Aanvraagprocedure voor de thematische verloven

T14

Laatste update : 17.02.2023

Woord vooraf

De thematische verloven zijn speciale vormen van loopbaanonderbreking. Ze maken het je mogelijk om tijdens een bepaalde periode je prestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken voor welbepaalde behoeften.

Er zijn 4 thematische verloven.

 • Ouderschapsverlof. Dat is bedoeld om te zorgen voor je kind jonger dan 12 jaar (of jonger dan 21 jaar, in geval van een handicap). Consulteer het infoblad T19 voor meer informatie over dit onderwerp.
 • Verlof voor medische bijstand. Dat verlof kun je nemen om te zorgen voor een ernstig ziek gezins- of familielid. Consulteer het infobladT18voor meer informatie over dit onderwerp.
 • Verlof voor palliatieve zorgen. Dat verlof kun je nemen om iemand bij te staan die ongeneeslijk ziek en terminaal is. Consulteer het infoblad T20 voor meer informatie over dit onderwerp.
 • Verlof voor mantelzorg. Dat verlof kan je als erkend mantelzorger nemen op hulp of bijstand te geven aan een persoon die wegens zijn hoge leeftijd, gezondheidstoestand of zijn handicap kwetsbar is en zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt.  Het dient niet noodzakelijk te gaan om een familie – of gezinslid. Consulteer het infoblad T164 voor meer informatie over dit onderwerp.

Tijdens de thematische verloven kun je een vervangingsinkomen krijgen van de RVA, in de vorm van onderbrekingsuitkeringen. Het bedrag van die uitkeringen vind je in de barema's op onze website.

Als je een thematisch verlof wil nemen, moet je de procedure volgen die voorzien is door de reglementering. Die procedure legt twee verschillende stappen op:

 1. de schriftelijke kennisgeving die je moet overmaken aan je werkgever;
 2. de aanvraag die moet worden overgemaakt aan de RVA.

Die procedure moet voor elke aanvraag worden gevolgd.

In dit infoblad vind je antwoorden op vragen zoals: Hoe moet ik de aanvraag doen bij mijn werkgever en binnen welke termijn? Hoe kan ik uitkeringen krijgen van de RVA? Wat doet de RVA als hij mijn aanvraag heeft ontvangen?

Op wie is de inhoud van dit infoblad van toepassing?

Op de werknemers van alle sectoren (privésector, gemeentebesturen, provinciale, federale, gewestelijke en gemeenschapsadministraties en op de diensten die ervan afhangen, onderwijs en CLB, autonome overheidsbedrijven ...).

Hoe kun je weten op welke onderbrekingsduur je recht hebt?

Via de onlinedienst 'BreakatWork' kun je het aantal maanden onderbreking zien die je kunt nemen in het kader van het gevraagde thematisch verlof, in functie van de periodes die je eventueel al genomen hebt. Je kunt die toepassing gebruiken op je computer, tablet of smartphone.

Met die toepassing kun je een attest afdrukken waarop het aantal maanden onderbreking staat waarop je (nog) recht hebt. Dat attest kun je aan je werkgever bezorgen wanneer je hem je schriftelijke kennisgeving overmaakt (zie hieronder).

Wat is de te volgen procedure bij je werkgever?

Bij elke aanvraag om thematisch verlof, moet je de werkgever op de hoogte brengen van je wens om je prestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Die kennisgeving moet schriftelijk gebeuren. Je moet die via een aangetekend schrijven overmaken aan je werkgever, of ze hem schriftelijk overhandigen, met een dubbel exemplaar dat hij moet ondertekenen als ontvangstbewijs.

Je moet daarin het volgende vermelden:

 • welk thematisch verlof je wenst te krijgen (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof of verlof voor mantelzorg);
 • welke vorm van onderbreking je vraagt:
  • voltijdse onderbreking;
  • halftijdse onderbreking;
  • onderbreking met 1/5;
  • onderbreking met 1/10;
  • de aanvangsdatum en de duur van de gewenste onderbreking.

Bij halftijds, 1/5 of 1/10 ouderschapsverlof moet je ook vermelden hoe je je prestaties wil verminderen.

De modaliteiten en de termijn voor de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever verschillen afhankelijk van het soort thematisch verlof. Hieronder vind je de details voor elk thematisch verlof.

Aanvraag om ouderschapsverlof

Wanneer je meerdere kinderen hebt, mag je slechts een ouderschapsverlof per schriftelijke kennisgeving vragen aan de werkgever. In die kennisgeving moet je vermelden voor welk kind je het ouderschapsverlof wil nemen.

Voorbeeld: Je hebt twee kinderen jonger dan 12 jaar en je wil voor allebei ouderschapsverlof nemen. In dat geval moet je 2 schriftelijke kennisgevingen overmaken aan je werkgever.

Wanneer je meerdere periodes van onderbreking wil nemen voor hetzelfde kind, moet je evenveel schriftelijke kennisgevingen overmaken aan je werkgever als het aantal gewenste periodes.

Voorbeeld: Je hebt een kind van 6 jaar voor wie je je prestaties volledig wil onderbreken gedurende een maand, van 1 tot en met 31 juli, zowel in 2019, 2020, 2021 als in 2022. In dat geval moet je 4 schriftelijke kennisgevingen overmaken aan je werkgever. Die schriftelijke kennisgeving moet elk jaar binnen de vereiste termijn worden bezorgd aan de werkgever.

Bij wijze van uitzondering op dat principe is het in het kader van de flexibilisering van de volledige onderbreking per week, mogelijk om een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever te bezorgen met de aanvraag van meerdere weken onderbreking, zolang die gespreid zijn over maximum drie maanden.

Bijvoorbeeld: met slechts één schriftelijke kennisgeving kun je aan de werkgever een week volledige onderbreking vragen voor de eerste week van juli, de laatste week van augustus en tot slot de eerste week van september. Aangezien de drie gevraagde weken verdeeld zijn over drie maanden (juli, augustus en september), is die schriftelijke kennisgeving voor verschillende periodes ontvankelijk.

Elke schriftelijke kennisgeving moet gebeuren binnen de door de reglementering voorziene termijn.

Termijn van de schriftelijke kennisgeving

Bij de werkgevers van de privésector en de gemeentebesturen, provinciale besturen en de diensten die ervan afhangen, moet de schriftelijke kennisgeving ten vroegste 3 maanden en ten laatste 2 maanden vóór de gewenste begindatum aan de werkgever worden overgemaakt.

Voorbeeld: om ouderschapsverlof te beginnen op 1 oktober, moet de schriftelijke kennisgeving worden overgemaakt aan de werkgever tussen 1 juli (3 maanden op voorhand) en 1 augustus (2 maanden op voorhand).

Bij alle andere werkgevers moet de schriftelijke kennisgeving 3 maanden vóór de gewenste begindatum gebeuren.

Voorbeeld: om ouderschapsverlof te beginnen op 1 oktober, moet de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever worden overgemaakt op 1 juli.

Let op! In het onderwijs wordt de kennisgevingstermijn vastgelegd door de gemeenschap waarvan jouw school of CLB-centrum afhangt. Als je dus in het onderwijs werkt, moet je je informeren bij je directie of je inrichtende macht, om de termijn te weten die is vastgelegd door die gemeenschap.

Ongeacht de sector waarvan je werkgever afhangt, mag hij een kortere termijn aanvaarden dan de termijn voorzien door de reglementering.

Voorbeeld: je wil ouderschapsverlof nemen vanaf 1 oktober en je bezorgt je schriftelijke kennisgeving op 20 september aan de werkgever. Als je werkgever die kortere termijn aanvaardt, kan het ouderschapsverlof beginnen op de gewenste datum. De werkgever heeft wel het recht om die kennisgeving niet te aanvaarden omdat ze niet binnen de wettelijke termijn is gebeurd.

Opmerking

De schriftelijke kennisgeving aan de werkgever moet altijd vóór de begindatum van je ouderschapsverlof gebeuren.

Bewijs te bezorgen aan de werkgever

Als de werkgever dat nog niet heeft, moet je hem een kopie bezorgen van de geboorteakte van het kind voor wie je ouderschapsverlof vraagt.

Bij een aanvraag om ouderschapsverlof voor een geadopteerd kind, moet je een attest bezorgen dat de adoptieprocedure aan de gang is (of afgerond is) en een attest van gezinssamenstelling van het gemeentebestuur dat aantoont dat het kind al bij je inwoont.

Wanneer je ouderschapsverlof vraagt voor een gehandicapt kind en het kind tussen 12 en 21 jaar is op de begindatum van de onderbreking, moet je een attest bezorgen dat aantoont dat het kind:

 • ofwel een fysieke of mentale handicap heeft van ten minste 66%;
 • ofwel een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat minstens 4 punten worden toegekend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de reglementering van de kinderbijslag;
 • ofwel een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat minstens 9 punten worden toegekend in pijler 3 van de medisch-sociale schaal in de zin van de reglementering van de kinderbijslag.

Die bewijzen moeten ten laatste worden bezorgd aan de werkgever op het ogenblik waarop het ouderschapsverlof begint.

Aanvraag om medische bijstand

Om recht te hebben om je prestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van verlof voor medische bijstand, moet je aan je werkgever aantonen dat er een lid van je gezin of je familie ernstig ziek is of een ernstige medische interventie nodig heeft en dat je aanwezigheid nodig is om te helpen bij zijn herstel. Daartoe moet je hem een attest van de arts die de patiënt behandelt bezorgen. Afhankelijk van de situatie moeten er andere elementen staan op het attest van de arts. Hieronder vind je daar meer informatie over.

Dat attest moet je aan je werkgever bezorgen vóór de begindatum van de medische bijstand. Daarna moet het aan de RVA worden bezorgd samen met de aanvraag om onderbrekingsuitkeringen. Hieronder krijg je daar nog meer uitleg over.

De RVA heeft modellen van attesten gemaakt die je zelf kunt invullen en die je kunt laten invullen door de arts van de patiënt die medische bijstand nodig heeft. In die modellen staat alle informatie die wij nodig hebben om je aanvraag te kunnen behandelen. Aan de hand van dat ingevulde en ondertekende attest, kan de werkgever gemakkelijk nagaan of je recht hebt op het verlof voor medische bijstand dat je hem vraagt. De RVA kan zo ook controleren of je recht hebt op de onderbrekingsuitkering. Het soort attest kan variëren afhankelijk van de situatie (zie hieronder).

Informeer eerst bij je werkgever of hij je aanvraag bij de RVA elektronisch of op papier zal indienen voordat je het gepaste attest laat invullen door de behandelende arts van de patiënt.

 • Wanneer de aanvraag om loopbaanonderbreking elektronisch wordt overgemaakt aan de RVA, moet het model van attest worden gedownload via de website van de RVA.
 • Wanneer de aanvraag om onderbrekingsuitkeringen met een papieren formulier wordt ingediend bij de RVA, gebruik je het model van attest dat in dat formulier zit. Je kunt dat formulier ook downloaden op de website van de RVA.

Deadline en inhoud van de schriftelijke kennisgeving

In de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever om te laten weten dat je medische bijstand wil nemen, moet je het volgende vermelden:

 • de gekozen vorm van onderbreking (volledig, halftijds of 1/5);
 • de manier waarop je je prestaties wil verminderen (enkel bij gedeeltelijke onderbreking).

Bij die schriftelijke kennisgeving moet je het model van attest van de RVA voegen.

Als je de aanvraag elektronisch indient bij de RVA, moet je in jouw gedeelte van het model van attest het volgende invullen:

 • je rijksregisternummer;
 • je naam en voornaam;
 • de gevraagde periode van onderbreking;
 • de naam, voornaam en het rijksregisternummer van de patiënt voor wie je medische bijstand vraagt.

Bij een nieuwe aanvraag of een verlenging van de medische bijstand, moet je een nieuwe schriftelijke kennisgeving overmaken aan je werkgever, samen met een nieuw attest van de arts van de patiënt. Wanneer het nog steeds om dezelfde patiënt gaat, moet het attest van de arts aantonen dat de betrokkene nog steeds zwaar ziek is of een ernstige medische ingreep heeft ondergaan en dat jouw aanwezigheid nog steeds vereist is.

 • Bij de werkgevers van de privésector en de gemeentebesturen, provinciale besturen en de diensten die ervan afhangen, moet de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever ten minste7 dagen vóór de gewenste begindatum worden overgemaakt. De werkgever kan op vraag altijd een andere termijn aanvaarden. Als er medische bijstand wordt gevraagd voor een minderjarig gehospitaliseerd kind, kan er van de minimale termijn van 7 dagen voor de kennisgeving worden afgeweken, zolang je zo snel mogelijk aan je werkgever een attest bezorgt van de behandelend arts van het ernstig zieke kind waarin staat dat de hospitalisatie onvoorspelbaar was.
 • Bij alle andere werkgevers begint het recht op medische bijstand op de 1ste dag van de week die volgt op de week van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Dat betekent dat die schriftelijke kennisgeving aan je werkgever moet worden overgemaakt in de loop van de week die voorafgaat aan de week waarin je dat verlof wil aanvatten. De werkgever kan wel een kortere termijn aanvaarden.
Opmerking

De schriftelijke verwittiging moet vóór de begindatum van de medische bijstand aan de werkgever worden bezorgd.

Aanvraag palliatief verlof

Om recht te hebben op palliatief verlof moet je aan je werkgever aantonen dat iemand uit je omgeving lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en terminaal is en dat je hem palliatieve zorgen verleent. Daartoe moet je hem een attest van de behandelend arts van de patiënt bezorgen.

Je moet dat attest aan je werkgever bezorgen vóór de begindatum van het palliatief verlof. Daarna moet het aan de RVA worden bezorgd samen met de aanvraag om onderbrekingsuitkeringen. Hieronder krijg je daar nog meer uitleg over.

De RVA heeft een model van attest gemaakt dat je zelf kunt invullen en dat je kunt laten invullen door de arts van de patiënt. In dat model staat alle informatie die wij nodig hebben om je aanvraag te kunnen behandelen.

Informeer eerst bij je werkgever of hij je aanvraag bij de RVA elektronisch of op papier zal indienen voordat je het attest laat invullen door de behandelend arts van de patiënt.

 • Wanneer de aanvraag om loopbaanonderbreking elektronisch wordt overgemaakt aan de RVA, moet het model 'medisch attest – palliatief verlof' worden gedownload via de website van de RVA.
 • Wanneer de aanvraag om onderbrekingsuitkeringen met een papieren formulier wordt ingediend bij de RVA, gebruik je het model van attest dat in dat formulier zit. Je kunt dat formulier ook downloaden op de website van de RVA.

Dat attest moet worden gevoegd bij de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever waarin je hem meedeelt dat je palliatief verlof wil nemen.

Je hoeft de identiteit van de patiënt die palliatieve zorgen krijgt, niet aan je werkgever mee te delen. Dat moet dus niet in de schriftelijke kennisgeving staan.

Bij een verlenging moet je een nieuwe schriftelijke kennisgeving overmaken aan je werkgever, samen met een nieuw attest van de arts van de patiënt, om te bewijzen dat de palliatieve zorgen nog steeds nodig zijn.

Termijn van de schriftelijke kennisgeving

Ongeacht de sector waarvan je werkgever afhangt, begint het palliatief verlof op de 1ste dag van de week die volgt op de week waarin de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever werd overgemaakt. Dat betekent dat die schriftelijke kennisgeving aan je werkgever moet worden overgemaakt in de loop van de week die voorafgaat aan de week waarin je dat verlof wil aanvatten. De werkgever kan wel een kortere termijn aanvaarden.

Wat moet er op het attest van de arts staan?

In het model van attest dat de RVA heeft opgesteld, moet de behandelend arts van de patiënt vermelden dat je bereid bent om hem palliatieve zorgen te verlenen.

Dat attest moet worden ondertekend en gedateerd door de arts. Hij moet er ook zijn stempel op aanbrengen.

Aanvraagprocedure verlof voor mantelzorg

Je moet de schriftelijke kennisgeving ten aanzien van je werkgver ten minste7 dagen vóór de gewenste begindatum overmaken. De werkgever kan op vraag altijd een andere termijn aanvaarden.
De kennisgeving aan je werkgever kan je doen door hem een aangetekende brief te sturen die geacht wordt ontvangen te zijn de derde werkgedag na afgifte ervan bij de post of hem je vraag op papier te overhandigen met een kopie die hij moet ondertekenen als ontvangstbewijs.

In die schriftelijke kennisgeving moet je de begin- en einddatum vermelden, de onderbreking (volledig schorsing, vermindering ½ of 1/5) die je kiest voor de periode(s) van het verlof voor mantelzorg en je moet ook een bewijs bijvoegen de erkenning als mantelzorger van de persoon voor wie je het verlof voor mantelzorg vraagt. 

Wat is de aanvraagprocedure bij de RVA?

Je moet een aanvraag indienen bij de RVA:

 • wanneer de begindatum van het thematisch verlof met de werkgever werd overeengekomen;
 • en, in geval van akkoord van de werkgeverom:
  • een aanvraag om 1/10 ouderschapsverlof;
  • een flexibilisering van het ouderschapsverlof of van de medische bijstand in de vorm van een volledige onderbreking per week;
  • een flexibilisering van het halftijds ouderschapsverlof per maand.

Met die aanvraag kun je onderbrekingsuitkeringen aanvragen. Daarmee weet de RVA ook welke periode van thematisch verlof de werkgever je heeft toegekend.

Let op! Als je ouderschapsverlof vraagt zonder uitkeringen, moet je ook een aanvraag indienen bij de RVA, zodat onze diensten weten welke periode je werkgever heeft toegestaan.

De procedure bij de RVA moet je volgen voor elke aanvraag om een thematisch verlof, zowel voor de nieuwe aanvragen als voor latere verlengingen.

De aanvraag wordt liefst elektronisch ingediend, maar kan ook via een papieren formulier worden ingediend (zie hierna).

Per aanvraag, kun je vragen om:

 • één ononderbroken periode van thematisch verlof;
 • één enkele soort onderbreking (volledig, halftijds, 1/5 of met 1/10).

Hoe de aanvraag elektronisch bij de RVA indienen?

Een snelle en milieuvriendelijke oplossing

De aanvraag om een thematisch verlof wordt bij voorkeur online ingediend, via de  portaalsite van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be.

De werkgever moet als eerste zijn deel van het formulier invullen en het via internet aan de RVA bezorgen. Na die eerste stap krijg je een verwittiging in je e-Box waarin staat dat je jouw deel van de aanvraag kunt invullen en naar de RVA kunt sturen via de onlinedienst van de portaalsite van de sociale zekerheid. 

Als je het deel 'werknemer' niet elektronisch kunt invullen,kun je het PDF-document dat de toepassing heeft gecreëerd, afdrukken, invullen, ondertekenen en aangetekend versturen naar het RVA-kantoor waarvan je afhangt (zie hierna).

Je 'e-Box' activeren

Om de aanvraag online te kunnen indienen, moet je je 'e-Box' activeren, aangezien de RVA via dat kanaal met jou zal communiceren. Indien je jouw deel van de aanvraag om een thematisch verlof via internet indient, worden immers alle aan de RVA meegedeelde gegevens opgeslagen in een algemeen PDF-document dat dient als ontvangstbewijs. Dat PDF-document wordt naar je e-Box gestuurd.

Wat is de e-Box en hoe kun je hem activeren?

De e-Box is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

De e-Box is beschikbaar op de site https://www.mysocialsecurity.be.

Om hem te activeren, hoef je enkel je e-mailadres mee te delen. Vervolgens zul je op dat mailadres worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in je e-Box. Je krijgt toegang tot de e-Box en tot de documenten die je beveiligd werden doorgestuurd door je aan te melden met je elektronische identiteitskaart (eID) of via de app 'Itsme'.

Bewijzen te bezorgen aan de RVA

Bij medische bijstand of palliatief verlof moet je de RVA het model van attest bezorgen dat is ondertekend door de behandelende arts van de patiënt voor wie je het verlof vraagt. Als de aanvraag online wordt ingediend, moet het attest worden opgeladen in de toepassing. Anders is de aanvraag niet volledig en kunnen we ze niet behandelen.

Bij verlof voor mantelzorg moet je je erkenning als mantelzorger van de zorgbehoevende persoon voor de toekenning van sociale rechten opladen in de toepassing. Anders is de aanvraag niet volledig en kunnen we ze niet behandelen.

De andere bewijzen die je hebt bezorgd aan je werkgever om aan te tonen dat je recht had op het verlof (attesten voor ouderschapsverlof voor een geadopteerd of gehandicapt kind bv.) hoef je niet toe te voegen aan de aanvraag die online wordt ingediend bij de RVA. Je moet die bewijzen wel bijhouden. De RVA kan die opvragen om na te gaan of de aanvraag wel conform is.

Let op! Als je, in geval van controle, de vereiste attesten niet kunt voorleggen aan de RVA of als die attesten niet conform de reglementering zijn, kan de RVA een beslissing tot herziening nemen en eventueel de onderbrekingsuitkeringen die je al ontvangen hebt, terugvorderen.

Bijkomende informatie

Je kunt alle informatie met betrekking tot de onlineaanvraag op deze website terugvinden. Naast de fiches met uitleg die je als geheugensteuntje kunt afdrukken, zijn er ook video's beschikbaar waarin de onlineprocedure stap voor stap wordt uitgelegd.

Hoe de aanvraag met een papieren formulier bij de RVA indienen en welk formulier gebruiken?

Als je de aanvraag niet elektronisch kunt indienen, kun je je aanvraag ook met een papieren formulier indienen. Dat kun je downloaden in de rubriek 'Formulieren' van het gedeelte Documentatie van onze website.

N.B. Als je geen printer hebt of geen toegang hebt tot het internet, kun je een formulier aanvragen bij het contactcenter van de RVA op het nummer 02/515.44.44 (uniek telefoonnummer voor heel België). Je zult dan een exemplaar krijgen opgestuurd.

Als je werkgever en jijzelf het formulier volledig hebben ingevuld en ondertekend (de twee delen moeten aan elkaar worden geniet en samen worden verstuurd), moet het formulier aangetekend worden verstuurd:

 • voor ouderschapsverlof en medische bijstand: naar de dienst OCR van het hoofdbestuur van de RVA, Keizerslaan 7-9, 1000 Brussel;
 • voor palliatief verlof: en verlof voor mantelzorg naar de dienst Loopbaanonderbreking/Tijdskrediet van het RVA-kantoor waarvan je afhangt (zie hieronder).

N.B. De RVA aanvaardt ook aanvragen die niet aangetekend werden verstuurd, maar in geval van betwisting is het aan jou om te bewijzen dat je de aanvraag hebt verstuurd.

Afhankelijk van het soort thematisch verlof moet je een van de volgende formulieren gebruiken.

Voor ouderschapsverlof

Je moet het formulier 'C61 - ouderschapsverlof' gebruiken.

Let op! Als je bij een autonoom overheidsbedrijf (Proximus, NMBS, Bpost of Skeyes) werkt, moet je het formulier 'C61 OB - ouderschapsverlof' gebruiken.

Voor medische bijstand

Je moet het formulier 'C61 - medische bijstand' gebruiken.

Let op! Als je bij een autonoom overheidsbedrijf (Proximus, NMBS, Bpost of Skeyes) werkt, moet je het formulier 'C61 OB - medische bijstand' gebruiken.

Voor palliatief verlof

Je moet het formulier 'C61 - palliatieve zorgen' gebruiken.

Let op! Als je bij een autonoom overheidsbedrijf (Proximus, NMBS, Bpost of Skeyes) werkt, moet je het formulier 'C61 OB - palliatieve zorgen' gebruiken.

Voor verlof voor mantelzorg

Je moet het formulier ‘C61 – mantelzorg’ gebruiken.

Let op! Als je bij een autonoom overheidsbedrijf (Proximus, NMBS, Bpost of Skeyes) werkt, moet je ook het formulier 'C61-  verlof voor mantelzorg gebruiken. Er is geen apart formulier.

Van welk RVA-kantoor hang je af?

In het algemeen is het kantoor waarvan je afhangt, dat van het ambtsgebied van je woonplaats.

Als je gedomicilieerd bent in een ander land van de Europese Economische Ruimte (Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Nederland ...) is het RVA-kantoor waarvan je afhangt, als uitzondering op dat principe, datgene van het ambtsgebied van de gemeente waar de Belgische werkgever voor wie je werkt, is gevestigd.

Om de adresgegevens van je RVA-kantoor op te zoeken, moet je gewoon de postcode van de gemeente waar je bent gedomicilieerd (of, als je in het buitenland bent gedomicilieerd, de postcode van de gemeente waar je Belgische werkgever is gevestigd) intypen in de zoekmotor op onze website.

Binnen welke termijn moet het formulier worden ingediend bij de RVA?

Je moet de aanvraag indienen bij de RVA zodra je de toestemming krijgt van je werkgever en wanneer de aanvangsdatum vastligt, en dat:

 • ten vroegste 6 maanden vóór de begindatum of de datum van verlenging;

 • en ten laatste 2 maanden na die begindatum of datum van verlenging.

N.B. Die termijn van 2 maanden gaat in de dag na de dag waarop het thematisch verlof aanvangt. Die termijn staat in de aanvraag en wordt berekend van datum tot datum.

Wat zijn de gevolgen als je de aanvraag te laat indient?

Wanneer de aanvraag online wordt ingediend, is ze pas volledig zodra je jouw deel hebt verstuurd (en niet zodra de werkgever zijn deel verstuurt). De controle op de naleving van de termijn zal dan ook gebeuren op basis van de datum van verzending van jouw deel van de aanvraag.

Als het gedeelte van de werknemer na de termijn van 2 maanden volgend op de begindatum of de verlenging van het thematisch verlof online of op papier wordt ingediend bij de RVA, wordt het recht op onderbrekingsuitkeringen pas geopend op de datum waarop het werknemersgedeelte werd ingediend of op de datum waarop het papieren formulier werd verzonden.

Voorbeeld: voor een thematisch verlof dat begint op 01.07 moet het formulier ten laatste op 02.09 naar de RVA worden verzonden (dat wil zeggen binnen een termijn van twee maanden, zoals hierboven vermeld).

 • Als het formulier op 15.08 naar de RVA wordt gestuurd (of de volledige aanvraag op die datum elektronisch wordt overgemaakt aan de RVA), wordt het recht op onderbrekingsuitkeringen toegekend met terugwerkende kracht vanaf 01.07.
 • Als het formulier op 15.09 naar de RVA wordt gestuurd (of de volledige aanvraag op die dag elektronisch wordt overgemaakt aan de RVA), wordt het recht op uitkeringen toegekend vanaf die datum, waardoor de loopbaanonderbreker 2,5 maand uitkeringen verliest (van 01.07 tot 14.09).

Hoe behandelt de RVA je aanvraag?

Wanneer de RVA de aanvraag ontvangt, kijken onze diensten na of ze volledig is. Als dat niet het geval is, kan het RVA-kantoor waarvan je afhangt (zie hierboven) je vragen om de ontbrekende elementen in te vullen of om de ontbrekende bewijzen te bezorgen.

Let op!Bij een online aanvraag is het zo dat als je jouw deel van de aanvraag niet indient, je dossier niet volledig is, waardoor de aanvraag niet zal kunnen worden behandeld. 

Als de aanvraag volledig is, wordt ze behandeld en ontvang je vervolgens een antwoord via de beslissing C62.

 • Indien je jouw aanvraag online hebt ingediend, wordt de beslissing C62 automatisch naar je e-Box verstuurd.
 • Indien je jouw aanvraag via de post hebt ingediend, kun je aan de RVA vragen om de beslissing C62 naar je e-Box te versturen. Als je dat niet vraagt, krijg je de beslissing C62 via de post.

Je moet het origineel van de beslissing C62 bijhouden. Indien een instelling je vraagt om het bewijs te leveren dat je in thematisch verlof bent en/of onderbrekingsuitkeringen van de RVA krijgt, moet je die instelling een kopie van dat document bezorgen.

Indien je een duplicaat wenst van de beslissing C62, moet je dat aanvragen bij het RVA-kantoor bevoegd voor je woonplaats (zie hierboven) of kun je het afdrukken vanuit je e-Box.

Wanneer je het thematisch verlof aanvraagt met uitkeringen

De RVA:

 • kent je ofwel de onderbrekingsuitkeringen toe, als aan alle toekenningsvoorwaarden is voldaan.

In dat geval staan in de beslissing C62 je identificatiegegevens, het thematisch verlof en de soort onderbreking (volledig, halftijds, 1/5 of 1/10), het bedrag van je onderbrekingsuitkeringen en de periode waarin ze je toegekend worden.

Op de maandelijkse vervaldatum betaalt de RVA je uitkering via een bankoverschrijving of bij gebrek daaraan, met een circulaire cheque.

 • ofwel, weigert de onderbrekingsuitkeringen, als niet voldaan is aan een van de toekenningsvoorwaarden.

Vooraleer in dat geval een beslissing tot weigering wordt genomen, word je uitgenodigd voor een verhoor opdat de RVA je de reden(en) voor de weigering uitlegt, en opdat je je, indien nodig, kunt verantwoorden. Je kunt je argumenten ook schriftelijk bezorgen.

Na het verhoor of nadat de RVA de brief heeft ontvangen waarin je je argumenten uiteenzet, betekent hij je de beslissing C62. Er wordt ook een kopie van die beslissing aan je werkgever bezorgd.

Wanneer je ouderschapsverlof vraagt zonder uitkeringen

De RVA neemt akte van je ouderschapsverlof zonder uitkeringen en verrekent de periode van onderbreking die je werkgever je heeft toegestaan op naam van het betrokken kind, in de maximumperiodes waarop je recht hebt.

In dat geval staan op de beslissing C62 enkel je identificatiegegevens, de vorm van onderbreking die werd toegekend en de periode waarin je je prestaties schorst of vermindert.

Kun je de beslissing van de RVA betwisten?

Ja, je kunt bij de bevoegde arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen de beslissing van de RVA.

Voor meer informatie over de te volgen procedure, kun je het infoblad T110 raadplegen dat beschikbaar is op deze site.

Hoe kun je je dossier opvolgen?

Je kunt je dossier online raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid, in de rubriek 'Online diensten' van het gedeelte 'De sociaal verzekerde / Dossier loopbaanonderbreking / Raadpleging'. Je kunt het ook raadplegen via de link op onze website: Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet (burgers).

Om toegang te hebben tot je onlinedossier, moet je beschikken over een 'token' of een elektronische identiteitskaart (ook 'eID' genoemd). Je kan ook naar je dossier gaan via de app 'Itsme'.

Dankzij die toepassing kun je de volgende zaken online raadplegen:

 • de vooruitgang van je dossier;
 • de beslissing C62;
 • en, als je een thematisch verlof hebt gevraagd met onderbrekingsuitkeringen:
  • het bedrag van de uitkeringen;
  • de betaaldatum;
  • de historiek van de uitkeringen;
  • de fiscale fiche 281.18;
  • de periodes die je al genomen hebt.

Als je geen toegang tot internet hebt of je niet kunt identificeren, kun je informatie over de behandeling van je dossier (Is het formulier al ontvangen? Hoe zit het met de beslissing en de betaling van de uitkeringen? enz.) krijgen via het contactcenter van de RVA, op het nummer 02/515.44.44.

Moet je tijdens je thematisch verlof andere stappen ondernemen bij de RVA?

Als er gegevens in je aanvraag in de loop van het thematisch verlof wijzigen, moet je het RVA-kantoor waarvan je afhangt (zie hierboven) daar onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.

Enkele voorbeelden van wijzigingen:

 • een adreswijziging;
 • een wijziging van rekeningnummer;
 • de vervroegde beëindiging van het lopende thematisch verlof (zolang je werkgever daarmee heeft ingestemd);
 • het einde van je arbeidsovereenkomst (omdat je ontslagen bent of ontslag hebt genomen);
 • een verandering van werkgever;
 • de ontvangst van een pensioen (rustpensioen, overlevingspensioen enz.);
 • het aanvatten van een bijkomende activiteit als zelfstandige;
 • het aanvatten van een bijkomende activiteit als loontrekkende;
 • de uitbreiding van bijkomende activiteit in loondienst die voordien al bestond, waarvoor de cumulatie werd toegelaten;
 • enz.

Om die informatie mee te delen aan het RVA-kantoor waarvan je afhangt, kun je de 'Aangifte van een wijziging betreffende de gegevens loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof' gebruiken die op deze site beschikbaar is.

N.B. Arbeidsongeschiktheid, verwijdering wegens zwangerschap en/of moederschapsverlof hebben geen invloed op het lopende thematisch verlof. Je hoeft die gebeurtenissen dus niet mee te delen aan de RVA. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de Vraag/Antwoord daarover in onze FAQ.