Hoe moet u een aanvraag indienen na een tewerkstelling?

T74

Laatste update : 29.04.2019

Welke stappen?

Als u werkloosheidsuitkeringen wilt ontvangen, moet u:

Zich persoonlijk aanmelden bij een uitbetalingsinstelling

U moet zich persoonlijk aanmelden bij de uitbetalingsinstelling van uw keuze (hetzij de overheidsinstelling: de HVW, hetzij de uitbetalingsinstelling van een vakbond: het ACV, het ABVV of de ACLVB) om er een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen in te dienen.

Een controlekaart bijhouden

Vanaf de dag waarop u uitkeringen aanvraagt, moet u een papieren of een elektronische controlekaart bijhouden.

De papieren controlekaart (C3A, C3C of C3D) is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger), die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Op het einde van de maand moet u de papieren controlekaart aan uw uitbetalingsinstelling bezorgen of de gegevens op de elektronische controlekaart bevestigen.

Opmerking

Als u aan de voorwaarden voldoet om uitkeringen te krijgen, zal u vergoed worden vanaf de datum van de aanvraag. Bijgevolg is het van belang om u bij uw uitbetalingsinstelling aan te melden vanaf het begin van uw werkloosheid, zelfs als u niet alle vereiste documenten bezit.

Zich inschrijven als werkzoekende

U moet zich bij de voor uw woonplaats bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, ACTIRIS, FOREM of ADG) inschrijven als werkzoekende op de dag van de aanvraag of binnen de 8 daaropvolgende kalenderdagen. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, kunt u slechts uitkeringen ontvangen vanaf de dag van de inschrijving.

In bepaalde situaties bent u vrijgesteld van de verplichting van inschrijving als werkzoekende. Lees hiervoor de infobladen T55 (“Hebt u recht op een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende en beschikbaarheid omwille van leeftijd of beroepsverleden?”), T58 (“U bent een uitkeringsgerechtigd werkloze en u wenst studies, een opleiding of een stage te volgen?”) of T154 (“U wenst mantelzorg te verlenen?”).

Opgelet

In sommige gevallen moet u zich ook vroeger inschrijven, nl.

 • Indien u door uw werkgever ontslagen wordt met een te presteren opzeggingstermijn en u tijdens die termijn minstens gedeeltelijk wordt vrijgesteld van prestaties.

  In dat geval moet u zich inschrijven als werkzoekende binnen de 2 maanden te rekenen vanaf de eerste dag waarop u werd vrijgesteld van prestaties.

  Minstens gedeeltelijk vrijgesteld zijn van prestaties, betekent dat u en uw werkgever in onderling akkoord overeenkomen dat u (al dan niet slechts gedeeltelijk) geen prestaties meer moet verrichten, maar dat er u toch nog een loon wordt betaald voor de dagen waarop geen prestaties worden verricht.

 • Indien uw tewerkstelling beëindigd wordt en u naar aanleiding van deze beëindiging een vergoeding ontvangt die niet cumuleerbaar is met uitkeringen (bv. een opzeggingsvergoeding, een uitwinningsvergoeding, een vergoeding in het kader van een niet-concurrentiebeding, een vergoeding betaald bij een beëindiging in onderling akkoord of een ontslagcompensatievergoeding).

  In dat geval moet u zich inschrijven als werkzoekende binnen de 2 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de periode gedekt door deze niet met uitkeringen cumuleerbare vergoeding. 

Indien zich in de termijn van 2 maanden de volgende situaties voordoen, wordt deze termijn verlengd met de duur (d.w.z. het aantal kalenderdagen) van die situaties. Concreet betreft het:

 • de werkhervatting als loontrekkende of in een beroep dat niet onder de sociale zekerheid, sector werkloosheid (bv. zelfstandige activiteit), valt;
 • de arbeidsongeschiktheid in de zin van de wetgeving op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
 • de uitputting van betaalde vakantie waarop de werknemer aanspraak kan maken;
 • de voorlopige hechtenis of vrijheidsberoving. 

Indien u deze voortijdige inschrijvingsplicht niet naleeft, kunt u bij uw aanvraag gedurende 4 weken uitgesloten worden van het recht op werkloosheidsuitkeringen.  

U bent van deze verplichting tot voortijdige inschrijving vrijgesteld indien u ingeschreven bent in een tewerkstellingscel waaraan uw werkgever deelneemt.  

Welke formulieren?

U moet uw aanvraag indienen bij de uitbetalingsinstelling van uw keuze door middel van volgende formulieren:

 • hetzij het door uw werkgever afgegeven formulier C4, als uw arbeidsovereenkomst beëindigd is,
 • hetzij het door uw ziekenfonds afgegeven formulier C6, als u arbeidsongeschikt was,
 • hetzij het formulier C109, beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling:
  • na een periode van inactiviteit of arbeid als zelfstandige;
  • als u binnen de voorgeschreven tijd de formulieren C4 en/of C6 niet kan verkrijgen. In dit geval is uw dossier onvolledig en moet u alles in het werk stellen om deze formulieren snel te verkrijgen. 

Formulieren C4 of C6 met betrekking tot vroegere periodes van arbeid of arbeidsongeschiktheid kunnen ook nodig zijn om uw recht op uitkeringen te bepalen indien deze gegevens nog niet op elektronische wijze beschikbaar zouden zijn. 

U dient eveneens een formulier C1 "aangifte van de persoonlijke en familiale toestand" in te vullen (dit formulier is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling). Wat u op dit formulier verklaart, heeft zeer belangrijke gevolgen voor uw recht op uitkeringen en het bedrag ervan. Het is daarom belangrijk het formulier C1 volledig te lezen en correct te antwoorden op alle gestelde vragen. Onjuiste inlichtingen kunnen een uitsluiting en een terugvordering van de uitkeringen tot gevolg hebben.

Wat na een tewerkstelling in het onderwijs?

U moet een aanvraag om uitkeringen indienen bij de uitbetalingsinstelling van uw keuze door middel van het formulier C4-Onderwijs dat werd afgeleverd en ingevuld door de school.

Vanaf de eerste dag van de aanvraag moet u in het bezit zijn van een papieren controlekaart (C3C voor de maanden juli en augustus, C3A voor de andere maanden) of een elektronische controlekaart. Op het einde van de maand moet u de papieren controlekaart aan uw uitbetalingsinstelling bezorgen of de gegevens op de elektronische controlekaart bevestigen.

Indien u na 31 augustus nog steeds werkloos bent, moet u zich inschrijven als werkzoekende.

Deze inschrijving is slechts geldig indien ze wordt verricht binnen een termijn van 8 dagen die ingaat op de dag na 1 september (hetzij tot en met 9 september ten laatste). Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, is de inschrijving slechts geldig vanaf de dag waarop ze wordt uitgevoerd. Dit geldt niet als u reeds ingeschreven was als volledig werkzoekende in juni (bv. leerkracht van wie de interim op 15 juni is afgelopen) en u nog steeds werkloos bent na 31 augustus.