderneming (***)

 

TW
overmacht
(zie infoblad E24)

JA
(administratieve praktijk)

NEEN

JA, uiterlijk de 1ste effectieve werkloosheidsdag in de maand

JA,
na het einde van de maand

JA, bij de eerste TW in de onderneming (***)

TW
overmacht medische redenen
(zie infoblad E24)

NEEN

NEEN

JA, uiterlijk de 1ste effectieve werkloosheidsdag in de maand

JA,
na het einde van de maand

JA, bij elke aanvraag omwille van overmacht medische redenen

TW economische redenen arbeiders
(zie infoblad E22)

JA,
7 kalenderdagen vooraf (behalve afwijkende regimes)

JA, tussen de 5de werkdag voorafgaand en de werkdag volgend (**)

JA, uiterlijk de 1ste effectieve werkloosheidsdag in de maand + inschrijving in validatieboek

JA,
na het einde van de maand

JA, bij de eerste TW in de onderneming (***)

TW economische redenen bedienden
(zie infoblad E55)

JA,
7 kalenderdagen vooraf + préliminaire voorwaarden 14 dagen vooraf

JA, tussen de 5de werkdag voorafgaand en de werkdag volgend (**)

JA, uiterlijk de 1ste effectieve werkloosheidsdag in de maand + inschrijving in validatieboek

JA,
na het einde van de maand

JA, bij de eerste TW in de onderneming (***)

TW economische redenen – bouwsector 
(zie infoblad E21)

JA, specifieke termijn
(zie infoblad E21)

JA, tussen de 5de werkdag voorafgaand en de werkdag volgend (**)

Specifieke controlekaart af te leveren voor het begin van de maand

JA,
na het einde van de maand

JA, bij de eerste TW in de onderneming (***)

TW
technische stoornis
(zie infoblad E27)

JA, 1ste werkdag volgend op technische stoornis

JA, tussen de werkdag voorafgaand en de werkdag volgend (**)

JA, uiterlijk de 1ste effectieve werkloosheidsdag in de maand

JA,
na het einde van de maand

JA, bij de eerste TW in de onderneming (***)

TW
slecht weer
(zie infoblad E26)

NEEN

JA, tussen de werkdag voorafgaand en de werkdag volgend (**)

JA, uiterlijk de 1ste effectieve werkloosheidsdag in de maand + inschrijving in validatieboek

JA,
na het einde van de maand

JA, bij de eerste TW in de onderneming (***)

TW
slecht weer – bouwsector
(zie infoblad E29)

NEEN

JA, tussen de werkdag voorafgaand en de werkdag volgend (**)

Specifieke controlekaart af te leveren voor het begin van de maand

JA,
na het einde van de maand

JA, bij de eerste TW in de onderneming (***)

TW
sluiting jaarlijkse vakantie
(zie infoblad E23)

NEEN

NEEN

JA, uiterlijk de 1ste effectieve werkloosheidsdag in de maand

JA,
na het einde van de maand

JA, bij de eerste TW in de onderneming (***)

(*) Slechts één mededeling per maand en per werknemer.

(**) Onder ‘voorafgaandelijke of volgende werkdag’ worden alle dagen van de week verstaan met uitzondering van de zondagen, de feestdagen, de vervangende feestdagen en de brugdagen.

 (***) of wijziging van de factor Q/S of onderbreking van de uitkeringen TW ≥ 36 maanden. 

(****) behalve indien de werknemer gebruik maakt van de elektronische controlekaart eC3.2.