Wat zijn de gevolgen als u werkloosheidsuitkeringen krijgt en bent erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende?

T165

Laatste update : 8.07.2021

Waarover gaat dit infoblad?

Dit infoblad geeft meer info over de erkenning als niet-toeleidbaar werkzoekende als u werkloosheidsuitkeringen krijgt. Als u inschakelingsuitkering krijgt, raadpleeg dan infoblad T166 'Heeft u recht op beschermingsuitkeringen?'.

Wat is de erkenning als niet-toeleidbaar werkzoekende?

U wordt erkend alsniet-toeleidbaar werkzoekende als u als werkzoekende:

  • kampt met een combinatie van psycho-medisch-sociale factoren die uw gezondheid en/of maatschappelijke of professionele integratie duurzaam aantasten;
  • met als gevolg dat u niet in staat bent om in het normale economische circuit te werken en ook geen al dan niet betaald aangepast of begeleid werk kunt verrichten.

De bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem, ADG)identificeert u als niet-toeleidbaar werkzoekende aan de hand van een internationaal erkende screeningstool (ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health).

Hoe vraagt u de erkenning als niet-toeleidbaar werkzoekende aan?

Erkenning als niet-toeleidbaar werkzoekende

U hoeft dus geen uitkeringsaanvraag in te dienen bij uw uitbetalingsinstelling (HVW, ACLVB, ACV, ABVV). U gaat naar de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

Verlenging van de erkenning als niet-toeleidbaar werkzoekende

U hoeft dus geen uitkeringsaanvraag in te dienen bij uw uitbetalingsinstelling. U gaat naar de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

Hoelang kunt u erkend worden als niet-toeleidbaar werkzoekende?

U wordt voor een periode van 2 jaar erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Die is hernieuwbaar voor een periode van twee jaar met een nieuwe beoordeling via de ICF-screeningstool.

De erkenningsperiode kan ook aflopen wanneer de GDA vaststelt dat de werkzoekende opnieuw beschikbaar is voor de voltijdse arbeidsmarkt en een attest aflevert dat dat aantoont. Dat kan worden gerechtvaardigd doordat de werkzoekende nu in staat is om het werk te hervatten.

Dat attest kan worden afgeleverd in de loop of aan het einde van fase 1.

Heeft de erkenning als niet-toeleidbaar werkzoekende invloed op het bedrag van uw werkloosheidsuitkeringen?

Als u werkloosheidsuitkeringen krijgt en door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling bent erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende, heeft u geen recht op beschermingsuitkeringen.

U blijft werkloosheidsuitkeringen krijgen zolang u positief meewerkt aan het specifieke begeleidingsproces dat de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorstelt.

De regels rond de degressiviteit van de uitkeringen zijn van toepassing op het bedrag van uw uitkeringen (zie infoblad T67 'Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?').

Wat zijn uw rechten en plichten als u bent erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende?

Ingeschreven zijn als werkzoekende

U moet ingeschreven zijn en blijven als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling.

Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief meewerken aan de begeleidingsacties die de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorstelt

U wordt onderworpen aan een passieve beschikbaarheid. Dat betekent dat u elke passende dienstbetrekking moet aanvaarden. U mag geen ongerechtvaardigde bezwaren inroepen (= voorwaarden stellen) voor uw wedertewerkstelling en u moet positief meewerken aan de begeleidingsacties die de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorstelt.

De controle van de actieve beschikbaarheid op de arbeidsmarkt is een bevoegdheid van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling.

De controleprocedure wordt opgeschort gedurende de periode van twee jaar waarin u bent erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende. Die periode kan worden hernieuwd. U wordt dus vrijgesteld van een actieve zoektocht naar werk tijdens de periode waarin u bent erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende.

Zodra die periode afloopt, moet u opnieuw beschikbaar zijn en actief op zoek gaan naar werk.

De procedure voor de controle van de actieve beschikbaarheid wordt opnieuw van toepassing vanaf de eerste dag van de derde maand na de maand waarin de periode van erkenning als niet-toeleidbare werkzoekende afloopt of later als u opnieuw voldoet aan de voorwaarden om opgeroepen te worden.

Om werkloosheidsuitkeringen te blijven krijgen, moet u actief en positief meewerken aan de begeleidingsacties die zijn aangepast aan uw erkenning als niet-toeleidbaar werkzoekende en die door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling worden voorgesteld.

Een controlekaart bijhouden

U moet in het bezit zijn van een controlekaart. U hebt de keuze tussen een papieren en een elektronische controlekaart.

De papieren controlekaart is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger). Die link is ook toegankelijk via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Het is belangrijk dat u uw controlekaart invult volgens de richtlijnen die erop staan.

Aan het einde van de maand moet u de papieren controlekaart aan uw uitbetalingsinstelling bezorgen of de gegevens op de elektronische controlekaart bevestigen.

Arbeidsgeschikt zijn 

Werknemers die arbeidsongeschikt zijn (meer dan 66% ongeschiktheid), krijgen geen beschermingsuitkeringen.

In geval van ziekte zal u door uw ziekenfonds worden vergoed. In dat geval moet u binnen de 48 uur een medisch attest naar uw ziekenfonds sturen.

In België verblijven

Om uitkeringen te kunnen krijgen, moet u uw gewone verblijfplaats in België hebben en er werkelijk verblijven.

Vrijstellingen

Niet-toeleidbaar werkzoekenden blijven onderworpen aan de gewone regels voor de vrijstellingen, ook voor de vrijstellingen voor studies, opleidingen of stages (lees infoblad T58 – 'U bent een uitkeringsgerechtigd werkloze en u wenst studies, een opleiding of een stage te volgen?') en de vrijstelling voor mantelzorg (lees infoblad T154 - 'U wenst mantelzorg te verlenen?').

Het is dus niet omdat iemand erkend is als niet-toeleidbaar werkzoekende dat hij geen vrijstelling kan krijgen of behouden als de voorwaarden voor die vrijstelling vervuld zijn. 

Inkomensgarantie-uitkering

Niet-toeleidbaar werkzoekenden kunnen inkomensgarantie-uitkeringen krijgen tegen de gewone voorwaarden (lees infoblad T70 - 'Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?').

Kunt u uw uitkeringen verliezen?

De controle van uw passieve beschikbaarheid op de arbeidsmarkt valt onder de bevoegdheid van de gewestelijke diensten (zie infoblad T47 'In welke gevallen kunt u een sanctie krijgen? (volledige werkloosheid)').

Als u als niet-toeleidbaar werkzoekende met werkloosheidsuitkeringen niet positief meewerkt aan de aangepaste begeleidingsacties die de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorstelt, kunt u uw recht op uitkeringen verliezen.

Bij welke instantie kan ik terecht voor informatie?

De toekenning van de erkenning als niet-toeleidbaar werkzoekende is een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap.

De betaling van de werkloosheidsuitkeringen is een bevoegdheid van de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.

 

Afhankelijk van uw woonplaats richt u zich tot de volgende instanties:

U woont in

Voor informatie over de erkenning als niet-toeleidbaar werkzoekende kunt u contact opnemen met:

Voor informatie over werkloosheidsuitkeringen (het bedrag van de uitkering, de controlekaart) kunt u contact opnemen met:

Wallonië

Uw uitbetalingsinstelling

de Forem

Uw uitbetalingsinstelling

 

Brussel

Uw uitbetalingsinstelling

Actiris

Uw uitbetalingsinstelling

 

Een Duitstalige gemeente

Uw uitbetalingsinstelling

de ADG

Uw uitbetalingsinstelling

 

Vlaanderen

Uw uitbetalingsinstelling

de VDAB

Uw uitbetalingsinstelling