Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid is een vorm van werkloosheid waarbij, in tegenstelling tot volledige werkloosheid, de werknemer verbonden blijft door een arbeidsovereenkomst, maar de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk wordt geschorst.

Afhankelijk van de situatie, bestaan er verschillende vormen van tijdelijke werkloosheid. De verschillende vormen van tijdelijke werkloosheid worden hieronder kort uitgelegd en geïllustreerd met enkele voorbeelden.

Types van tijdelijke werkloosheid

Betrokken personen

 • Arbeiders
 • Bedienden

 

Te volgen stappen

 • Preliminaire voorwaarden, enkel voor bedienden 

 • Voorafgaande mededeling aan de RVA 

 • Mededeling 1ste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA 

 • Applicatie eC3.2 of aflevering C3.2A papieren controlekaart + inschrijving in validatieboek (behalve bouwsector) 

 • ASR 2 (aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid)
 • ASR 5 (maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid)

Info

Arbeiders

U kunt voor uw arbeiders een regeling van tijdelijke werkloosheid op grond van werkgebrek wegens economische redenen invoeren als u het bestaande arbeidsritme in uw onderneming tijdelijk niet kunt handhaven wegens economische redenen.

Afhankelijk van de mate van werkgebrek, kunt u een regeling van volledige schorsing invoeren of een regeling van gedeeltelijke arbeid, waarbij er nog een aantal dagen wordt gewerkt.

Vooraleer u gebruik kunt maken van deze vorm van tijdelijke werkloosheid, moet u voor de RVA een aantal formaliteiten vervullen.

Als u niet onder een afwijkende regeling valt, geldt voor u de gewone wetgeving voor de formaliteiten rond kennisgeving en de duur van de schorsingsregeling.

Voor de arbeiders in de bouwsector geldt er een specifieke regeling.

Bedienden

U kunt voor uw bedienden een regeling van tijdelijke werkloosheid op grond van werkgebrek wegens economische redenen invoeren als u het bestaande arbeidsritme in uw onderneming tijdelijk niet kunt handhaven wegens economische redenen.

Om van deze vorm van tijdelijke werkloosheid gebruik te maken, moet u eerst aan bepaalde preliminaire voorwaarden voldoen. U moet dus voorafgaandelijk een formulier C106A indienen bij de RVA of bij de FOD WASO, waarin u aantoont dat u aan die preliminaire voorwaarden voldoet.

Afhankelijk van de mate van werkgebrek, kunt u een regeling van volledige schorsing invoeren of een regeling van gedeeltelijke arbeid.

Voor bedienden is er een krediet per kalenderjaar: 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke arbeid, waarbij er nog minstens twee dagen per week wordt gewerkt.

Voorbeelden
 • een verminderde activiteit in het laagseizoen
 • een substantiële daling van bestellingen te wijten aan economische factoren
 • een substantiële daling van de productie te wijten aan economische factoren
 • verbouwingswerken
 • herstel en onderhoud van machines
 • gebrekkige organisatie of wanbeheer

Welke werknemers

 • Arbeiders

 • Bedienden

 

Te doorlopen stappen

 • Mededeling aan de RVA 

 • Applicatie eC3.2 of aflevering C3.2A papieren controlekaart 

 • ASR 2 (aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid)

 • ASR 5 (maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid)

Bronnen

Definitie

Om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te kunnen invoeren, moet voldaan zijn aan de definitie van overmacht.

Overmacht veronderstelt een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis, buiten de wil van de werkgever en de werknemers, die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt.

Voorbeelden
 • een brand waardoor de onderneming verwoest wordt

 • een elektriciteitspanne die zich voordoet buiten het bedrijf

 • de uitvoering van wegenwerken voor zover deze de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig onmogelijk maken

 • het faillissement of kennelijk onvermogen van de werkgever
 • geplande renovatiewerken in de onderneming

 

Indien u gebruik wenst te maken van deze vorm van tijdelijke werkloosheid, moet u een aantal formaliteiten verrichten naar de RVA toe.

Welke werknemers

 • Arbeiders

 

Te doorlopen stappen

 • Mededeling aan de RVA 

 • Mededeling 1ste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA 

 • Applicatie eC3.2 of aflevering C3.2A papieren controlekaart 

 • ASR 2 (aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid)

 • ASR 5 (maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid)

Bronnen

Definitie

Een technische stoornis is een specifieke vorm van overmacht.

Het gaat om een tijdelijke en onvoorzienbare stoornis die zich voordoet in de onderneming en die betrekking heeft op de technische middelen en uitrusting van de onderneming, waardoor de arbeidsovereenkomsten van de arbeiders tijdelijk niet meer verder kunnen worden uitgevoerd.

Voorbeelden
 • een machinebreuk

 • een stroomonderbreking ten gevolge

 • van een fabricagefout van een machine

 • het springen van een waterleiding

 • een machinebreuk die te wijten is aan gebrekkig onderhoud

 • een stroomonderbreking ten gevolge van een elektriciteitspanne die zich voordoet buiten het bedrijf

 • vernielingen t.g.v. natuurrampen, daden van sabotage

 

Indien u gebruik wenst te maken van deze vorm van tijdelijke werkloosheid, moet u een aantal formaliteiten verrichten naar de RVA toe.

De arbeiders kunnen ten vroegste vanaf de achtste dag vanaf de datum van de technische stoornis tijdelijk werkloos gesteld worden wegens technische stoornis aangezien u de eerste zeven dagen loon verschuldigd bent.

Welke werknemers

 • Arbeiders

 

Te doorlopen stappen

 • Mededeling aan de RVA 

 • Applicatie eC3.2 of aflevering C3.2A papieren controlekaart + inschrijving in validatieboek (behalve bouwsector) 

 • ASR 2 (aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid)

 • ASR 5 (maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid)

Bronnen

Definitie

Slecht weer houdt in dat de weersomstandigheden zo ongunstig zijn dat de uitvoering van het werk onmogelijk wordt. Er moet een rechtstreeks verband zijn tussen het slechte weer en de uit te voeren werken.

Voorbeelden
 • vorst of hevige regenval waardoor metselwerken of ruwbouwwerken onmogelijk worden
 • zeer warm weer dat de uitvoering van het werk onmogelijk maakt
 • grondstoffen die niet tijdig kunnen geleverd worden door het slechte weer
 • weersomstandigheden die het werk enkel bemoeilijken maar niet onmogelijk maken

 

Indien u gebruik wenst te maken van deze vorm van tijdelijke werkloosheid, moet u een aantal formaliteiten verrichten naar de RVA toe.

Voor de arbeiders uit de bouwsector geldt een specifieke regeling.

Welke werknemers

 • Arbeiders
 • Bedienden

 

Te doorlopen stappen

 • Applicatie eC3.2 of aflevering C3.2A papieren controlekaart 

 • ASR 2 (aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid)

 • ASR 5 (maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid)

Bronnen

Definitie

Bij een collectieve sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie gaat het om een periode waarin de onderneming gesloten is in toepassing van de wetten op de jaarlijkse vakantie. Tijdens deze periode moeten de werknemers eerst hun betaalde vakantiedagen uitputten. Voor het ontbrekend aantal vakantiedagen kunnen ze eventueel aanspraak maken op uitkeringen tijdelijke werkloosheid op grond van collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie indien ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorbeelden
 • de werknemer heeft zijn vakantie reeds opgenomen tijdens zijn vorige tewerkstelling

 • de werknemer treedt in dienst na een ziekteperiode

 • de werknemer heeft zijn vakantiedagen bij dezelfde werkgever reeds opgenomen buiten de periode van jaarlijkse vakantie

 

Een collectieve sluiting van de onderneming ingevolge inhaalrust (door het invoeren van een regeling van arbeidsduurvermindering), is niet voorzien in de wet op de arbeidsovereenkomsten. In dergelijk geval kunnen de werknemers slechts uitkeringen ontvangen van de RVA zo de oorzaak van het niet-verwerven van volledige inhaalrust te wijten is aan een indiensttreding in de loop van het jaar.

Indien u gebruik wenst te maken van een van deze vormen van tijdelijke werkloosheid, moet u een aantal formaliteiten verrichten naar de RVA toe.

Welke werknemers

 • Arbeiders

 • Bedienden

 

Te doorlopen stappen

 • Mededeling aan de RVA 

 • Applicatie eC3.2 of aflevering C3.2A papieren controlekaart 

 • ASR 2 (aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid)

 • ASR 5 (maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid)

Bronnen

Definitie

Werknemers die rechtstreeks of onrechtstreeks werkloos zijn ten gevolge van een sociale actie (staking of lock-out) kunnen uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out ontvangen indien aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Zo kunnen de werknemers maar uitkeringen ontvangen na een positieve beslissing van het beheerscomité van de RVA.

Voorbeelden
 • stakersposten voor het stakende bedrijf

 • er was geen activiteit in het stakende bedrijf, waardoor er geen taken te verrichten waren door de eigen werkwilligen of de externe werkwilligen.

 

Indien u gebruik wenst te maken van deze vorm van tijdelijke werkloosheid, moet u een aantal formaliteiten verrichten naar de RVA toe.

Overige nuttige informatie tijdelijke werkloosheid

Modernisering toepassingen

De RVA moderniseert de toepassingen om tijdelijke werkloosheid mee te delen.

Meer info? Zie de mededeling Modernisering Toepassingen tijdelijke werkloosheid.

Controle

De RVA controleert de naleving van de reglementaire bepalingen.

Meer info? Zie het infoblad E16.

Werkgeversformulieren

Als werkgever dient u bepaalde formulieren te gebruiken.

Meer info? Zie het infoblad E17.

Ruling

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een situatie omschrijven en op voorhand vragen welke beslissing de RVA in die specifieke situatie zal nemen.

Meer info? Zie het infoblad E19.

Procedure

U moet bepaalde formaliteiten naleven bij het invoeren van tijdelijke werkloosheid.

Meer info? Zie het infoblad E28.

Elektronische mededelingen

Als werkgever moet u elektronische mededelingen tijdelijke werkloosheid doen.

Meer info? Zie het infoblad E53.

Overzicht van de formaliteiten per vorm van tijdelijke werkloosheid

TW werkgebrek arbeiders E22

Voorafgaande mededeling aan de RVA

Ja, 7 kalenderdagen vooraf (uitgezonderd afwijkende regelingen)

Mededeling 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand aan de RVA (*)

 

Ja, tussen de 5de werkdag die eraan voorafgaat en de werkdag die daarop volgt (**)

Aflevering C3.2A (****)

Ja, ten laatste de 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand

ASR 2 (aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid)

Ja, bij de 1ste TW binnen de onderneming (***)

ASR 5 (maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid)

Ja, na afloop van de maand

TW werkgebrek bedienden E55

Voorafgaande mededeling aan de RVA

Ja, 7 kalenderdagen vooraf + voorafgaande voorwaarden ten minste 14 dagen vooraf

Mededeling 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand aan de RVA (*)

Ja, tussen de 5de werkdag die eraan voorafgaat en de werkdag die daarop volgt (**)

Aflevering C3.2A (****)

Ja, ten laatste de 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand + inschrijving in validatieboek

ASR 2 (aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid)

Ja, bij 1ste TW binnen de onderneming (***)

ASR 5 (maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid)

Ja, na afloop van de maand

TW  werkgebrek – bouwsector E21

Voorafgaande mededeling aan de RVA

Ja, bijzondere termijn (zie infoblad E21)

Mededeling 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand aan de RVA (*)

Ja, tussen de 5de werkdag die eraan voorafgaat en de werkdag die daarop volgt (**)

Aflevering C3.2A (****)

Speciale controlekaart af te leveren vóór aanvang van de maand

ASR 2 (aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid)

Ja, bij 1ste TW binnen de onderneming (***)

ASR 5 (maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid)

Ja, na afloop van de maand

TW technische stoornis E27

Voorafgaande mededeling aan de RVA

Ja, de 1ste werkdag die volgt op de technische stoornis

Mededeling 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand aan de RVA (*)

Ja, tussen de werkdag die eraan voorafgaat en de werkdag die daarop volgt (**)

Aflevering C3.2A (****)

Ja, ten laatste de 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand

ASR 2 (aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid)

Ja, bij de 1ste TW binnen de onderneming (***)

ASR 5 (maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid)

Ja, na afloop van de maand

TW slecht weer E26

Voorafgaande mededeling aan de RVA

Nee

Mededeling 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand aan de RVA (*)

Ja, tussen de werkdag die eraan voorafgaat en de werkdag die daarop volgt (**)

Aflevering C3.2A (****)

Ja, ten laatste de 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand

ASR 2 (aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid)

Ja, bij de 1ste TW binnen de onderneming (***)

ASR 5 (maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid)

Ja, na afloop van de maand

TW slecht weer – bouwsector E29

Voorafgaande mededeling aan de RVA

Nee

Mededeling 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand aan de RVA (*)

Ja, tussen de werkdag die eraan voorafgaat en de werkdag die daarop volgt (**)

Aflevering C3.2A (****)

Speciale controlekaart af te leveren vóór aanvang van de maand

ASR 2 (aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid)

Ja, bij de 1ste TW binnen de onderneming (***)

ASR 5 (maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid)

Ja, na afloop van de maand

TW overmacht E24

Voorafgaande mededeling aan de RVA

Ja (administratieve praktijk)

Mededeling 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand aan de RVA (*)

Nee

Aflevering C3.2A (****)

Ja, ten laatste de 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand

ASR 2 (aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid)

Ja, bij de 1ste TW binnen de onderneming (***)

ASR 5 (maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid)

Ja, na afloop van de maand

TW overmacht medische redenen E24

Voorafgaande mededeling aan de RVA

Nee

Mededeling 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand aan de RVA (*)

Nee

Aflevering C3.2A (****)

Ja, ten laatste de 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand

ASR 2 (aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid)

Ja, bij elke aanvraag door overmacht om medische redenen

ASR 5 (maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid)

Ja, na afloop van de maand

TW sluiting jaarlijkse vakantie E23

Voorafgaande mededeling aan de RVA

Nee

Mededeling 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand aan de RVA (*)

Nee

Aflevering C3.2A (****)

Ja, ten laatste de 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand

ASR 2 (aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid)

Ja, bij de 1ste TW binnen de onderneming (***)

ASR 5 (maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid)

Ja, na afloop van de maand

TW sociale actie E25

Voorafgaande mededeling aan de RVA

Nee

Mededeling 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand aan de RVA (*)

Ja, geen termijn voorzien, per staking eenmalige mededeling van het begin van de werkloosheid

Aflevering C3.2A (****)

Ja, op vraag van de werknemer

ASR 2 (aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid)

Ja, op vraag van de werknemer, bij de 1ste TW binnen de onderneming (***)

ASR 5 (maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid)

Ja, op vraag van de werknemer

(*) Slechts één mededeling per maand en per werknemer.

(**) Onder ‘voorafgaande of volgende werkdag’ worden alle dagen van de week verstaan met uitzondering van de zondagen, de feestdagen, de vervangende feestdagen en de brugdagen.

(***) of wijziging van de factor Q/S of onderbreking van de uitkeringen TW ≥ 36 maanden, of bij tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische redenen, als de toelaatbaarheid tot het recht op uitkeringen nog niet werd vastgesteld in een eerdere aanvraag om tijdelijke werkloosheid.

(****) behalve als de werknemer gebruik maakt van de elektronische controlekaart eC3.2.